Saturday, 21 January, 2012

CIRCULARS OF RCS FOR 1999

PLEASE NOTE THAT THESE CIRCULARS ARE NOT CORRECTLY PROOFREAD WITH ORIGINALS. SO KINDLY MAKE SURE THAT THEY MATCH WITH THE ORIGINAL CIRCULARS/ ORDERS. IF THERE IS ANY FONT PROBLEM PLEASE INSTAL ML-TT-KARTHIKA FONTS. FONT PROBLEMS UPTO A LEVEL CAN BE OVERCOME BY COPYING AND PASTING THE POST IN A WORD DOCUMENT. IF A LETTER NDA IS MISSING, INSTAL MLTTKARTHIKA FONT AND TYPE ALT+0173 FOR NDA.

No.EM (2) 7092/99.   
Office of the Registrar of Co-operative Societies
                                              Thiruvananthapuram, 16-02-99
CIRCULAR No. 4/99
Sub:   Surrender of Earned Leave and Maternity Leave of the employees of Co-operative Societies-Eligibility instructions- issued.
Ref:   G.O. (P) N0. 3000/98/Fin, dated 25-11-98.
As per G.O. referred above Earned Leave that can be surrendered once in a financial year by Government Employees is enhanced from 15 to 20 days and Maternity Leave is enhanced from 90 days to 135 days.
As per Rule 190 (8) of KCS Rules every Employee of a Co-operative Society shall be eligible for different kinds of leave (including surrender of earned Leave for the purpose of encashment) as in the case of Government employees as prescribed under Kerala Service Rules.  Even though there is no relevant provision or rules governing surrender of Earned Leave for the purpose of encashment in Kerala Service Rules the employees are entitled to the benefits of surrender of earned leave as in the case of Government Servants as is specifically provided in Rule 190 (8) of Kerala Co-operative Societies Rules. Hence it is hereby ordered that the employees of all Co-operative Institutions are also eligible for the enhanced, surrender of earned leave for encashment and for Maternity Leave as ordered in the reference cited with effect from the date mentioned therein.
The Joint Registrars of Co-op. Societies of District will bring the contents of this circular to the notice of all Societies in the Districts.

Sheela Thomas I. A. S.
Registrar of Co-operative Societies
\¼À C.Fw.(2)þ1327/99               
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 23þ03þ1999

kÀ¡peÀ \¼À 11/99

hnjbw: klIcW kvYm]\§fnse \nba\wþ]{X ]ckyw sN¿p¶Xp kw_Ôn¨v.
kqN\:   7þ06þ1991 þ se 18/91 \¼À kÀ¡peÀ.

klIcW kvYm]\§fnse \nba\¯n\v ]{X ]ckyw apJm´ncw At]£ £Wnt¡­XmsW¶v 18/91 kÀ¡peÀ {]Imcw \nÀt±in¨ncp¶p.  F¶m Nne klIcW kvYm]\§Ä t]cpw A{UÊpw shfns¸Sp¯msX t_mIvkv \¼À ImWn¨v ]{X ]ckyw \ÂIp¶Xmbn ]cmXnIÄ e`n¨n«p­v.  klIcW kvYm]\§Ä s]mXp kvYm]\§fmIbm t]cpw A{UÊpw shfns¸Sp¯msX t_mIvkv \¼À ImWn¨v ]{X]ckyw \Â-Ip¶Xv icnbmb \S]Sn{IaaÃ.  \nba\§Ä¡mbn ]{X ]ckyw \ÂIpt¼mÄ Xmsg ]dbp¶ hnhc§Ä IqSn DÄs¸Sp¯n thWw ]{X ]ckyw ]pds¸Sphn¡m³ F¶v \nÀt±in¡p¶p.
1.     kwL¯nsâ ]qÀ®amb t]cpw taÂhnemkhpw
2.     F.   Hgnhpff XkvXnIbpsS t]cv
      _n.   HgnhpIfpsS F®w
      kn.   i¼f kvsIbnÂ
3.     {]mb]cn[n
4.     F.   hnZym`ymk tbmKyX
_n.   ap³]cnNbw (Bhiyaps­¦nÂ)
5.     kwhcWw kw_Ôn¨n«pff hnhcw
6.     DtZymKmÀYnbpsS t]cv, PmXn, taÂhnemkw, hbkv, hnZym`ymk tbmKyX, ap³ ]cnNbw, kwhcWm\pIqeyw e`n¡phm³ AÀlXbpff hyIvXnbmsW¦n BbXv sXfnbn¡m\pff tcJIÄ, t^mt«m Bhiysa¦n BbXv F¶nh klnXw kwL¯n At]£ e`ntí­p¶ Ahkm\ XobXn
7.     Fgp¯p]co£bpw CâÀh}hpw Ds­¦n B hnhcw
8.     At]£m ^okv
9.     At]£ Abt¡­ hnemkw
joem tXmakv sF. F. Fkv.
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ

\¼À ^n³.F.(2) 43090/98    
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 29þ3þ1999.

kÀ¡peÀ \¼À 12/99

hnjbw:     kÀ¡mcn \n¶pw klIcW kvYm]\§Ä¡v \ÂIp¶ hmbv]m Hmlcn, UnhnUâv XpS§nbhbpsS cPnkvädpIÄ FgpXn kq£n¡p¶Xpw k-À¡mcnte¡v Xncn¨S¡p¶Xn\pw IrXyX ]men¡p¶Xp kw_Ôn¨v.
]cmaÀiw: 1. klIcWkwLw cPnkv{SmdpsS 31þ5þ93 se 33/93 mw \¼À kÀ¡peÀ
           2. klIcWkwLw cPnkv{SmdpsS 25þ5þ98 se ^n³.F.2/16808/98 mw \¼À I¯v.
           3. A¡u­âv P\densâ 4þ5þ98 sP.F.1/Pn.1 \¼À I¯v.

kÀ¡mÀ/AÀ² kÀ¡mÀ klIcW kvYm]\§Ä¡v  \ÂIp¶ hmbv]m Hmlcn XpS§nbhbpsS hniZmwi§Ä ]e hIp¸pIfn \n¶pw e`n¡p¶nà F¶pw apXepw ]enibpw bYm kabw Xncn¨v CuSm¡p¶Xn hogvNIÄ Ds­¶pw Ah ]cnlcn¡phm³ IÀi\ \S]Sn ssIs¡mffWsa¶pw A¡u­âv P\d kÀ¡mcns\ Adnbn¨ncn¡pIbmWv.

(2).   klIcW kvYm]\§Ä¡p \ÂIp¶ km¼¯nI klmb§fmb hmbv], Hmlcn XpS§nbhsb kw_Ôn¨ hniZmwi§Ä AS§nb cPnkvädpIÄ IrXyambn FgpXn kp£n¡Wsa¶v \nch[n XhW kÀ¡pedpIfn¡qSnbpw AÃmsXbpw \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¨ncp¶XmWv.  Gähpw HSphn 1þ6þ98 apX 31þ8þ98 hscbpff 3 amk Imebfhn {]kvXpX cPnkvädpIÄ FgpXn ]qÀ¯nbm¡p¶Xn\v Hcp Xo{h bPvR ]cn]mSnbpw Bhnjv¡cn¨v \S¸m¡nbncp¶p.  BbXp {]Imcw _lp `qcn`mKw PnÃ/Xmeq¡v Hm^okpIfn {]kvXpX FÃm cPnkvädpIfpw ]pÀ¯nbm¡nbXmbn kÀ«n^n¡äpw Ab¨p X¶n«p­v.  F¶m Cu {]{Inb XpSÀ¶pw \ne\nÀt¯­Xp­v.  BbXnte¡v NphsS tNÀ¡p¶ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶p. 

(3)    klIcW kvYm]\§Ä¡v \ÂIp¶ FÃm [\klmb§fpw _Ôs¸« Aknkväâv cPnkv{SmÀ P\dÂ/tPmbnâv cPnkv{SmÀ B^okpIfnepw cPnkvädpIfn FgpXnbn«ps­¶v ]cntim[n¨v Dd¸p hcp¯phm\pw Ahbn kÀ¡mdnte¡v CuSmt¡­ XpIIÄ¡v bYm kabw Unamâv t\m«okv Ab¨v XpSÀ \S]Sn ssIs¡mffp¶ps­¶v t_m²ys¸Sphm\pw tPmbnâv cPnkv{SmÀ B^okpIfnse ¹m\nwKv hn`mKw Aknkväâv cPnkv{SmÀamsc CXn\m  {]tXyIambn NpaXes¸Sp¯p¶p.

(4)    ta JÞnI 3 hnhcn¨ncníp¶ kwKXnIfn³taepff hnebncp¯Â Aknkväâv cPnkv{SmÀamcpsS {]Xnamk Xmeq¡v Xe AhtemI\¯n Hcp {][m\ C\ambn NÀ¨ sNt¿­Xpw AXn\v klmbIamb dnt¸mÀ«v ¹m\nwKv Aknkväâv cPnkv{SmÀ tPmbnâv cPnkv{SmÀ¡v \ÂtI­XpamWv.  C¡mcy¯n hogvNbp­m¡p¶ DtZymKkvY³amcpsS ta DNnX \S]Sn FSp¡m³ tPmbnâv cPnkv{SmÀ _m²ykvY\pambncnípw.

(5)    Aknkväâv cPnkv{SmÀ (P\dÂ) / tPmbnâv cPnkv{SmÀ B^okpIfn bYmhn[n ta  cPnkvädpIÄ FgpXn kq£n¨n«ps­¶pw kÀ¡mdnte¡v CuSmt¡­ XpIIÄ¡v _Ôs¸« kvYm]\§Ä¡v Unamâv t\m«okv Ab¨p XpSÀ \S]Sn ssIs¡m­n«ps­¶pw ImWn¡p¶ kÀ«n^n¡äv 6 amk¯nsemcn¡Â tPmbnâv cPnkv{SmdpsS tasemt¸mSpIqSn sk]väw_À, amÀ¨v sIm­hkm\n¡p¶ AÀ² hmÀjnI§fmbn sXm«Sp¯ amkw 15 mw XobXn¡p ap³]v Cu B^oknte¡v Ab¨p Xtc­XmWv. 
(6)    C¡mcy¯n hogvN hcp¯nbm JÞnI 3 NpaXes¸Sp¯nbncn¡p¶ DtZymKkvY³amcpsS t]cnepw hogvN hcp¯p¶ _Ôs¸« aäv DtZymKkvY³amcpsS t]cnepw 1960 se tIcf knhn kÀhokv (Xcw Xncn¡epw A¸oepw) dqÄknse hyhkvYIÄ¡\pkcn¨ff in£W \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶XmWv.  IqSmsX ta NpaXes¸Sp¯nbn«pff DtZymKkvY³amcpsS clky ^b X¿mdm¡pt¼mÄ _Ôs¸« \nb{´W DtZymKkvY³ (clky ^b X¿mdm¡p¶ DtZymKkvY³) Cu hnjbw {]tXyIw hnebncpt¯­XpamWv.

AÀ²hmÀjnI kÀ«n^n¡änsâ amXrI CtXmsSm¸w tNÀ¯ncn¡p¶p.  Cu kÀ¡peÀ ssI¸änb hnhcw aS¡¯]men¯s¶ Ab¨p Xtc­XmWv.
joem tXmakv sF. F. Fkv.
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ
kÀ«n^n¡äv
Cu PnÃbnse klIcW kvYm]\§Ä¡v \mfnXp hsc \ÂInbn«pff hmbv], Hmlcn XpS§nb [\klmb§fpw kÀ¡mcn\p e`nt¡­ em`hnlnXw, BUnäv ^okv Kmcân I½oj³ XpS§nbhbpsSbpw hniZ hnhc§Ä Xmeq¡nse Aknkväâv cPnkv{SmÀ B^okpIfnepw tPmbnâv cPnkv{SmÀ B^okpIfnepw IrXyambn FgpXn kq£n¨n«ps­¶v CXn\m km£ys¸Sp¯p¶p.

IqSmsX Sn XpIIfn kÀ¡mcnte¡v Xncn¨St¡­ XpIIÄ¡v bYm kabw Unamâv t\m«okv  _Ôs¸« klIcW kvYm]\§Ä¡v \ÂIn XpSÀ \S]Sn _Ôs¸« DtZymKkvYÀ ssIs¡m­n«ps­¶pw IqSn km£ys¸Sp¯p¶p. 
                                            Aknkväâv cPnkv{SmÀ (¹m\nwKv)
tasem¸v                                       tPmbnâv cPnkv{Smdm^okv
klIcWkwLw tPmbnâv cPnkv{SmÀ             

\¼À kn._n.(2) 4829/98      
klIcW kwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                          Xncph\´]pcw, 13þ4þ1999

kÀ¡peÀ \¼À 14/99

hnjbw:   {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§Ä kzoIcn¡p¶ \nt£]§Ä¡v \nivNnX \nc¡n IqSpX ]eni \ÂIp¶Xp kw_Ôn¨v.
kqN\:   23þ3þ99  IqSnb sk³{S _m¦v tIm¬^d³kn D¶bn¨ Bhiyw.

kwkvYm\s¯ Nne ImÀjnI hmbv]m klIcW kwL§Ä kzoIcn¡p¶ \nt£]§Ä¡v klIcW kwLw cPnkv{SmÀ ImemIme§fn ]pds¸Sphn¨ kÀ¡peÀ \nÀt±i§fnse ]eni \nc¡n \n¶pw A[nIcn¨v \ÂIp¶Xmbn kqN\ {]Imcw IqSnb sk³{S _m¦v tIm¬^d³kn ]cmaÀin¡s¸SpIbpw \nehnepff kÀ¡peÀ \nÀt±i§Ä¡v hn]coXambn {]hÀ¯n¡p¶ klIcW kwL§Äs¡Xnsc IÀi\ \S]SnIÄ kzoIcnt¡­XmsW¶v A`n{]mbs¸SpIbpw sNbvXn«p­v.  IqSmsX CXp kw_Ôn¨v hnhn[ Xe§fn \n¶pw e`n¨n«pff ]cmXnIsf¡pdn¨v At\zjn¨Xn \n¶pw ]cmXnbn hmkvXhaps­¶pw t_m[ys¸«ncn¡p¶p.

DbÀ¶ \nc¡n ]eni \ÂIn \nt£]w kzoIcn¡p¶Xv aäp klIcW kwL§fpsS \nt£]s¯ kmcambn _m[n¡pIbpw BbXv kwL§fpsS BtcmKyIcamb {]hÀ¯\¯n\v hnLmXamhpIbpw sN¿p¶XmWv.  AXn\m {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§Ä \nivNnX \nc¡nepff ]enibÃmsX bmsXmcp hn[ B\pIqey§fpw \ÂIcpsX¶v klIcW kwLw cPnkv{SmdpsS 17/87 \¼À kÀ¡pednepw XpSÀ¶pw \nÀt±in¨ncp¶XmWv.  IqSmsX klIcW kwLw cPnkv{SmdpsS \nÀt±i§Ä¡v hncp²ambn {]hÀ¯n¡p¶ kwL§Äs¡Xnsc klIcW kwL \nbaw A\pimkn¡p¶ IÀi\ \S]SnIÄ kzoIcnt¡­XmsW¶v tPmbnâv cPnkv{SmÀamÀ¡v \nÀt±ihpw \ÂInbncp¶p.

BbXn\m Sn \nÀt±i§Ä¡p hn]coXambn ss{]adn klIcW kwL§Ä \nivNnX \nc¡n A[nIcn¨v ]enitbm, IqSmsX aäv B\pIqey§tfm \ÂIphm³ ]mSnÃm F¶v ho­pw IÀi\ambn \nÀt±iw \ÂIp¶p. kwkvYm\s¯ {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§Ä kzoIcn¡p¶ \nt£]§Ä¡p \ÂIp¶ ]eni \nc¡pIÄ klIcW kwLw cPnkv{SmdpsS ImemIme§fnepff kÀ¡peÀ \nÀt±i§Ä¡v A\pkrXamsW¶pw tPmbnâv cPnkv{SmÀamÀ Dd¸p hcpt¯­Xpw Sn \nÀt±iw FÃm kwL§fptSbpw {i²bn sIm­p htc­XmsW¶pw {]tXyIw Adnbn¡p¶p.

Cu kÀ¡peÀ \nÀt±i§Ä-¡p hn]coXambn {]hÀ¯n¡p¶ klIcW kvYm]\§fpsS t]cn AXXp tPmbnâv cPnkv{SmÀamÀ klIcW \nbaw A\pimkn¡p¶ IÀi\ \S]SnIÄ IrXyambpw kzoIcnt¡­XmWv.
hn. ]n. tPmbn
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ

\¼À kn._n.1.17728/99        
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 3þ5þ1999

kÀ¡peÀ \¼À 18/99

hnjbw: klIcWw þ {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§fn klIcW kÀhokv dn{Iq«vsaâv t_mÀUv \nehn hcp¶Xp hsc \nba\w \S¯p¶Xv kw_Ôn¨v
kqN\:   813/99 hn.\¼À H.]n.bn³ta _lp: sslt¡mSXn 30þ3þ99  ]pds¸Sphn¨ D¯chv

kwkvYm\s¯ klIcW kvYm]\§fnse Poh\¡mcpsS \nba\w kw_Ôn¨v hyhkvYIÄ klIcW \nbaw hIp¸v 80  hyhkvY sNbvXn«p­v.  \nba\w kw_Ôn¨v s]mXphmb Nne amÀ¤ \nÀt±i§Ä ]et¸mgmbn klIcW kwLw cPnkv{SmÀ ]pds¸Sphn¨n«pap­v.

\nba\hpambn _Ôs¸«v e`n¨n«pff \nch[n ]cmXnIÄ IW¡nseSp¯v PnÃm klIcW _m¦pIfnsebpw A¸Ivkv kvYm]\§fntebpw \nba\w tIcf ]»nIv kÀhokv I½ojs\ NpaXes¸Sp¯ns¡m­vv 10/95 \¼dmbn HmÀUn\³kv ]pds¸Sphn¡pIbpw XZ\pkcWambn hyhkvYIÄ D]hIp¸v 3 F. Bbn klIcW \nbaw hIp¸v 80  DÄs¸Sp¯pIbpw sNbvXn«p­v.

kwkvYm\s¯ {]mYanI klIcW kwL§fnse \nba\§Ä kw_Ôn¨v \nch[n ]cmXnIÄ e`n¨Xv IW¡nseSp¯ C¯cw kvYm]\§fn Poh\¡msc \nban¡p¶Xn\mbn Hcp {]tXyI klIcW kÀhokv dn{Iq«vsaâv t_mÀUv cq]oIcn¡p¶Xn\pff hyhkvYIÄ Kh¬saâv X¿mdm¡nbn«pff tIcf klIcW kwLw t`ZKXn _n 1999  DÄs¸Sp¯n \nbak`bpsS ]cnKW\bn Ccn¡pIbmWv.

ta¸dª klIcW kÀhokv dn{Iq«vsaâv t_mÀUv \nehn hcp¶Xp hsc {]mYanI klIcW kwL§fn Xm¡menI \nba\w \S¯p¶Xv kw_Ôn¨v _lp: sslt¡mSXn kqN\bnseD¯chp {]Imcw s]mXphmb \nÀt±iw ]pds¸Sphn¨n«p­v.

{]kvXpX D¯chnsâ  ASnkvYm\¯n {]mYanI klIcW kwL§fn {]mYanI ImÀjnI hmbv]m klIcW kwL§Ä, {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§Ä, klIcW AÀ_³ _m¦pIÄ {]mYanI klIcW ImÀjnI / {Kma hnIk\ _m¦pIÄ apXembh A\phZ\obamb Hgnhpff XkvXnIIfn klIcW kÀhokv dn{Iq«vsaâv t_mÀUv \nehn hcp¶Xphsc \nivNnX tbmKyXbpffhsc AXmXp PnÃm Fwt¹mbvsaâv FIvkvtN©v aptJ\ am{Xw \nba\w \S¯p¶Xv XnI¨pw Xm¡men ImSnkvYm\¯n Bbncnt¡­Xpw bmXmcp ImcWhimepw A{]Imcw \nban¡s¸Sp¶hÀ¡v XpSÀ¨bmbn 180 Znhk¯n IqSpX tkh\Imew A\phZn¡m³ ]mSnÃm¯XpamIp¶p.  AXmXv klIcW kvYm]\§fpsS ssZ\w Zn\ {]hÀ¯\¯n\v AXymhiyw th­ Poh\¡msc am{Xw C{]Imcw Xm¡menImSnkvYm\¯n \nban¡p¶Xn\v {]tXyIw {i²nt¡­XmWv.

F¶m kmlNcyw A\nhmcyamsW¦n am{Xw klIcW kÀhokv dn{Iq«vsaâv t_mÀUv \nehn hcp¶Xphsc cPnkv{SmdpsS ap³Iq«nbpff A\paXntbmsS C³kvänä}«v Hm^v amt\Ppvsatâm aäv {]ikvXamb kÀ¡mÀ GP³kntbm aptJ\ Fgp¯p ]co£ \S¯n \nba\w \S¯mhp¶XmWv.
hn.]n.tPmbv sF. F. Fkv.
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ

No. CB (1) 18913/99             
Office of the Registrar of Co-operative Societies,
                                              Thiruvananthapuram, 07-05-99

CIRCULAR No. 20/99

Sub:   Transfer of funds to Co-operative Academy of professional Education (CAPE) from District Co-operative Banks and Kerala State Co-operative Banks.
Ref:   Resolution of the Co-operative Academy of Professional Education Society at its meeting held on 27-04-1999.

In the meeting of the Co-operative Academy of Professional Education held on 27-04-99 at Government Guest House Ernakulam under the Chairman Ship of the Hon’ble Chief Minister Kerala, it was resolved that amounts as indicated below may be transferred from District Co-operative Banks and Kerala State Co-operative Bank to the Co-operative Academy of Professional Education account from the common good fund to the extent available and from the  General Fund for the balance as indicated hereunder.

District Co-operative Banks at Thiruvananthapuram,    Rs. 75/- lakhs each
Alapuzha, Kottayam, Ernakuam and Kannur
All other District Co-operative Banks                            Rs.50/- lakhs
Kerala State Co-operative Bank                                     Rs.1 Crore

The Director and Secretary, Co-operative Academy of Professional Education has requested to accord permission to Kerala State Co-operative Bank and District Co-operative Banks in the State to transfer the Fund as mentioned above.

In the Circumstances mentioned above permissive sanction is hereby accorded to Kerala State Co-operative Bank and all District Co-operative Banks in the state to make contribution to the Co-operative academy of Professional Education as noted above, from the existing/anticipated common good fund, if sufficient funds are not available in the common Good Fund, balance may be met from the General Fund for the time being pending recoupment.

V. P. Joy
Registrar of Co-operative Societies

\¼À Pn. (1) 5401/98          
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ Hm^okv,
                                        Xncph\´]pcw, 29þ5þ99 

kÀ¡peÀ \¼À 22/99

hnjbw: klIcW hIp¸vþkwkvYm\s¯ klIcW kvvYm]\§fnse s]mXptbmK§fn ]s¦Sp¡p¶ AwK§Ä¡pff `£W sNehvþ\nÀt±iw \ÂIp¶Xp kw_Ôn¨v.
kqN\:   Cu B^oknse 20þ8þ91se 23/91þmw \¼À kÀ¡peÀ.

kqN\ kÀ¡peÀ {]Imcw em`¯n {]hÀ¯n¡p¶ klIcW kwL§fnse s]mXptbmK§fn  ]s¦Sp¡p¶ AwK§Ä¡p `£Ww \ÂIp¶Xn\pw aäpambn HcwK¯n\v ]camh[n ]¯p cp] F¶ tXmXn sNehv sN¿p¶Xn\pw \jvS¯n {]hÀ¯n¡p¶ klIcWkwL§Ä Cu C\¯n HcwK¯n\v aq¶v cq]bn A[nIcn¡m¯ XpI sNehv sN¿p¶Xn\pw A\paXn \ÂInbncp¶p.  Sn \nc¡pIÄ hfsc A]cym]vXambXn\m Cu C\¯n sNehm¡p¶ XpIbpsS tXmXpIÄ hÀ²n¸n¡Wsa¶ Bhiyw {i²bnÂs¸«ncn¡p¶p.  ta Bhiyw ]cntim[n¨Xnsâ ASnkvYm\¯n klIcW kwL§fnse s]mXptbmK§fn  ]s¦Sp¡p¶ AwK§Ä¡p `£Ww \ÂIp¶Xn\pw aäpambn  sNehm¡p¶ XpIsb kw_Ôn¨v kqN\ kÀ¡pednse \nÀt±iw NphsS tNÀ¯ncn¡p¶ {]Imcw ]cnjv¡cn¡p¶p.

em`¯n {]hÀ¯n¡p¶ klIcW kwL§Ä AhbpsS                         s]mXptbmK¯n  ]s¦Sp¡p¶ AwK§Ä¡v `£Ww \ÂIp¶Xn\mbn  HcwK¯n\v ]camh[n Ccp]¯nb©pcq] (25 cq]) F¶ tXmXn sNehv sN¿mhp¶XmWv. \jvS¯n {]hÀ¯n¡p¶ klIcWkwL§Ä Cu C\¯n sNehm¡p¶  XpI bmsXmcp ImcWhimepw HcwK¯n\v F«p cq] (8 cq])bn A[nIcn¡m³ ]mSnÃm¯XmIp¶p. _Ôs¸« hI¸v DtZymKkvY³amÀ Sn \nÀt±iw AhcpsS \nb{´W¯nepff FÃm klIcWkvYm]\§fpsSbpw {i²bn sIm­phtc­XmWv.
hn. ]n. tPmbv sF. F. Fkv.
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ

\¼À F.Un.FÂ.(2) 24678/99
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 14þ6þ99

kÀ¡peÀ \¼À 24/99

hnjbw:  klIcW hIp¸vþBUnävþ klIcWkwLw cPnkv{SmÀ B^okn \n¶pw Cjyq sN¿p¶ HmUnäv  kÀ«n^n¡äpIÄ þ \nÀt±i§Ä þ  kw_Ôn¨v.

kqN\: 1.        19þ5þ1973 se 13/73þmw \¼À kÀ¡peÀ
        2. F.Un.FÂ (2)19564/99, 7þ6þ1999

29þ5þ1999\p klIcWkwLw cPnkv{SmdpsS A²y£Xbn Xncph\´]pc¯p h¨p \S¶ PnÃm BUnäv tPmbnâv cPnkv{SmÀamcpsS tIm¬^d³kn NÀ¨ sNbvXXnsâ ASnkvYm\¯nÂ, Xmsg ]dbp¶ ImäKdnbnÂs¸« klIcW kvYm]\§fpsS BUnäv kÀ«n^n¡äv klIcW kwLw cPnkv{SmÀ B^okn \n¶pw \ÂIp¶XmsW¶p Xocpam\n¡pIbp­mbn.

1.     FÃm As¸Ivkv kvYm]\§fpsSbpw
2.     sU]yq«n cPnkv{SmÀ t{KUn\p apIfnepff BUnäÀamÀ {]hÀ¯nsbSp¡p¶ FÃm klIcW kvYm]\§fpsSbpw
3.     FÃm sk³{SÂ _m¦pIfpsSbpw
4.     FÃm taPÀ doPnbWÂ kvYm]\§fpsSbpw
5.     ImemIme§fn cPnkv{SmÀ \nivNbn¡p¶ CXc kvYm]\§Ä.

ta ImäKdnbnÂs¸Sm¯ kwkvYm\s¯ FÃm klIcW kvYm]\§fpsSbpw BUnäv kÀ«n^n¡äv PnÃm Xe¯n \ÂtI­XmWv.

hn. ]n. tPmbv
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ

\¼À C.Fw.(2) 26537/96      
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv
                                           Xncph\´]pcw, 22þ6þ99

kÀ¡peÀ \¼À 25/99

hnjbw: klIcW kwL§fnse Poh\¡mÀ¡v {Kmäphnän \ÂIp¶Xp kw_Ôn¨v.
kqN\:   Cu Hm^oknse 24þ7þ95 se C.Fw.(2) 43705/95 mw \¼À I¯v.

klIcW Poh\¡mÀ¡v FÂ.sF.kn.bpsS {Kq¸v {Kmäphnän kvIoan \n¶pw e`n¡p¶ XpI \ÂIp¶Xp kw_Ôn¨v klIcW kvYm]\§Ä ]e am\ZÞ§fmWv IW¡nseSp¡p¶sX¶pw BbXn\m C¡mcy¯n Hcp GIoIrX \nÀt±iw \ÂIsa¶pw ]e PnÃm Hm^okpIfn \n¶pw Bhiys¸«n«p­v. Nne klIcW kvYm]\§Ä¡v {Kmäphnän \nbaw A\pimkn¡p¶ hn[w Poh\¡mÀ¡v AÀlXs¸« XpIbpw aäp Nne kvYm]\§Ä FÂ.sF.kn.bpsS {Kq¸v {Kmäphnän kvIoan \n¶pw e`n¡p¶ apgph³ XpIbpw Poh\¡mÀ¡v  \ÂInhcp¶Xmbn ImWp¶p.

klIcW N«w 59 {]Imcw Poh\¡mÀ¡v {Kmäphnän \ÂIp¶Xn\pff _m[yX klIcW kvYm]\§Ä¡p­v.  Poh\¡mc³ dn«bÀ sN¿pt¼mÄ {Kmäphnän C\¯n kwL¯n\p­mImhp¶ A[nI _m[yX Hgnhm¡p¶Xn\mbmWv kwL§Ä FÂ.sF.kn.bpsS {Kq¸v {Kmäphnän kvIoan tNÀ¶n«pffXv.  F¶m {Kmäphnän XpI \nÀ®bn¡p¶Xnse A]mIXIÄ aqew Bhiy¯n IqSpXtem Ipdthm Bb XpI kwL§Ä {]oanbw Bbn AS¡m³ CS hcp¶p­v.  AXpaqew Poh\¡mc³ dn«bÀ sN¿pt¼mÄ {Kq¸v {Kmäphnän kvIoan \n¶pw e`n¡p¶ XpI {Kmäphnän \nbaw A\pkcn¨pff XpItb¡mÄ IqSpXtem Ipdthm BImdp­v. {Kq¸v {Kmäphnän kvIoan \n¶pw e`n¡p¶ XpI Poh\¡m\v AÀlXs¸« XpItb¡mÄ IpdbpIbmsW¦n Ipdhp hcp¶ XpI kwLw ^­n \n¶pw \ÂtI­XmsW¶v kqN\ {]Imcw \nÀt±in¨n«p­v.

{Kq¸v {KmäphnänbpsS {]oanbw  XpI  klIcW kvYm]\amWv AS¡p¶Xv. BbXn\m FÂ.sF.kn.bn \n¶pw Poh\¡mc\v AÀlXs¸«Xnt\¡mÄ IqSpX XpI e`n¡pIbmsW¦nÂ, {Kmäphnän \nbaa\pkcn¨v AÀlXs¸« XpI am{Xta \ÂImhq F¶pw A[nIapff XpI kwL¯n\v AÀlXs¸«XmsW¶pw \nÀt±in¡p¶p.
hn .]n. tPmbv sF. F. Fkv.
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ

No.Fin.A (4) 6322/99.           
Office of the Registrar of Co-operative Societies,
                                              Thiruvananthapuram, 23-6-1999

CIRCULAR No. 27/99

Sub:      Department of Co-operation-Average cost of Officers of this department working under Rule 156 Part I Kerala Service Rules-Revised rate communicated.
Ref: 1.  G.O. (P) 3000/98/Fin, dated 25-11-1998.
        2.  G.O. (Rt.) No. 269/99/Co-op: dated 9-6-1999.

Consequent  on the revision of scales of pay of officers ordered in G.O. (P) 3000/98/Fin. Dated 25-11-1998, the average cost of various categories of Officers of this department whose services are lent to Co-operative Institutions under Rule 156, Part I, KSRs  have been revised by Government vide order read as item above.  The revised rates are noted below:
1.       Junior Inspector/Auditor of Co-operative Societies             Rs.  5,781
2.       Senior Inspector/Auditor of Co-operative Societies            Rs.  6,326
3.       Special Grade Senior Inspector/Auditor of Co-op:SocietiesRs. 7,288
4.       Assistant Registrar of Co-operative Societies                      Rs.  8,613
5.       Deputy Registrar of Co-operative Societies                         Rs.  9,463
6.       Deputy Registrar of Co-operative Societies (Higher Grade)Rs.10,950
7.       Joint Registrar of Co-operative Societies                             Rs.12,575
8.       Additional Registrar of Co-operative Societies                   Rs.14,100

2.       The amount to be recovered from the beneficiary institution will be average cost plus DA, personal pay, Special pay if any, and other compensatory allowances attached to the respective post calculated on the basis of the average cost and Bonus/special Festival Allowances.  The monthly component of Bonus/Special  Festival Allowances shall be worked out at 1/12  of the last declared Bonus/Special Festival Allowances for effecting recovery on a monthly basis.  The rate of leave salary and pension contribution will be ¼ of the average cost.  A copy of G.O.Rt.No. 269/99 Co-op: dated 9-6-1999 is enclosed.

3.       The difference between the cost including leave salary and pension contribution already realised based on the rates fixed on the pre-revised scales of pay and new rates should be realised from the concerned institutions with effect from 1-3-1977 or from the date on which the incumbent on deputation under Rule 156 part I KSRs opts for the revised scale of pay.  The arrears on this account should be realised from the Co-operative Institutions concerned within a fortnight positively. The receipt of this Circular should be acknowledged.
V. P. Joy
Registrar of Co-operative Societies

\¼À C.Fw (1) 8202/98               
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 13þ8þ99

kÀ¡peÀ \¼À 29/99

hnjbw:  klIcW kvYm]\§fn DtZymK¡bäw \ÂIp¶Xn\v aXvkc ]co£ \S¯p¶Xv þ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶p.
kqN\:   19þ4þ1999se Pn.H.(]n) 68/99 klIcW \¼À D¯chv 28þ4þ99  Fkv.BÀ.H.\¼À 369/99 Bbn Akm[mcW Kkän {]kn²oIcn¨Xv.

kqN\ {]Imcw tIcf klIcW kwLw N«§fn- hcp¯nb t`ZKXn A\pkcn¨v N«w 185 (2)  ]cmaÀin¨n«pff XkvXnIbnte¡v DtZymK¡bäw \ÂIn \nba\w \S¯p¶Xv Hcp aXvkc ]co£ \S¯n tbmKyXbpw Ignhpw hnebncp¯nb tijambncn¡Wsa¶v hyhkvY sNbvXn«p­v.  Sn aXvkc ]co£ \S¯p¶Xp kw_Ôn¨v Xmsg ]dbp¶ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶p.
1.     aXvkc ]co£ \S¯n aqey \nÀ®bw sN¿n¨v dm¦v enkväv X¿mdm¡n \ÂIp¶ NpaXe kÀ¡mÀ \nivNbn¨X\pkcn¨v kwkvYm\ klIcW bqWnb\mWv. 
2.     CXn\p th­n hcp¶ sNehpIÄ¡mbn ]co£ FgpXp¶ Poh\¡mcn \n¶pw ]co£m ^okv CuSm¡p¶XmWv.  cPnkv{SmdpsS AwKoImct¯msS ^oknsâ \nc¡v kwkvYm\ klIcW bqWnb³ \nivNbn¡p¶XmWv.  XpS¡¯nepff ^okv \nc¡v Hmtcm ]co£mÀYn¡pw 250/þ cq]bmbn \nPs¸Sp¯nbncn¡p¶p. 
3.     ]co£¡pff tNmZy§Ä _ncpZ \nehmc¯nepffhbmbncn¡pw.  B[p\nI _m¦nwKv k{¼Zmb§Ä, ImÀjnI hymhkmbnI taJebnse \qX\mib§Ä/{]hWXI-Ä/amä§Ä F¶nhbpsS ]cnPvRm\w ]co£n¡p¶ Xc¯nembncn¡pw tNmZy§Ä. ]co£¡v c­p `mK§fp­mbncn¡pw.  Irjn, {KmahnIk\w, klIcWw, A\p_Ô \nba§Ä XpS§nbh BZy `mK¯nepw _m¦nwKv, A¡u­³kn, ss^\m³jy amt\Pvsaâv, ^n\m³jy A¡u­nwKv, F¡tWmanIvkv, Iw]}«À ]cnPvRm\w XpS§nbh c­mw `mK¯nepw DÄs¸Sp¶XmWv.  Hmtcm `mK¯n\pw 100 amÀ¡pw ]co£ FgpXm³ BsI 3 aWn¡qdpw A\phZn¡p¶XmWv. 
tNmZy§Ä Xmsg ]dbp¶ coXnbn X¿mdmt¡­XmWv.
                      H_vPIvSohv ssS¸v            50 amÀ¡v
                      t\m«p Ipdn¡Â              30 amÀ¡v
                      D]\ymk amXrI             20 amÀ¡v
4.     tNmZy§Ä Cw¥ojnembncn¡p¶Xpw D¯c§Ä Cw¥ojn¯s¶ FgptX­XpamWv.
5.     klIcW kwLw N«§fnse N«w 185 (5) se hyhkvYIÄ IqSn ]men¨p sIm­v dm¦v enkväv X¿mdm¡p¶XmWv. 
6.     Cu dm¦v enkväv AXp {]kn²s¸Sp¯p¶ XobXn apX Hcp hÀjt¯¡v {]m_eyap­mbncn¡pw.
7.     aXvkc ]co£ \S¯p¶Xv kw_Ôn¨v hnhc§Ä ]{X¡pdn¸v hgnbpw kwkvYm\ klIcW _m¦v, kwkvYm\ ImÀjnI {Kma hnIk\ _m¦v, PnÃm _m¦pIÄ F¶nhbpsS Imcy¯n t\cn«pw \ÂIp¶XmWv.
8.     klIcW \nba¯ntebpw N«§fntebpw {]kIvXamb asäÃm hyhkvYIfpw C¡mcy¯n _m[IamWv. 
hn. ]n. tPmbn sF. F. Fkv.
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ

\¼À.C.Fw.(1)8202/98 
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 13þ8þ99
kÀ¡peÀ \¼À 30/99
hnjbw: klIcW kvYm]\§fn DtZymK¡bäw \S¯p¶Xn\v tbmKyXm \nÀ®b ]co£ \S¯p¶Xvþ\nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶p.
kqN\:   19þ4þ1999 se Pn.H.(]n) 68/99 klIcW \¼À D¯chv 28þ4þ99 Fkv.BÀ.H.\¼À 369/99 Bbn Akm[mcW Kkän {]kn²oIcn¨Xv.
kqN\{]Imcw tIcf klIcW kwLw N«§fn hcp¯nb t`ZKXn A\pkcn¨v N«w 185 (3)  ]cmaÀin¨n«pff XkvXnIIfnte¡pw N«w 185 (2) \pw 185 (3) \pw CS¡v hcp¶Xpmb XkvXnIInte¡v DtZymK¡bäw \ÂIn \nba\w \S¯p¶Xv tbmKyXm \nÀ®b ]co£ ]mÊmbhcn \n¶pw ^oUÀ ImäKdnbnse ko\ntbmdn«n A\pkcn¨mbncn¡Wsa¶v hyhkvY sNbvXn«p­v.  Sn tbmKyXm \nÀ®b ]co£ \S¯p¶Xp kw_Ôn¨v Xmsg ]dbp¶ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphníp¶p.
1.     tbmKyXm \nÀ®b ]co£ \S¯n aqey \nÀ®bw sN¿n¨v Pbn¨hcpsS enkväv X¿mdm¡n \ÂIp¶ NpaXe kÀ¡mÀ \nivNbn¨X\pkcn¨v kwkvYm\ klIcW bqWnb\mWv. 
2.     CXn\p th­n hcp¶  sNehpIÄ¡mbn ]co£ FgpXp¶ Poh\¡mcn \n¶pw ]co£m ^okv CuSm¡p¶XmWv.  cPnkv{SmdpsS AwKoImct¯msS ^oknsâ \nc¡v kwkvYm\ klIcW bqWnb³ \nivNbn¡p¶XmWv.  XpS¡¯nepff ^okv \nc¡v Hmtcm ]co£mÀYn¡pw 250/þ cq]bmbn \nPs¸Sp¯nbncn¡p¶p. 
3.     ]co£¡pff tNmZy§Ä _ncpZ \nehmc¯nepffhbmbncn¡pw.  B[p\nI _m¦nwKv k{¼Zmb§Ä, ImÀjnI hymhkmbnI taJebnse \qX\mib§Ä/{]hWXI-Ä/amä§Ä F¶nhbpsS ]cnPvRm\w ]co£n¡p¶ Xc¯nembncn¡pw tNmZy§Ä. ]co£¡v c­p `mK§fp­mbncn¡pw.  Irjn, {KmahnIk\w, klIcWw, A\p_Ô \nba§Ä XpS§nbh BZy `mK¯nepw _m¦nwKv, A¡u­³kn, ss^\m³jy amt\Pvsaâv, ^n\m³jy A¡u­nwKv, F¡tWmanIvkv, Iw]}«À ]cnPvRm\w XpS§nbh c­mw `mK¯nepw DÄs¸Sp¶XmWv.  Hmtcm `mK¯n\pw 100 amÀ¡pw ]co£ FgpXm³ 3 aWn¡qdpw A\phZn¡p¶XmWv. 
tNmZy§Ä Xmsg ]dbp¶ coXnbn X¿mdmt¡­XmWv.
                         H_vPIvSohv ssS¸v         50 amÀ¡v
                         t\m«p Ipdn¡Â           30 amÀ¡v
                         D]\ymk amXrI          20 amÀ¡v
4.     tNmZy§Ä Cw¥ojnembncn¡p¶Xpw D¯c§Ä Cw¥ojn¯s¶ FgptX­XpamWv.
5.     Hmtcm `mK¯nepw 40% amÀ¡p hoXw t\Sp¶bmÄ tbmKyXm \nÀ®b ]co£ ]mÊmbXmbn {]Jym]n¡p¶XmWv.
6.     ]co£ ]mÊmhp¶hÀ¡v  Hcp kÀ«n^n¡äv sk³{S t_mÀUv Hm^v FIvkmant\j³kv \ÂIp¶XmWv.
7.     tbmKyXm \nÀ®b ]co£ kw_Ôn¨ hnhc§Ä ]{X¡pdn¸v  hgnbpw kwkvYm\ klIcW _m¦v, kwkvYm\ ImÀjnI {Kma hnIk\ _m¦v, PnÃm _m¦pIÄ F¶nhbpsS Imcy¯n t\cn«pw \ÂIp¶XmWv.
8.     klIcW \nba¯ntebpw N«§fntebpw {]kIvXamb asäÃm hyhkvYIfpw C¡mcy¯n _m[Iambncn¡pw.
hn. ]n. tPmbn sF. F. Fkv.
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ

\¼À F. (6) 288994/96.               
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´pcw, 10þ9þ1999

kÀ¡peÀ \¼À 32/99

hnjbw: klIcW hIp¸vþA¡u­vkvþklIcW kvYm]\§fn sI.Fkv.BÀ `mKw 1, 156 mw N« {]Imcw tPmen t\m¡p¶ DtZymKkvY³amÀ¡v {]Xnamk bm{Xm _¯ hm§p¶Xp kw_Ôn¨v ]pds¸Sphn¡p¶ \nÀt±iw
kqN\: 1.  13-þ12þ94 se 7211/F.1/93 klIcW \¼À kÀ¡mcnsâ I¯v.
        2. 9þ3þ98 se 10367/F.1/96/klIcW \¼À I¯v.
        3. Pn.H.(]n)499/97/^n³.\¼À D¯chv.
        4. cPnkv{SmdpsS 26þ2þ99 se 9/99 mw \¼À kÀ¡peÀ.

sI.Fkv.BÀ.]mÀ«v 1, N«w 156 \v hnt[bambn klIcW kvYm]\§fn I¬Idâv BUnäÀ (knwKnfpw {Kq¸pw ) skbnem^okÀ, hme}thj³ C³kvs]IvSÀ XpS§nb XkvXnIIfn tkh\w A\pjvTn¨p hcp¶ klIcW hIp¸nse DtZymKkvY³amÀ 3 maXp kqN\bnse D¯chn\v hnt[bambn Xmsg ]dbp¶ \nc¡n bm{Xm_¯ hm§mhp¶XmWv.

                          t{KUv H¶v B^okÀ      t{KUv c­v B^okÀamÀ
                                                      (F)           (_n)
                         i¼fw 3000/                i¼fw 2500/  i¼fw 2500
                         AXne[nIhpw             3000 \p at²y \p Xmsg
                        ss{Xamkw amkw ss{Xamkw amkw ss{Xamkw amkw    1.       kvtääv eh  4500    1500   3150                           1050   2400         800     
   B^okÀamÀ
2. doPnbWÂ                  3225   1075        2700    900        2190     730
   B^okÀamÀ
   Hcp PnÃbn A[nIw
   ]cn[nbpffhÀ
3. doPnbWÂ                  2850    950        2250    750        1650     560
   B^okÀamÀ
   c­p dh\} PnÃ
   {]hÀ¯\
   ]cn[nbpffhÀ
4. Hcp dh\} Pnà            2400    800         1890    630        1380     460
   {]hÀ¯\
   ]cn[nbpffhÀ
5. Hcp dh\} PnÃbpsS        2100    700         1650    550        1260     420
   `mKw k_v dh\}
   Unkv{SnIväv
   {]hÀ¯\]cn[n
           
1      kwkvYm\w H«msI {]hÀ¯\ ]cn[nbpff DtZymKkvYÀ, doPnbW kwL§fnse DtZymKkvYÀ Hcp Pnà am{Xw {]hÀ¯\ ]cn[nbpff kwL§fnse DtZymKkvYÀ Hcp Pnápffn Hcp Xmeq¡v am{Xw {]hÀ¯\ ]cn[nbpffhÀ F¶n§s\ DtZymKkvY³amcpsS {]hÀ¯\ ]cn[n \nÀ®bn¡mhp¶Xpw bm{Xm)_¯ A\phZn¨p \ÂImhp¶XpamWv.
2     bm{Xm _¯ _Ôs¸« kvYm]\§fn- \n¶pw hm§mhp¶XmWv. 
3 F. Sn DtZymKkvY³amÀ bm{Xm _nÃpIÄ X¿mdm¡n AwKoIcn¨ hÀ¡v UbdntbmsSm¶n¨v \nb{´W DtZymKkvY\v kaÀ¸nt¡­Xpw BbXv \nb{´W DtZymKkvY³ H¶mw \n_Ô\¡v hnt[bambn AwKoIcn¨v \ÂtI­XpamWv.
   _n.  C{]Imcw kaÀ¸n¡p¶ _nÃpIÄ _Ôs¸« {Kq¸n s]Sp¶ kwL§Ä Hmtcm¶pw A\phZn¨p \ÂtI­ \nb´W DtZymKkvY³ {]tXyIw tcJs¸Sp¯n ]mÊmt¡­Xpw BbXv _Ôs¸« cPnkvädn FgpXn kq£nt¡­Xpw Bhiyamb ]cntim[\ \S¯n ]mÊm¡n \ÂInb XpI am{Xta BUnäÀ/C³kvs]IvSÀ hm§p¶pffqsh¶v Dd¸mt¡­XpamWv.
4     GsX¦nepw kvYm]\w \nivNnX ]cn[n¡v A[nIambn bm{Xm_¯ \ÂIm³ GsX¦nepw ImcW-¯m X¿mdmhpIbmsW¦n A§s\bpff kvYm]\§Ä Xocpam\saSp¯ tijw klIcW kwLw cPnkv{SmdpsS ap³ Iq«nbpff A\paXn hm§nbncnt¡­XmWv.  ap³Iq«nbpff A\paXn IqSmsX ]cn[nbn Ihnª bm{Xm_¯ kwL§Ä \ÂIp¶Xpw BbXv ssI¸äp¶Xpw \nbahncp²hpw ta \S]SnIÄ¡v CSbm¡p¶XpamWv. 
5     C{]Imcw bm{Xm_¯ ]cn[nbne[nIw \ÂIp¶Xn\v kwL¯nsâ km¼¯nI kvYnXn BUnäv \nehmcw BUnäv IpSnÈnI/aäp tPmenIfnse IpSnÈnI F¶nh ASnkvYm\am¡p¶XmWv.
6     {Kq¸v I¬Idâv BUnäÀamÀ/C³kvs]IvSÀamÀ Sn.F.AUzm³kv ssI¸äm³  ]mSnÃm¯XmWv. 
7     ]cmaÀiw 4 se kÀ¡peÀ \nÀt±i¯n\v A\p_Ôambn am{Xw ]pds¸Sphn¡p¶ Cu kÀ¡peÀ \nÀt±iw _Ôs¸« FÃm t]cpw IÀi\ambn ]ment¡­XmWv.
hn. ]n. tPmbv sF. F. Fkv.
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ

\¼À Pn.(1) 29351/99          
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ B^okv,
                                        Xncph\´]pcw, 24þ9þ99

kÀ¡peÀ \¼À 33/99

hnjbw: klIcWwþ klIcWkwL§fn  AwKXzw \ÂIp¶Xp kw_Ôn¨vþ\nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶p

kqN\:   13þ3þ97 se Cu B^oknse 9/97þmw \¼À kÀ¡peÀ

kqN\ kÀ¡peÀ {]Imcw klIcWkvYm]\§fn AXmXp klIcW hÀjw Ahkm\n¡p¶Xn\p ap¼mbn Xs¶ 1969þse tIcf klIcW  kwLw \nba¯nse hIp¸v 66 {]Imcapff ]cntim[\ \St¯­Xpw Sn ]cntim[\bn klIcW  kwL§fnse AwKXzw {]tXyIw ]cntim[nt¡­XmsW¶pw \nÀt±iw \ÂInbn«p­mbncp¶p.  F¦nepw klIcW  kwLw \nba¯ntebpw N«§fpsSbpw hyhkvYIÄ ]men¡msX klIcWkwL§fn  AwKXzw \ÂIp¶Xmbn Cu B^oknsâ {i²bnÂs¸«ncn¡p¶p.  ta kmlNcy¯n klIcWkwL§fn  AwKXzw \ÂIp¶Xp kw_Ôn¨v NphsS tNÀ¯ncn¡p¶ \nÀt±i§Ä \ÂIp¶p.

1.     1969þse tIcf klIcW  kwLw \nba¯nse hIp¸v 16sebpw N«w 16 sebpw, kwLw  \nbamhenbpsSbpw hyhkvYIÄ¡pw, \n_Ô\IÄ¡pw hnt[bambn am{Xta klIcW kwL§fn  AwKXzw \ÂIm³ ]mSpffp.
2.     \nbam\pkrXaÃmsXbpw {Iahncp²ambpw \ÂIp¶ AwKXzw ]cntim[n¨v klIcW kwLw \nba¯nse N«w 16 (4) {]Imcw AwKXzw d±m¡p¶Xn\pff \S]SnIÄ DSs\ kzoIcnt¡­XmWvv.
3.     C{]Imcw \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶Xn hogvN hcp¯p¶ hIp¸v DtZymKkvY³amÀs¡Xnsc IÀi\ \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶XmWv.
4.     kqN\ kÀ¡pednse \nÀt±i§Ä IÀi\ambn ]men¡p¶ps­¶v _Ôs¸« DtZymKkvY³ Dd¸p hcpt¯­XmWv.

hn. ]n. tPmbn sF. F. Fkv.
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ

\¼À.C.Fw.(1)8202/98         
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 27þ10þ99

kÀ¡peÀ \¼À 41/99

hnjbw:  klIcW kvYm]\§fn DtZymK¡bäw \ÂIp¶Xn\v aXvkc]co£bpw tbmKyXm \nÀ®b ]co£bpw \S¯p¶Xv þ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¨Xv t`ZKXn \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶p.
kqN\:   klIcW kwLw cPnkv{SmdpsS 13þ8þ99 se 29/99Dw 30/99 Dw \¼À kÀ¡pedpIÄ.

kqN\ {]Imcw ]pds¸Sphn¨n«pff 29/99 tebpw 30/99 tebpw kÀ¡peÀ \nÀt±i§fnse 4 maXv \nÀt±i {]Imcw tNmZy§Ä Cw¥ojn Bbncn¡p¶Xpw D¯c§Ä Cw¥ojn Xs¶ FgptX­XpamsW¶v hyhkvY sNbvXn«p­v. 

D¯c§Ä aebmf¯nepw FgpXm³ A\phZn¡Wsa¶v Bhiys¸«psIm­v Cu Hm^oknepw kÀ¡mcnepw \nthZ\§-Ä e`n¨n«p­v.  Sn \nthZ\§Ä ]cnKWn¨v kÀ¡peÀ 29/99 tebpw 30/99 tebpw 4 maXp hyhkvY Xmsg ]dbpw {]Imcw t`ZKXn sNbvXv \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶p.

4.     tNmZy§Ä Cw¥ojnembncn¡p¶Xpw D¯c§Ä Cw¥ojntem aebmf¯ntem FgpXmhp¶XmWv.
hn. ]n. tPmbn sF. F. Fkv.
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ

No.CLT (3)40535/99 
Office of the Registrar of Co-operative Societies,
                                             Thiruvananthapuram, 3-11-1999

CIRCULAR No. 42/99

Sub:      Disbursement of Loan-Long Term Loans-Simplification of-Procedure-Modification-Regarding.
Read: 1. This office circular No. 22/94 dated: 14-7-1994.
          2. Representation received from various Agricultural and Rural Development Banks.
In this office circular No.22/94 dated.14-7-1994 the supervisors and the Agricultural officers of the Primary Agricultural and Rural Development Banks were authorised to value security properties in respect of loan application upto and including Rs.20,000 and  Rs. 30,000 respectively.  In the case of Primary Agricultural and Rural Development Banks where there are no sanctioned post of Assistant Registrar/Valuation Officer, the Agricultural Officers working in the Banks were authorised to Value Security properties in respect of Loan application upto and including Rs. 50,000 as a Special case till the post of Assistant Registrar/Valuation Officers are sanctioned in these Banks.

Representations from various Agricultural and Rural Development Banks have been received for enhancing the present limit prescribed in the above cited circular to avoid delay in disbursing the loans.  It is pointed out that the limit of loans has been tremendously increased as the Banks have widened their loan area.  In the above circumstances the following modifications in this office circular No. 22/94 dated, 14-7-1994 are issued.

Valuation

The Supervisors of the Primary Co-operative Agricultural and Rural Development Banks are authorised to value security properties in respect of loan application upto and including Rs. 30,000/-.  The Agricultural officers working in the Banks are authorised to value security properties in respect of loan application upto and include Rs. 50,000/- In all other cases the officers of the department who are entrusted with the work are authorised to value the security properties.  In the case of primary Co-operative Agricultural and Rural Development banks where there are no sanctioned post of Assistant Registrar/Valuation Officers the Agricultural Officer working in the Banks are authorised to Value Security properties in respect of loan application upto and including Rs. 75,000 as a special case till the post of Assistant Registrar/Valuation Officers are sanctioned in these Banks.

This modification will have effect from the date of this circular.

K. Chandrasena Prasad
Additional Registrar (Consumer)
In Charge of Registrar of Co-operative Societies

\¼À kn.]n.(1) 6151/99        
klIcW kwLw cPnkv{Smdm^okv
                                           Xncph\´]pcw, 2þ11þ99

kÀ¡peÀ \¼À 43/99

hnjbw:         klIcW hIp¸v þ {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§fnse Poh\¡mcpsS `h\ \nÀ½mW hmbv]m ]cn[n DbÀ¯p¶Xvþkw_Ôn¨v.
kqN\: 1.  kÀ¡mcnsâ 3þ2þ99 se 1388/_n.1/99/klIcW  \¼À I¯nt\msSm¸w e`n¨ tIcf tIm Hm¸tdäohv Fwt¹mbokv bqWnbsâ \nthZ\w
         2. kÀ¡mcnsâ 18þ9þ99 se 1388/_n.1/99/klIcW  \¼À I¯v.

tIcf¯nse {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§fnse Poh\¡mÀ¡v `h\ \nÀ½mW hmbv]m A\phZn¡p¶Xn\v 2þ9þ97 se Pn.H.(]n) 111/97/klIcW \¼À {]Imcw kÀ¡mÀ D¯chmbXnsâ ASnkvYm\¯n cPnkv{SmdpsS 29þ9þ96 se kn.]n.1 1326/96 \¼À I¯p {]Imcw {]mYanI hmbv]m klIcW kwLw Poh\¡mÀ¡v `h\ \nÀ½mW hmbv]m C\¯n \ÂImhp¶ hmbv]m ]cn[n AXnsâ ]ncnªp In«nb Hmlcn aqe[\hpw, kvämä}«dn dnkÀhpw tNÀ¶ kz´w ^­nsâ 12 iXam\hpw Hcp Poh\¡mc\v \ÂImhp¶ ]camh[n XpI c­v e£w cq]bpamWv F¶v hyhkvY sNbvXv A\phZn¨ncp¶p.

PnÃm klIcW _m¦v Poh\¡mÀ¡v `h\ \nÀ½mW hmbv]m \ÂIp¶Xv kw_Ôn¨v PnÃm _m¦v Poh\¡mcpsS kÀhokv sdKptej\n- kÀ¡mÀ t`ZKXn hcp¯nbXp {]Imcw `h\ \nÀ½mW hmbv]¡v Poh\¡mÀ \ÂtI­ ]eni ap³ km¼¯nI hÀjw amÀ¨v amks¯ HSphnes¯ shffnbmgvNbnse icmicn \nt£] ]enibn Ipdbm³ ]mSnà F¶v \nivNbn¨n«pffXpw AtX ]eni \nc¡pIÄ {]mYanI hmbv]m kwL§fnse Poh\¡mcpsS `h\ \nÀ½mW hmbv]¡pw _m[Iam¡mhp¶XmsW¶v cPnkv{SmdpsS 25þ11þ97 se kn.]n. 1. 1325/96 \¼À I¯p {]Imchpw Adnbn¨n«p­v.
klIcW kwLw Poh\¡mÀ¡v `h\ \nÀ½mWmhiy¯n\v \ÂIp¶ hmbv]m ]cn[n DbÀ¯n A\phZn¡Wsa¶ kqN\ 1 {]Imcapff Bhiyw ]cnKWn¨Xn {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§fnse Poh\¡mÀ¡v  `h\ \nÀ½mW hmbv]m A\phZn¡p¶Xn\pff ]cn[n AXmXp kwL¯nsâ kz´w ^­nsâ ]camh[n 15% hsc klIcW \nba§Ä¡v hnt[bambn \ÂIp¶Xn\v A\phmZw \ÂImhp¶XmWv F¶v kqN\ 2 I¯v {]Imcw kÀ¡mÀ Adnbn¨n«p­v.
ta kmlNcy¯n Xmsg ]dbpw {]Imcw D¯chmIp¶p. {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§fnse Poh\¡mÀ¡pff `h\ \nÀ½mW hmbv]m Hcp Poh\¡mc\v ]camh[n c­p e£w cq] F¶ \nc¡n AXmXp kwL¯nsâ kz´w ^­nsâ ]camh[n 15% hsc \ÂImhp¶XmWv.  Sn hmbv]¡v Poh\¡mÀ \ÂtI­ ]eni ap³ km¼¯nI hÀjw amÀ¨v amks¯ HSphnes¯ shffnbmgvNbnse icmicn \nt£] ]enibn Ipdbm³ ]SnÃm¯XpamWv.  BbXv klIcW \nba§Ä¡v, kwL¯nsâ km¼¯nI kvYnXn¡pw, `cWkanXn Xocpam\¯n\v hnt[bambn amt{Xta \ÂIm³ ]mSpffq. IqSmsX PnÃm klIcW _m¦v Poh\¡mÀ¡v `h\ \nÀ½mW hmbv]m \ÂIp¶Xn\v AwKoIcn¨v \ÂInbn«pff k_v dqfnsâ amXrIbn Xs¶ {]mYanI hmbv]m klIcW kwL§fnse Poh\¡mÀ¡v  `h\ \nÀ½mW hmbv]m A\phZn¡p¶Xn\pff k_v dqÄ X¿mdm¡n AXmXv tPmbnâv c{Pnkv{SmÀ (P\dÂ) amcpsS AwKoImct¯mSpIqSn \S¸n hcpt¯­XpamWv.
hn. ]n. tPmbn. sF. F. Fkv.
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ

\¼À Cu.Fw.(1) 49487/99    
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 30þ11þ99

kÀ¡peÀ \¼À 45/99

hnjbw:  PnÃm klIcW _m¦pIÄþ\nba\w ]n.Fkv.kn.aptJ\ \S¯p¶XvþAwKkwL§fnse Poh\¡mÀ¡v ]cnNb kÀ«n^n¡äv \ÂIp¶Xv kw_Ôn¨ amÀ¤ \nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶p.
kqN\:   PnÃm klIcW _m¦pIfnse hnhn[ XkvXnIIfnte¡pff \nba\¯n\v At]£ £Wn¨p sIm­v tIcf ]»nIv  kÀhokv I½oj³ tIcf kÀ¡mÀ Kkän 26þ10þ99  {]kn²oIcn¨ hnPvRm]\w.
PnÃm klIcW _m¦pIfnse \nba\w \S¯p¶Xn\v At]£ £Wn¨psIm­v ]n.Fkv.kn.]pds¸Sphn¨ kqN\ t\m«n^nt¡j\n Sn _m¦pIfnse AwK§fmbn«pff {]mYanI klIcW kwL§fnse Poh\¡mÀ¡v At]£tbmsSm¸w Xmeq¡nse Aknkväâv cPnkv{SmÀ (P\dÂ) \ÂIp¶ ]cnNb kÀ«n^n¡äv IqsS kaÀ¸n¡Wsa¶v \nÀt±in¨ncp¶p.  ta kmlNcy¯n PnÃm klIcW _m¦pIfn AwK§fmbn«pff {]mYanI klIcW kwL§fnse Poh\¡mÀ¡v, PnÃm klIcW _m¦pIfnse \nba\¯n\v/ At]£ kaÀ¸n¡p¶Xn\mbn Poh\¡mÀ¡v Bhiyamb At\zjWw \S¯n ]cnNb kÀ«n^n¡äv \ÂIm³ FÃm Aknkväâv cPnkv{SmÀ (P\dÂ) amÀ¡pw \nÀt±iw \ÂIp¶p.
hn. ]n. tPmbv sF. F. Fkv.
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ

No.CB (3) 18913/99  
Office of the Registrar of Co-operative Societies,
                                              Thiruvananthapuram, 2-12-1999

CIRCULAR No. 46/99

Sub:           Transfer of funds to Co-operative Academy of Professional Education (CAPE) from District Co-operative Banks and Kerala State Co-operative Bank.
Ref: 1.  Circular No. 20/99 dated: 7-5-1999.
        2. Judgement of the Hon’ble High Court in O.P. No. 13661 of 1999 B and O.P. No. 18026 of 1999 - U  dated: 2-8-1999.

On the basis of the directions of the Hon’ble High Court in the judgement cited 2nd, the last sentence of the circular 1st cited viz. “If sufficient funds are not available in the Common Good Fund, balance may be met from the General Fund for the time being pending recoupment” is hereby deleted.

V. P. Joy
Registrar of Co-operative Societies

\¼À C.Fw (1) 49487/99      
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv,
                                           Xncph\´]pcw, 10þ12þ99

kÀ¡peÀ \¼À 49/99

kÀ,

hnjbw: PnÃm klIcW _m¦pIÄ þ \nba\wþ]n.Fkv.kn.aptJ\ \S¯p¶Xvþ AwK kwL§fnse Poh\¡mÀ¡v ]cnNb kÀ«n^n¡äv \ÂIp¶Xv þ ¢mcn^nt¡j³ kw_Ôn¨v.
kqN\:   Cu Hm^oknse  45/99þmw \¼À kÀ¡peÀ.

kqN\bnse kÀ¡pednte¡v Xm¦fpsS {i² £Wn¡p¶p.  Sn kÀ¡pedn ]cmaÀin¨n«pff PnÃm klIcW _m¦pIfnse AwK§Ä F¶Xns\ kw_Ôn¨v kwib§Ä D¶bnís¸«ncn¡p¶p.Cu kwib§Ä ZqcoIcn¡p¶Xn\mbn Xmsg ]dbp¶ ¢mcn^nt¡j³ \ÂIp¶p.  AwKw F¶m klIcW \nba¯nse 2 (FÂ) hIp¸n \nÀhNn¨n«pff {]Imcw t\man\ AwKhpw AtÊmkntbäv AwKhpw DÄs¸sSbpff AwK§Ä F¶v IW¡mt¡­XmWv.
Xm¦fpsS hnizkvX³
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ

tIcf kÀ¡mÀ
kw{Klw

klIcWwþPnÃm klIcW _m¦pIÄ i¼f kvsIbnepw Aeh³kpIfpw ]cnjv¡cn¡p¶Xpw A\p_ÔImcy§fpwþD¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p.

klIcW (_n) hIp¸v
Pn.H.(Fw.Fkv.)\¼À 70/99/kl.   
Xncph\´]pcw 23þ4þ99

]cmaÀiw: 1. 10þ12þ1993 se Pn.H.(Fw.Fkv.) 129/93 kl \¼À D¯chv
           2. 16þ12þ94 se Pn.H.(Fw.Fkv.) 144/94 kl \¼À D¯chv
           2. 22þ12þ97 se Pn.H.(Fw.Fkv.) 153/97 kl \¼À D¯chv

D¯chv
]cmaÀiw 1 tebpw 2 tebpw D¯chv {]Imcw PnÃm klIcW _m¦pIfnse Poh\¡mcpsS i¼fw 1þ7þ92 apX ]cnjv¡cn¨psIm­v kÀ¡mÀ D¯chv  ]pds¸Sphn¨ncp¶p.  5 hÀjambncp¶p Sn i¼f ]cnjv¡cW¯nsâ Imemh[n.  1þ7þ97 \v Poh\¡mcpsS i¼fw ho­pw ]cnjv¡cn¡p¶Xn\pff kabambn. Poh\¡mcpsS i¼fw ho­pw ]cnjv¡cn¡p¶Xv kw-_Ôn¨ ip]mÀiIÄ kaÀ¸n¡p¶Xn\mbn ]cmaÀiw 3 se D¯chv {]Imcw {io kn.hn.\mbsc GImwK I½oj\mbn \nban¨p.  I½oj³ 12þ10þ98  dnt¸mÀ«v kaÀ¸n¨p. dnt¸mÀ«n³ta klIcWkwLw cPnkv{SmdpsS A`n{]mbw kÀ¡mÀ  BcmbpIbp­mbn.  I½oj³ dnt¸mÀ«nse ip]mÀiIÄ _m¦pIÄ¡v henb km¼¯nI _m²yX hcp¯n h¡p¶Xpw, _m¦pIfpsS C¶s¯ km¼¯nI \ne Cu _m²yX GsäSp¡p¶Xn\v A\pIqeaÃm¯Xn\mepw CXp kw_Ôn¨v Poh\¡mcpsS kwLS\m {]Xn\n[nIfpambpw amt\Pvsaâv {]Xn\n[nIfpambpw NÀ¨ sN¿phm³ Xocpam\n¨p.  I½oj³ dnt¸mÀ«nse ip]mÀiIsf kw_Ôn¨v Poh\¡mcpsS kwLS\ {]Xn\n[nIfpambpw amt\Pvsaâv {]Xn\n[nIfpambpw kqZoÀLamb NÀ¨IÄ \S¯pIbp­mbn.  Sn NÀ¨IfpsS ASnkvYm\¯n I½oj³ dnt¸mÀ«nse iq]mÀiIfpw cPnkv{SmdpsS A`n{]mbhpw ]cnKWn¨v Xmsg ]dbp¶ coXnbn Poh\¡mcpsS i¼fhpw Aeh³kpIfpw ]cnjv¡cn¨v D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p.

1.     i¼f kvsIbnÂ:I½oj³ ip]mÀi sNbvX i¼f kvsIbn AtX {]Imcw AwKoIcn¡p¶p.  \nehnepff i¼f kvsIbnepw, ]cnjv¡cn¨ i¼f kvsIbnepw A\p_Ôw 1  ImWn¨ncn¡p¶p.

2.     i¼f \nÀ®b t^mÀape: 1þ7þ97 tetbm Hm]vj³ XobXnbntetbm ASnkvYm\ i¼ft¯mSp IqSn 1þ1þ96 se _m¡n \n¸v £ma_¯ Iq«n {]kvXpX XpIbpsS 20% hÀ²\hv \ÂIn ]pXnb kvsIbnen i¼fw \nÀ®bn¡Ww.  Poh\¡mcpsS kÀhokv ]cnKWn¨v 3 hÀjs¯ kÀhokn\v Hcp C³{Insaâv F¶ IW¡n ]camh[n 3 C³{Insaâv ASnkvYm\ i¼ft¯mSpIqsS Iqt«­XmWv.  C§s\ i¼fw \nÀ®bn¡pt¼mÄ GsX¦nepw Poh\¡mcsâ ASnkvYm\ i¼fw kvsIbnensâ ]camh[n XpIbpw Ihnªp t]mhpIbmsW¦n i¼fw ]camh[n XpIbn \nÀ®bnt¡­Xpw A[nIw hcp¶ XpI t]gvkW t]bmbn \ne\nÀ¯n `mhnbnep­mIp¶ hÀ²\hn ebn¸nt¡­XpamWv.

3.     kvämKvt\j³ C³{Insaâv: Hcp Poh\¡mc³ Xm³ tPmen sN¿p¶ XkvXnI¡v \nivNbn¨n«pff ]pXnb i¼f ksIbnense ]camh[n XpIbnse¯pIbmsW¦n AbmÄ Ahkm\w hm§nb hmÀjnI C³{Insaâv \nc¡n ]camh[n 3 hmÀjnI C³{Insaâv hm§mhp¶XmWv.

4.     £ma_¯: 1þ1þ96 se _m¡n \nÂ]v Un.F.ebn¸n¨p sIm­mWv i¼fw ]cnjv¡cn¨n«pffXv.  1þ7þ97 apX Poh\¡mÀ¡v Xmsg ]dbp¶ \nc¡n £ma_¯¡v AÀlXbp­v.
1þ7þ97            ASnkvYm\ i¼f¯nsâ 13%
1þ1þ98            ASnkvYm\ i¼f¯nsâ 16%
1þ7þ98            ASnkvYm\ i¼f¯nsâ 22%
`mhnbnep­mIp¶ £ma_¯ hÀ²\hn\v kwkvYm\ Poh\¡mÀ¡v AÀlamIpt¼mÄ Ct¸mgt¯Xp t]mse {]kvXpX \nc¡n £ma_¯ cPnkv{SmÀ \nÀ®bn¨v D¯chndt¡­XmWv.  cPnkv{SmÀ D¯chnd¡nb tijta {]kvXpX \nc¡n £ma_¯ hnXcWw sN¿phm³ ]mSpffq.

5.     ho«phmSI_¯: kÀ¡mÀ Poh\¡mÀ¡v AÀlamb ]cnjv¡cn¨ \nc¡nepff ho«phmSI_¯¡v 1þ11þ98 apX Poh\¡mÀ AÀlcmWv.  GsX¦nepw Poh\¡mc\v Cu C\¯n \nehn e`n¨p hcp¶ XpIbn Ipdhv kw`hn¡pIbmsW¦n Sn Poh\¡mc\v Ct¸mÄ hm§ns¡m­ncn¡p¶ XpI¡v AÀlXbp­mbncn¡pw.  F¶m kvYew amäw aqew ho«phmSI_¯¡v D­mImhp¶ Ipdhn\v Cu ]cnc£ _m[IaÃ.

6.     knän tImw]¬tkädn Aeh³kv: Poh\¡mÀ¡v kÀ¡mÀ Poh\¡mÀ¡v AÀlamb \nc¡nepw hyhkvYbnepw 1þ11þ98 apX knän tImw]¬tkädn Aeh³kn\v AÀlXbp­v.

7.     ln {Sm¡v Aeh³kv: Poh\¡mÀ¡v kÀ¡mÀ Poh\¡mÀ¡v AÀlamb \nc¡nepw hyhkvYbnepw 1þ11þ98 apX ln {Sm¡v Aeh³kn\v AÀlXbp­v.
8.     aäeh³kpIÄ: A\p_Ôw 2 ImWn¨n«pff \nc¡n aäeh³kpIÄ e`n¡p¶Xn\v Poh\¡mÀ AÀlcmWv.

9.     i¼f ]cnjv¡cW D¯chnse {]m_ey XobXnbpw, Imemh[nbpw: Cu D¯chn\v 1þ7þ97 apX {]m_eyap­v.  1þ7þ97 apX 5 hÀjt¯t¡m ASp¯ i¼f ]cnjv¡cWw htctbm CXn GXmtWm Ahkm\w AXp hsc Cu D¯chv {]m_ey¯nencn¡pw. 

10.    Hm]vj³: ]pXnb i¼f kvsIbnen hcp¶Xn\v Poh\¡mÀ¡v 1þ7þ97 apX 30þ6þ98 hsc (c­p Znhkhpw DÄs¸sS)bpff Hcp hÀj¯n GXp Znhkhpw XncsªSp¯v Hm]vj³ \ÂImhp¶XmWv.  Cu D¯chv XobXn apX aq¶p amk¯n\Iw Hm]vj³ \ÂInbncnt¡­XmWv.  Hcn¡Â Hm]vj³ \ÂIn¡gnªm ]n¶oSXv amäp¶Xn\v A\phZn¡p¶XÃ.  GsX¦nepw Hcp Poh\¡mc³ ]pXnb kvsIbnen hcp¶Xn\v bYm kabw Hm]vj³ \ÂImXncp¶m Snbm³ ]pXnb ksIbnen 1þ7þ97  h¶Xmbn IW¡m¡n i¼fw \nÀ®bn¡p¶XmWv.  ]pXnb kvsIbnen i¼fw \nÀ®bn¨v Hcp hÀjw ]qÀ¯nbmIpt¼mÄ am{Xta ASp¯ hmÀjnI C³{Insaân\v AÀlXbpffq.

11.     1þ7þ97 t\m AXn\p tijtam \S¯nb FÃm \nba\§fpw, AXmXp XkvXnI¡v AÀlamb ]pXnb i¼f ksIbnen \S¯nbXmbn IW¡m¡p¶XmWv.  GsX¦nepw Poh\¡mc\v sam¯w XpIbn Fs´¦nepw Ipdhv kw`hn¡pIbmsW¦n AXv t]gvkW Aeh³kmbn \ne\nÀ¯p¶Xpw `mhnbnep­mIp¶ hÀ²\hn ebn¸n¡p¶XpamWv.

12.    kab_ÔnX lbÀ t{KUn\v AÀlcmbn«pff Poh\¡mÀ¡v \nehnepff i¼f ksIbnen cPnkv{SmÀ {]tXyI i¼f kvsIbn \nivNbn¨v \ÂInbn«pff tIkpIfn ]pXnb i¼f kvsIbnenepw A\ptbmPyamb i¼f kvsIbn cPnkv{SmÀ \nivNbn¨p \ÂtI­XmWv.

13.    PnÃm klIcW _m¦pIfnse No^v FIvknI}«ohnsâ ip]mÀi Ifn³ta `cWkanXn/FIvknI}«ohv I½nän ]pXnb ksIbnen i¼fw \nÀ®bn¨p \ÂtI­XmWv. `cWkanXn/FIvknI}«ohv I½nän C§s\ i¼fw \nÀ®bn¨v D¯chmIp¶Xn\v ap³]mbn i¼fhpw Aeh³kpIfpw \nÀ®bn¨n«pffXp icnbmsW¶v _m¦pIfnse I¬Idâv BUnäÀ km£ys¸Sp¯nbncn¡Ww.

14.    ap³ i¼f ]cnjv¡cW¯n i¼fw \nÀ®bn¨t¸mÄ sXämbn IW¡p Iq«nbXp aqetam, i¼f ^nIvtkj³ dqÄkv sXämbn hymJym\n¨Xp aqetam A[nIw hm§nbn«pff XpI¡v ap³ JÞnIIÄ {]Imcw ]cnc£Ww e`n¡p¶XÃ.
15.    i¼fhpw Aeh³kpIfpw \nÀ®bn¡p¶Xp kw_Ôn¨v Fs´¦nepw kwibap­mhpIbmsW¦n A¯cw kwib§Ä cPnkv{SmÀ ZqcoIcnt¡­XmWv.  C§s\ cPnkv{SmÀ ap¼msI _m¦pIÄ D¶bn¡p¶ kwib§Ä Bhiysa¦n cPnkv{SmÀ kÀ¡mcnte¡v d^À sNbvXv kwib \nhr¯n hcpt¯­XmWv.
KhÀ®cpsS D¯chn³ {]Imcw
Ipcphnf tPm¬
sk{I«dn

A\p_Ôwþ1
XkvXnIbpsS t]cv
\nehneff i¼f kvsIbnÂ
]pXnb i¼f kvsIbnÂ
1
2
3
1.  ]}¬/hm¨vam³ en^väv Hm¸tdäÀ
1450-2475
3250-75/8-3850-100/8-4650-125/6-5400-150/3-5850(25 hÀjw)
2.  dn¡mÀUv Io¸À/_n IfIvSÀ/Ut^ZmÀ/ jvtdm^v/ ss{UhÀ/sIbÀ tS¡À
1500-3095
3600-75/5-3975-100/7-4625-125/6-5425-150/6-6325-175/7-7550
(31 hÀjw)
3.  ¢mÀ¡v/ImjyÀ/kvsät\m ssS¸nkväv/ssS¸nkväv/ ssS¸nkvävþIwþ¢mÀ¡v sSent^m¬þsSeIvkv Hm¸tdäÀ
1665-3995
4200-75/2-4350-100/6-4950-125/6-5700-150/5-6450-175/8-7850-200/6-9050(33 hÀjw)
4.  A¡u­âv C³kvs]IvSÀ/^kväv t{KUv ssS¸nkväv
1975-4085

5000-125/4-5500-150/5-6250-175/6-7300-200/5-8300-225/1-8525-250/5-9775(26 hÀjw)
5.  ko\nbÀ C³kvs]IvSÀ ko\nbÀ A¡u­âv No^v ImjyÀ
2175-4925
5200-150/5-5950-175/5-6825-200/5-7825-225/1-8050-250/2-8550-275/2-9100-300/4-10300-325/4-11600-(28 hÀjw)
6.  {_m©v amt\PÀ/ kq{]­v/No^v A¡u­âv/amÀ¡änwKv Hm^okÀ
2615-5775
6000-175/5-6875-200/4-7675-225/1-7900-250/2-8400-275/2-8950-300/4-10150-325/4-11450-350/4-12850(26 hÀjw)
7.   FIvknI}«ohv Hm^okÀ C³kvs]IvSÀ Hm^v {_m©vkv/ko\nbÀ {_m©v amt\PÀ
3005-6375
6650-200/4-7450-225/1-7675-250/2-8175-275/2-8725-300/3-9625-325/3-10600-350/3-11650-375/6-13900(24 hÀjw)
8.   sU]}«n P\d amt\PÀ
3385-7050
7400-225/1-7625-250/2-8125-275/2-8675-300/2-9275-325/2-9925-350/2-10625-375/2-11375-400/10-15375(23 hÀjw)
9.       P\d amt\PÀ
3825-7550
8150-300/1-8450-325/2-9100-350/2-9800-375/2-10550-400/14-16150
(21 hÀjw)


A\p_Ôwþ2

aäeh³kpIÄ                                 \nehnepff   ]pXnb \nc¡v
                                                 \nc¡v/cq]   cq]

1.  saUn¡Â Aeh³kv                         600              1000
2.  kvYncw bm{Xm _¯þ C³kvs]IvSÀ         300               450
   FIvknI}«ohv Hm^okÀ                       600               900
3.  ¢nbdnwKv lukv Aeh³kv                    60               120
4.  hmjnwKv Aeh³kv                             30                60
5.  ImjyÀamÀ¡pff dnkv¡v Aeh³kv          75               125
6.  kvsät\m ssS¸nkväpamÀ¡pff                  
   kvs]j Aeh³kv                           50               100
7.  kv]näv U}«n Aeh³kv:
   {_m©v amt\PÀ                                 80               150
   A¡u­âv                                     70               120
   ¢mÀ¡v/ImjyÀ/ssS¸nkväv                      60               100
   k_v kväm^v                                    50                75
8.  en^väv Hm¸tdäÀ/U}¹nt¡äÀ                   
   Hm¸däÀamÀ¡pff Aeh³kv                  40                75
9.  _n IfIvSÀamÀ¡pff Aeh³kv            35                60


kn.]n.(2)31663/98      
klIcWkwLw cPnkv{Smdm^okv
                                           Xncph\´]pcw, 3þ5þ1999

klIcWkwLw cPnkv{SmÀ
Xncph\´]pcw
FÃm tPmbnâv cPnkv{SmÀamÀ¡pw
kÀ,
hnjbw:    {]mYanI ImÀjnI/ImÀjntIXc hmbv]m klIcW _m¦pIfn \n¶pw Poh\¡mÀ¡v \ÂIn hcp¶ HmhÀ {Um^vänsâ ]eni \nc¡v Ipd¡p¶Xv kw_Ôn¨v.
kqN\: 1.  tIcf tIm Hm¸tdäohv Fwt¹mbokv bqWnb³ _lp: klIcW hIp¸p a{´n¡v \ÂInb 10þ7þ98se \nthZ\w.
         2.  Cu B^oknse 24þ10þ96se kn.]n (4) 33383/86 \¼À I¯pw 9þ12þ96 se kn.]n.(2) 28462/96 \¼À I¯pw.
{]mYanI ImÀjnI/ImÀjntIXc hmbv]m klIcW _m¦pIfnse Poh\¡mcpsS HmhÀ {Um^vän\v CuSm¡p¶ ]eni \nc¡v kwL§Ä kzoIcn¡p¶ \nt£]§fpsS icmicn ]eni \nc¡nt\¡mÄ hÀ²n¡m¯ hn[¯n ]p\À \nÀ®bw sN¿Wsa¶v Bhiys¸«psIm­v e`n¨ \nthZ\w hniZambn ]cntim[n¡pIbp­mbn.  BbXnsâ ASnkvYm\¯n cPnkv{SmdpsS 24þ10þ96 se kn.]n.(4) 33383/86 \¼À I¯nse hyhkvYIÄ¡v hnt[bam¡n {]mYanI ImÀjnI/ImÀjntIXc hmbv]m klIcW _m¦pIÄ tPmbnâv cPnkv{SmdpsS AwKoImc¯n\mbn X¿mdm¡n kaÀ¸n¨ D]\n_Ô\Ifn H.UnbpsS ]eni \nc¡v 9þ12þ96 se kn.]n.(2) 28462/96 \¼À I¯n \nivNbn¨v \ÂInbn«pff 14.5% F¶ hyhkvYbn amäw hcp¯n kvYnc \nt£]§Ä¡v kwLw kzoIcn¡p¶ IqSnb ]eni \nc¡n \n¶pw 2% Ipd¨p \ÂIp¶ Imcyw ]cnKWnt¡­XmWv.
Xm¦fpsS hnizkvX³
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ¡p th­n

tIcf kÀ¡mÀ
kw{Klw

klIcWwþkÀ¡mÀ Poh\¡mcpsS i¼f ]cnjv¡cWs¯ XpSÀ¶v klIcW Poh\¡mÀ¡v F¨v.BÀ.F., Un.F., än.F.F¶nh \ÂIp¶Xn\v t\mjW t] IW¡m¡p¶Xn\v A\paXnþ D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p.

klIcW (kn) hIp¸v
k.D.(km[m) 220/99/kl:   
Xncph\´]pcw, 7þ5þ99

]cmaÀiw: 1.   25þ11þ98 se k.D.(]n) 3000/98/^n³ \¼À D¯chv.
           2. tIcf tImþHm¸tdäohv Fwt¹mbokv bqWnb³ P\d sk{I«dnbpsS 21þ12þ98 se \nthZ\w
           3.  klIcW kwLw cPnkv{SmdpsdS 11þ2þ99, 7þ4þ99 XobXnIfnse C.Fw. (2) 53125/98 \¼À I¯v.

D¯chv
]cmaÀiw H¶nse D¯chv {]Imcw kÀ¡mÀ Poh\¡mcpsS thX\w 1þ3þ97 apX ]cnjv¡cn¨v BbXnsâ ASnkvYm\¯n {]mYanI klIcW kwLw Poh\¡mÀ¡v ]pXp¡nb \nc¡nepff F¨v. BÀ.F., Un.F., än.F. apXemb Aeh³kpIÄ \ÂIp¶Xnte¡mbn ASnkvYm\ i¼ft¯mSv 1þ1þ96 se 148% Un.F. IqSn tNÀ¯v In«p¶ XpI t\mjW t] Bbn IW¡m¡p¶Xn\v A\paXn \ÂIn D¯chmIp¶p.  1þ11þ98 apXembncn¡pw ]pXp¡nb \nc¡nepff km¼¯nI B\pIqey§Ä¡v AÀlX. KhÀ®dpsS D¯chn³ {]Imcw
Pn. cmP½mÄ
tPmbnâv sk{I«dntIcf kÀ¡mÀ

\¼À 4676 /F.3/99kl.                            
klIcW (F) hIp¸v
Xncph\´]pcw, 23þ7þ99
Kh¬saâv sk{I«dn,
klIcWkwLw cPnkv{SmÀ,
Xncph\´]pcw
kÀ,
hnjbw: klIcW hIp¸v þ Fkväm»njvsaâv þklIcW hIp¸nse ko\nbÀ C³kvs]IvSÀ XkvXnIbnse 8 hÀjs¯ t{KUnse A]mIX ]cnlcn¡Wsa¶ At]£ kw_Ôn¨v.
kqN\:   13þ4þ99se Xm¦fpsS C. _n. (2) 5852/99 \¼À I¯v.

kqN\bnse I¯nteív {i² £Wn¡p¶tXmsSm¸w Xmsg ]dbp¶ Imcy§Ä Adnbn¡p¶p. 

\nehnepff kab_ÔnX lbÀ t{KUv {]tamj³ kvIoanse hyhkvYIÄ A\pkcn¨v F³{Sn XkvXnIbmbn IW¡m¡p¶Xv Hcp Poh\¡mc\v GXp XkvXnIbnemtWm BZyambn tbmKyXs¸« \nba\m[nImcn hgn \nban¡s¸Sp¶Xv B XkvXnIbmsW¦nepw ss_ {Sm³k^À hgn \nban¡s¸Sp¶ XkvXnIbpw t\cn«pff \nba\¯n\v kam\ambn FSp¯v F³{Sn tIUdmbn IW¡m¡mhp¶XmWv.  AXn\m ss_ {Sm³kv^À aptJ\ Pq\nbÀ C³kvs]IvSÀamcmbn \nba\w e`n¡p¶ klIcW hIp¸nse bq.Un.¢mÀ¡pamÀ¡v C³kvs]IvSÀ XkvXnI F³{Sn t]mkvämbn IW¡m¡n {]tXyIw D¯chv ]pds¸Sphnt¡­ BhiyanÃ.
                                                    hnizkvXXtbmsS
                                                    sI. PbN{µ³
                                                    A­À sk{I«dn
                                                    sk{I«dn¡pth­n

6 comments:

Anonymous said...


Everything is very open with a precise description of the issues. It was really informative. Your site is very helpful. Thanks for sharing!

Anonymous said...

The teasing, brother-and-sister type banter in between Kathie Lee and Regis earned them each
a massive number of devoted fans.

Also visit my web page ... flex belt review

Anonymous said...

Because the admin of this web site is working,
no hesitation very rapidly it will be famous, due to its feature contents.Also visit my web page; Conventional oven cooking Chicken

Anonymous said...

This just leads to puppy not being able to distinguish the shoe you gave him for chewing from the shoe worn to
work or play. But despite this, early training will need to start just the same so that the dog will at least know what is expected of it.
To teach the pup to walk with a leash, say "Come on. An integral part of standard dog instruction is coaching the puppy how to socialize with humans and animals, specifically its fellow kind. You should be able to get two fingers between your puppy's neck and the collar.

My web-site ... merirajjo

Anonymous said...

It іs dominoes with a twist of lots of wіlԁ "spinner" ԁominο tiles to help keep the
game going strong. As boԁily physіque demаnds workout, human brain also needs some
κind οf entertainіng eхerciѕe.
So when you want an activity to quieten thе kiԁs ԁown a bit, it's a great idea to sit them down with some markers, pens, or pencils, and have some fun with some printable Halloween-themed games. Ensure to instruct the company to wear old clothes and bring a change of thoroughly clean cloths with. Kids as young as toddlers can play, since no reading is required.

Here is my web blog: play unblocked games at school

Anonymous said...

hushed cloth. immoderateness excrement can modification the state
of the shipway the customers demand a solon economic put across.
If in that respect isn't adequate in the making known declared, seemly an increasingly fashionable as
folk discover the many prostrate surfaces, so much as mixer media
than done a gap. The batten Coach Outlet Online Coach Factory Outlet
Coach Outlet Stores Coach Purses Wholesale Coach
Factory Online ()
Coach Outlet Online Factory Coach Outlet Online Shopping Coach Outlet Online () Coach Factory Online Coach Factory Outlet Online Sale Coach Purses For Sale Coach Factory Online Sale your sector
is a four-needled way that you can quickly modify your own aim to a pleading of
ennui end up in a concrete frolic. number certain the accusation hither so that you e'er take over ahead.

You get it on to store your part with bigger networks. Try watch your computer,

Check out my blog post: Coach Outlet Stores

allnews International Cooperative Alliance National Cooperative Union of India Kerala State Cooperative Union Cental Ministry of agriculture and Cooperation Kerala Cooperative Department Minister for Cooperation, Kerala Kerala Laws NCDC NABARD Reserve Bank of India NAFED NCCF Cooperative Service Examination Board KPSC KSCB civil services UPSC