Tuesday, 1 November, 2011

CIRCULARS OF RCS FOR THE YEAR 2005 PART III

PLEASE NOTE THAT THESE CIRCULARS ARE NOT CORRECTLY PROOFREAD WITH ORIGINALS. SO KINDLY MAKE SURE THAT THEY MATCH WITH THE ORIGINAL CIRCULARS/ ORDERS. IF THERE IS ANY FONT PROBLEM PLEASE INSTAL ML-TT-KARTHIKA FONTS.


\¼À . kn.-_n. (5) 21757/05                kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ Hm^okv,
                                           Xncp-h-\-´-]pcw, XobXn 21-þ06-þ2005
hnjbw : kl-I-cW "an{X' A{Kn-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼\n enan-äUv þ Fd-Wm-Ipfw PnÃ-bnse kl-I-cW kwL-§Ä Hml-cn-aq-e-[-\-¯n ]¦m-fn-I-fm-Ip-¶Xv þ A\p-hmZw \ÂIp-¶Xv kw_-Ôn-¨v
kqN\ : 1. an{X A{Kn-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼\n enan-äUv sNbÀamsâ 19-þ05-þ2005, 10-þ06-þ2005 Xob-Xn-I-fnse At]-£
2.  Fd-Wm-Ipfw P\-d hn`mKw tPmbnâv cPn-kv{Sm-dpsS 01-þ06-þ2005 se kn. BÀ. _n. 3343/05 \¼À I¯v
3.  Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦v P\-d amt\-P-cpsS 16-þ06-þ2005 se I¯v
Fd-Wm-Ipfw PnÃn-bnse IÀj-IÀ, {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä, amÀ¡-änMv kl-I-cW kwL-§Ä, kzm{ib kwL-§Ä, IpSpw_{ioIÄ, F¶n-h-cpsS {]hÀ¯-\-§Ä ka-\z-bn-¸n¨v an{X A{Kn-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼\n enan-änUv F¶ t]cn I¼\n cPn-ÌÀ sNbvXv  {]hÀ¯\w Bcw-`n-¨n-«p-Å-Xm-Wv.  IÀj-IÀ¡v Ah-cpsS D¸-¶-§Ä sa¨-s¸« hne¡v hn¡m\pw, D]-t`m-àm-¡Ä¡v KpW-ta-·-bpÅ  km[-\-§Ä hnX-cWw sN¿m-\pw, [mcmfw sXmgn-e-h-k-c-§Ä krjvSn-¡m\pw I¼-\n-bpsS {]hÀ¯\w sIm­v km[n-¡p-¶-Xm-sW¶pw ImÀjnI hn`-h-§Ä kwkvI-cn-¡p¶Xn\pÅ s{]mk-knMv bqWn-äp-IÄ XpS-§m\pw ssPh kmt¦-XnI hnZy D]-tbm-K-s¸-Sp-¯n-bn-«pÅ Irjn-coXnIÄ t{]mÕm-ln-¸n-¡p-¶-Xn\pw AtXm-sSm¸w Hcp kq¸ÀamÀ¡äv  Øm]n¨v D¸-¶-§fpsS hn]-W\w GtIm-]n-¸n-¡p-¶-Xn\pw Dt±-in-¡p-¶-Xmbpw kqN\ (1) {]Imcw I¼\n sNbÀam³ Adn-bn-¨n-«p-­v.  I¼-\n-bpsS BÀ«n-¡nÄkv Hm^v AtÊm-kn-tb-j\nse  hyhØ {]Imcw I¼-\nbpsS t_mÀUn kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v I¼-\n-bn {]tXyI {]mXn-\n[yw hyhØ sNbvXn-«n-Ã.  I¼-\n-bpsS  ]Xn-\©v AwK-`-c-W-k-anXnbn ]c-am-h[n  ]¯v t]À kl-I-cW kwL-§-fpsS {]Xn-\n-[n-I-fm-bn-cn-¡psa¶v I¼\n  Ub-d-IvSÀ t_mÀUnsâ 4þ6-þ2005 se 8þmw \¼À Xocp-am-\-{]-Imcw GI IWvtTy\ Xocp-am-\n-¡p-Ibpw ASp¯v Iq«p¶  BZys¯ s]mXp-tbm-K-¯n sh¨v CXn-te-¡m-h-iy-amb t`Z-KXn \nb-am-h-en-bn hcp-¯p-¶-Xm-sW¶pw  I¼\n/sNbÀam³ Dd¸p kwLw cPn-kv{Sm-dpsS  `c-W-\n-b-{´-W-¯n Fd-Wm-Ipfw PnÃ-bn {]hÀ¯n-¡p¶ kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v A\p-hmZw \ÂI-W-sa¶pw I¼\n sNbÀam³ kqN\ (1) {]Imcw At]-£n-¡p-I-bpw kqN\ (2) {]Imcw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ At]£ cPn-kv{SmÀ¡v kaÀ¸n-¡p-I-bpw sNbvXn-«p-­v.
an{X A{Kn-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼-\n-bpsS Dt±-i-e-£y-§Ä PnÃn-bnse IÀj-IÀ, {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä, amÀ¡-änMv kwL-§Ä F¶n-h¡v {]tbm-P-\-I-c-am-bn-cn-¡p-sa-¶-Xnsâ ASn-Øm-\-¯n sNbÀamsâ At]-£bpw, tPmbnâv cPn-kv{Sm-dpsS I¯pw ]cn-K-Wn¨v kl-I-cW kwLw cPnkv{SmdpsS `c-W-\n-b-{´-W-¯n  Fd-Wm-Ipfw PnÃ-bnse {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-c-W-kw-L§Ä/_m¦p-IÄ, amÀ¡-änwKv kl-I-cW kwL-§Ä, aäv ImÀjnI kl-I-cW kwL-§Ä XpS-§nb kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v AhbpsS \nb-am-h-en-bnse hyh-Ø-IÄ¡pw, tIcf kl-I-cW \nbaw/N«w F¶n-hbv¡pw hnt[-b-am-Wv.  an{X A{Kn-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼\n enan-ä-Unsâ Hmlcn FSp-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
sI. tIi-h³
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ C³-þ-NmÀÖv

\¼À.Pn2/25288/05                                                       kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
Xncp-h-\-´-]p-cw, 25/6/2005
hnjbw: kl-I-cW hIp¸v þ ]tc-X-\mb ap³ Fw.FÂ.F {io.kn.-Pn.-]-Wn-¡-cpsS \ma-t[-b-¯n {ioIr-jvW-]pcw {Kma ]©mb-¯n {]hÀ¯n-¨p-h-cp¶ B{ib ]I ]cn-]m-e\ tI{µwþk-l-I-c-W-Øm-]-\-§-fn \n¶pw kw`m-h-\-IÄ \evIp-¶-Xn\p A\p-aXn ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v
kqN\: {ioIr-jvW-]pcw {Kma ]©m-b¯v B{ib ]IÂ ]cn-]m-e\ tI{µw kanXn `mc-hm-ln-I-fpsS \nth-Z-\w.
]tc-X-\mb ap³ {ioIr-jvW-]pcw Fw.FÂ-.F. kn.Pn.-]-Wn-¡-cpsS \ma-t[-b-¯n {ioIr-jvW-]pcw {Kma ]©m-b-¯n {]hÀ¯n-¨p-h-cp¶ B{ib ]I ]cn-]m-e\ tI{µw apgp-h³ ka-bhpw {]hÀ¯n-¸n-¡p-¶-Xn\pw Sn ]cn-]m-e\ tI{µ¯nsâ hnI-k\ {]hÀ¯-\-§Ä¡pw IqSp-X At´-hm-knIsf {]th-in-¸n-¡p-¶-Xn-\p-ambn kl-I-cW Øm]-\-§-fn \n¶pw kw`m-h-\-IÄ \evIp-¶-Xn\v Hcp D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶-Xn-\mbn \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-sa¶v kqN\ {]Im-c-apÅ \nth-Z-\-¯n At]-£n-¨n-cn-¡p-¶p.
ta At]£ ]cn-K-Wn-¨p-sIm­pw 1969se tIcf kl-I-cWkwLw \nb-a-¯nse hIp¸v 56 (2) (Un)bv¡v hnt[-b-ambn kwL-§-fpsS s]mXp-\· ^­n \n¶pw kw`m-h-\-IÄ \evIp-¶-Xn\p kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS \nb-{´-W-¯n ]me-¡mSv PnÃ--bn {]hÀ¯n-¡p¶ kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v CXn-\m A\p-hmZw \evIp¶p.
H¸v
sI.tI-i-h³
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ (C³-þ-NmÀPv)
]IÀ¸v:
1. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ/BUn-äv), ]me-¡m-Sv.
2. FÃm kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡pw (tPmbn³cv cPn-kv{SmÀ) aptJ\
3. sk{I-«-dn, B{ib ]IÂ ]cn-]m-e\ tI{µw, {ioIr-jvW-]pcw, ]me-¡m-Sv.
4. FUn-äÀ, kl-I-cW hoYn/kl-I-cW tPÀWÂ
5. kÀ¡p-eÀ _p¡v
6. tÌm¡v ^bÂ/kvs]bÀ

BÚm-\p-k-cWw
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p th­n.
 \¼À.-kn._n (1)35370/2004                                             kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
tIc-f, Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn: 01/06/2005
hnjbw: kl-I-c-W-h-Ip¸v þ \nt£] Kymcân kvIow \S-¸n-em-¡p-¶Xp kw_-Ôn¨v þ \nÀtZ-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-bv¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v
kqN\: Pn.H.(-]n)-\-¼À 162/2000/kl. XobXn, Xncp-h-\-´-]pcw 29/12/2000.
kwØm-\-¯nse {]hÀ¯-\-c-ln-X-am-b-tXm, {]hÀ¯\w aµo-`-hn-¨-tXm, enIzn-tU-j-\ntem DÅ {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä HgnsI asäÃm {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä¡pw _m[-I-am-¡n-s¡m­v \nt£] Kymcân kvIow \S-¸n-em-¡p-¶-Xn\v kqN\ H¶v {]Imcw Kh¬saâv ]pXp-¡nb hnÚm-]\w ]pd-s¸-Sp-hn-¨p-sh-¦nepw, Sn hnÚm-]\ {]Imcw FÃm {]mY-anI hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw Cu ]²-Xn-bn AwK-ambn tNÀ¶n-«nà F¶v 22/2/2005 \v _lp: kl-I-cW hIp¸p a{´n-bpsS A²y-£-X-bn tNÀ¶ ]²-Xn-bpsS \S-¯n-¸n-\pÅ kwØm\ Xe-I-½n-än-bpsS tbmK-¯nepw, 28/2/2005 ]me-¡mSv tNÀ¶ sk³{S _m¦v tIm¬^-d³knepw hen-bn-cp-¯p-Ibpw NÀ¨ sNbvX-Xnsâbpw ASn-Øm-\-¯n AÀl-X-bpÅ FÃm {]mY-anI hmbv]m kl-I-cW kwL-§-sfbpw Cu ]²-Xn-bn³ Iogn sIm­p hc-W-sa¶v Xocp-am-\n-¡p-I-bp-­m-bn. tbmK-§-fnse Xocp-am-\-§-fpsS shfn-¨-¯n NphsS ]d-bp¶ \nÀtZ-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.
1. AÀl-X-bp-Å FÃm {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-cW kwL-§-sfbpw Cu ]²-Xn-bn³ Iogn sIm­p hcp-¶-Xn\v AXmXp PnÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ)-amÀ ]pXp-¡nb enÌv X¿m-dm-¡n A{]-Im-c-apÅ FÃm kwL-§-sfbpw ]²-Xn-bn tNcm³ \nÀtZiw \ÂtI-­Xpw kwL-§-fpsS ]«nI AXmXv PnÃm _m¦ns\ DS³ Adn-bn-t¡-­-Xp-am-Wv.
2. Xncp-h-\-´-]p-cw, ImkÀtIm-Uv PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ tImÀ¸kv ^­n-tebv¡v \ÂIm-\pÅ hnln-X-§Ä DS³ AS-bvt¡­-Xm-Wv.
3. {]mY-anI kwL-§-fn \n¶pw e`n-¡p-hm\pÅ IpSn-ÈnI XpI-bpw _m¦p hnln-Xhpw AS-bv¡m-¯ Fd-Wm-Ipfw, XriqÀ PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ DS³ Sn XpI AS-bvt¡-­-Xm-Wv.
4. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(P\-dÂ)amcpw, Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ)amcpw {]mY-anI hmbv]m kwLv§-fpsS {]Xn-amk Ah-tem-I\ kt½-f-\-§-fn Cu ]²-Xn-bpsS


{]hÀ¯\w IrXy-ambn hne-bn-cp-t¯-­p-¶Xpw ]²-Xn-bn FÃm kwL-§fpw DÄs¸-«n-«p-s­¶v Dd¸p hcp-t¯-­-Xp-am-Wv. ]²-Xn-bpsS \S-¯n-¸n-\mbn \nÝ-bn¨n«pÅ PnÃm Xe I½nän DS³ hnfn¨p Iq«p-¶-Xn\v, PnÃm _m¦v P\-d amt\-PÀamÀ \S-]Sn kzoI-cn-bvt¡-­Xpw, C{]-Imcw hnfn¨p Iq«p¶p F¶v tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ Dd¸p hcp-t¯-­-Xp-am-Wv.
5. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ)-amcpw ]²-Xn-bn tNcm³ AÀl-X-bpÅ kwL-§Ä, ]²-Xn-bn DÄs¸-«n-«p-Å kwL-§Ä, tImÀ¸kv ^­n-tebv¡v kwL-§Ä AS-¨n-«pÅ XpI, PnÃm _m¦p-IÄ AS-¨n-«pÅ XpI, kwØm\ kl-IcW _m¦nsâ hnlnXw, kÀ¡mÀ hnlnXw Ch ImWn-bv¡p¶ hni-Z-amb ss{Xam-knI tÌävsaâv X¿m-dm¡n cPn-kv{SmÀ¡v bYm-k-abw kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv.

H¸v
sI.tI-i-h³
kl-I-c-WkwLw cPn-kv{SmÀ (C³NmÀPv)
1. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, kwØm\ kl-I-cW _m¦v Xncp-h-\-´-]pcw
2. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ/BUn-äv)-amÀ¡pw
3. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦v P\-d amt\-PÀamÀ¡pw.
4. sk{I-«-dn, kl-I-cW hIp¸v (Bh-cW I¯v kln-Xw)
5. FÃm {]mY-anI hmbv]m kl-I-c-W-kw-L-§Ä¡pw, Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ)-amÀ¡pw (tPmbn³cv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) aptJ-\)
6. FUn-äÀ, kl-I-cW tPÀWÂ, kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³
7. FUn-äÀ, kl-I-cW hoYn, kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv, Xncp-h-\-´-]pcw
8. tÌm¡v ^bÂ

BPvRm-\p-k-cWw
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p th­n.


 \¼À: Pn (2)25918/2005                                               kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn: 28/6/2005

hnjbw: kl-I-c-W-h-Ip¸vþtImgn-t¡mSv PnÃ-bnse \Ã-f¯v ØnXn sN¿p¶ tIcf s^U-td-j³ Hm^v Z _vssfâv \S¯n hcp¶ dnlm-_n-en-tä-j³ skâÀ t^mÀ hna³ F¶ ]p\-c-[n-hmk tI{µ-¯nsâ hnI-k-\w-þ-tIm-gn-t¡mSv PnÃ-bnse kl-I-cW Øm]-\-§-fn \n¶pw kw`m-h-\-IÄ \ÂIp-¶Xp kw_-Ôn¨v
kqN\: tIcf s^U-td-j³ Hm^v Z _vssfâv, {]kn-Uânsâ 07.5.2005 Xob-Xn-bnse \nth-Z-\w.
tImgn-t¡mSv PnÃ-bnse \Ã-f¯v {]hÀ¯n¨p hcp¶ tIcf s^U-td-j³ Hm^v Z _vssfâv bqWnäv \S¯n hcp¶ dnlm-_n-en-tä-j³ skâÀ t^mÀ _vssfâv hpa³F¶ ]p\-c-[n-hmk tI{µ-¯nsâ {]hÀ¯-\-§Ä sa¨-s¸Sp¯p-¶-Xn-\mbn tImgn-t¡mSv PnÃ-bnse kl-I-cW Øm]-\-§-fn \n¶pw [\-k-lmbw \ÂIp-¶-Xn\p A\p-h-Zn-¡-W-sa¶v, Sn Øm]-\-¯nsâ {]kn-Uâv kqN\ \nth-Z\ {]Imcw At]-£n-¨n-«p-­v.
ta At]£ ]cn-K-Wn¨v ]p\-c-[n-hmk tI{µ-¯nse AÔ-cmb kv{XoI-fpsS t£aw IW-¡n-se-Sp¯pw, tIcf s^U-td-j³ Hm^v Z ss»âv \S¯n hcp¶ AÔ-cmb kv{XoIÄ¡p th­­n-bpÅ ]p\-c-[n-hmk tI{µ-¯nsâ hnI-k\ {]hÀ¯-\-§Ä¡m-bn, 1969þse tIcf kl-I-c-W-kwLw \nb-a-¯nse hIp¸v 56 (2) (Un)bv¡v hnt[-b-am-bn, kwL-§-fpsS s]mXp-\· ^­n \n¶pw kw`m-h-\-IÄ \ÂIp-¶-Xn\p kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS `c-W-\n-b-{´-W-¯n {]hÀ¯n-¡p¶ tImgnt¡mSv PnÃ-bnse kl-I-c-W-Øm-]-\-§Ä¡v A\p-hmZw \ÂIp-¶p.
H¸v
sI.tI-i-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³-þ-NmÀPv.
]IÀ¸v:
1. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ/BUnäv), tImgn-t¡m-Sv.
2. {]kn-Uâv, s^U-td-j³ Hm^v Z _vssfâv, tImgn-t¡mSv bqWn-äv, Ip­m-bn-t¯mSv ]n.H., sImf¯d, tImgn-t¡mSv þ673 655.
3. FUn-äÀ, kl-I-cW hoYn/kl-I-cW tPÀWÂ
4. kÀ¡p-eÀ _p¡v
5. tÌm¡v ^bÂ/kvs]bÀ

BÚm-\p-k-cWw
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p th­n


 \¼À:þ Fkv.-kn.än (2) 40263/04                                kl-I-cWkwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, 28.6.2005
hnjbw:þ ]«n-I-PmXn/]«n-I-hÀ¤ hnI-k\w ImkÀtKmUv Xmeq¡v ]«nI hÀ¤ kl-I-cW kwLwþ `c-W-k-anXn AwK-§Ä F¶nh kw_-Ôn-¨v.
kqN\ kÀ¡m-cnsâ 4.5.05þse 14996/F2/04 kl. \¼À I¯v
]«n-I-PmXn/]«n-I-hÀK (t`Z-K-Xn) \nbaw 2002 (BIvSv 10 Hm^v 2003) {]Imcw adm«n kap-Zm-bs¯ ]«nI hÀK enÌn \n¶pw Hgn-hm-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. Cu kml-N-cy-¯n {]kvXpX hn`m-Ks¯ P\-d Imä-K-dn-bn am{Xta IW-¡m-¡m³ Ign-bp-I-bp-Åq. F¶m adm«n kap-Zm-bs¯ H.C.-kn. enÌn DÄs¸-Sp-¯n-bn-«p-Å-Xn-\m ChÀ¡v ]«nI hÀK-¡mÀ¡pÅ hnZym-`ymk B\p-Iq-ey-§Ä¡v AÀl-Xbp­v. BI-bm ]«n-I-hÀK-¡mÀ¡v am{X-ambn Dt±-in-¨n-«pÅ kl-I-cW kwL-§-fpsS AwK-Xz-¯n \n¶v adm«n kap-Zm-b-¡msc kl-I-cW \n-b-a¯n\pw N«-¯n\pw hnt[-b-ambn Hgn-hm-¡p-¶-Xn\v ImkÀtKmUv PnÃ-bnse FÃm kl-I-cW Øm]-\-¡mÀ¡pw \nÀtZiw \ÂIp-¶p.
(H¸v)
sI.tI-i-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³-þ-NmÀPv)
]IÀ¸v:þ
1. FÃm PnÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ P\-d amÀ¡pw.
2. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ P\-dÂamÀ¡pw.
3. ImkÀtKmUv PnÃ-bnse FÃm kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡pw (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) aptJ-\)

4. tÌm¡v ^bÂ/ Icp-XÂ

 \¼À. Pn (2) 25917/05                                            kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, 11.7.2005.
hnjbw:þ ]tc-X-\mb ap³ Fw. FÂ. F. {io. ]n. _me³ kvamcIw \nÀ½n-¡p-¶-Xn\v kl-I-cW Øm]-\-§-fn \n¶pw kw`m-h\ \ÂIp-¶Xv kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þ]n. _me³ ¹mä-n\w Pq_nen ÌUn skâÀ sNbÀamsâ 12.5.2005þse \nth-Z-\w.
]me-¡mSv PnÃ-bn ]tc-X-\mb ap³ Fw.FÂ. F. {io.]n. _mesâ kvacW \ne \nÀ¯p-¶-Xn-\mbn Hcp kvamcIw \nÀ½n-¡p-¶-Xn-te-¡mbn tIc-f-¯nse kl-I-cW Øm]-\-§-fn \n¶pw kw`m-h-\-IÄ \ÂIp-¶-Xn\p D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶-Xn-\mbn \S-]Sn kzoI-cn-¡-W-sa¶v kqN\ {]Im-c-apÅ \nth-Z-\-¯n At]-£n-¨n-cn-¡p-¶p.
ta At]£ ]cn-K-Wn-¨p-sIm­v 1969þse tIcf kl-I-c-W-kwLw \nb-a-¯nse hIp¸v 56 (2) Unbv¡v hnt[-b-ambn kwL-§-fpsS s]mXp-\³a ^­n \n¶pw kw`m-h-\-IÄ \ÂIp-¶-Xn\v kl-I-cWkwLw cPn-kv{Sm-dpsS \nb-{´-W-¯n {]hÀ¯n-¡p¶ tIc-f-¯nse kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v CXn-\m A\p-hmZw \ÂIp-¶p.
H¸v
sI.tI-i-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀþ C³-þ-NmÀPv..
]IÀ¸v:þ
1. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ/HmUn-äv) amc-¡pw.
2. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ/P\-d amt\-PÀ, kwØm\ kl-I-cW _m¦p-IÄ/ PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ.
3. FÃm kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡pw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ aptJ-\)
4. sNbÀam³, ]n. _me³ ¹män\w Pq_nen ÌUn skâÀ, a®mÀ¡m-Sv, ]me-¡m-Sv.
5. FUn-äÀ kl-I-cW hoYn/ kl-I-cW tPÀWÀ.
6. kÀ¡p-eÀ _p¡v
7. tÌm¡v ^bÂ/kvs]bÀ.


 \¼À. kn.Pn (2) 30599/2005.                                    kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn: 25.07.2005.
hnjbw:þ kl-I-c-W-h-Ip-¸vþ hcĨþ ImkÀtKmUv PnÃþ kl-I-cW _m¦p-IÄ/kwL-§-fnÂ\n¶pw ImÀjnI hmbv]-sb-Sp-¯n-«pÅ IÀj-IÀ¡v Bizmk \S-]-Sn-IÄ-þ-P]vXn \S-]-Sn-IÄ \nÀ¯n-h-bv¡p-¶Xv kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þ
ImkÀtKmUv PnÃ-bnse IÀj-IÀ {]tXy-In¨pw ASbv¡m IÀj-IÀ ImÀjn-Im-h-iy-§Ä¡mbn kl-I-cW _m¦p-IÄ/kwL-§-fn \n¶pw FSp-¯n-«pÅ hmbv]-IÄ IrXy-ambn Xncn-¨-S-bv¡p-¶-Xn\v hcĨ aqew hnf-\m-i-hpw, hne-X-IÀ¨bpw kw`-hn-¨n-«pÅ kml-N-cy-¯n Ign-bm-sX-t]mbn F¶pw, Bb-Xn-\m Sn hmbv]-I-fn-t·-epÅ P]vXn \S-]-Sn-IÄ \nÀ¯n-h-bv¡-W-sa¶pw Sn PnÃ-bnse IÀj-I-cn \n¶pw Bh-iy-ap-bÀ¶-Xnsâ ASn-Øm-\-¯n Sn PnÃ-bnse IÀj-IÀ ImÀjn-Im-h-iy-§Ä¡mbn kl-I-cW _m¦p-IÄ/ kwL-§-fn \n¶pw FSp-¯n-«pÅ ImÀjnI hmbv]-I-fn-t·-epÅ P]vXn-bpÄs¸-sS-bpÅ FÃm \nb-a-\-S-]-Sn-Ifpw Sn kÀ¡p-eÀ XobXn apX Hcp amk-t¯bv¡v \nÀ¯n hbvt¡-­-Xm-sW¶v Adn-bn-¡p-¶p.
Sn \nÀtZiw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) Xsâ \nb-{´-W-¯n-epÅ kl-I-c-W-kw-L-§Ä¡pw DtZym-K-Ø-·mÀ¡pw \ÂtI-­-Xpw, AhÀ Sn \nÀtZiw ]men-¡p-¶p-s­¶v Dd-¸p-h-cp-t¯-­Xp-am-Wv.
(H¸v)
sI.tI-i-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀPv
]IÀ¸v:
1. kl-I-c-W-kwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), (BUn-äv), ImkÀtKmUv
2. ImkÀtKmUv PnÃ-bnse FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) amÀ¡pw
3. P\d amt\-PÀ, PnÃm kl-I-c-W-_m-¦v, ImkÀtKmUv
4. FUn-äÀ kl-I-cW hoYn
5. FUn-äÀ kl-I-cW tPÀWÂ
6. Cu B^oknse FÃm sk£³ Xe-h³amÀ¡pw
7. tÌm¡v ^b (8) kvsPbÀ


 \¼À. kn.Pn. (1) 31903/2004.                                    kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw. 28.7.2005
hnjbw:þ{]mY-anI hmbv]m kl-I-cW kwL-§-fn \n¶pw AwK-§Ä¡v \ÂIp¶ hnhn[ C\w hmbv]-IÄ¡pw PnÃm kl-I-cW _m¦n \n¶pw AtX Bh-iy-¯n\v {]mY-anI hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä¡v \ÂIp¶ hmbv]-IÄ¡p-apÅ Hmlcn A\p-]mXw {Iao-I-cn-¡p-¶Xv kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þkl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 2.4.2002þse 11/2002þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
{]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä. ^mÀtagvkv kÀhokv kl-I-cW _m¦nwKv dKp-te-j³ BIvSnsâ ]cn-[n-bn hcm¯ ImÀjn-tI-Xc hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä F¶n-h-bn \n¶pw AwK-§Ä¡v \ÂIm-hp¶ hnhn[ C\w hmbv]-I-fpsS ]cn-[n-bpw, Hmlcn A\p-]m-Xhpw ]pXp¡n \nÝ-bn-¨p-sIm­v 3.1.2000 \¼À kÀ¡p-eÀ \nÀtZiw kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-Ibpw XpSÀ¶v Sn kÀ¡p-eÀ {]Imcw \nÝ-bn-¨n-«pÅ Hmlcn A\p-]mXw PnÃm kl-I-cW _m¦n \n¶pw {]mY-anI kwL-§-sf-Sp-¡p¶ hmbv]-IÄ¡pw _m[-I-am-¡n-s¡m­v kqN-\-bnse kÀ¡p-e-dn-eqsS ho­pw \nÀtZiw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-I-bp-­m-bn. F¶m Nne PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ {]kvXpX \nÀtZiw \S-¸n-em-¡n-bn-«n-à F¶v Cu B^o-knsâ {i²-bnÂs¸« kml-N-cy-¯n Xmsg ]dbpw {]Imcw \nÀtZiw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.
Hmlcn A\p-]mXw GIo-I-cn-¨p-sIm­v ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«pÅ kÀ¡p-eÀ \nÀtZ-i-§Ä PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fn \n¶pw hmbv] FSp-¡p¶ FÃm-Xcw kl-I-cW kwL-§Ä¡pw _m[-I-am-Wv. Sn \nÀtZ-i-§Ä \S-¸n-em-¡m³ PnÃm _m¦p-IÄ BbXv DS-\Sn \S-¸n-em-t¡-­-Xm-Wv.
H¸v
sI. tIi-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³-þ-NmÀPv)
1. P\-d amt\-PÀ. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ¡pw
2. FÃm {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä¡pw, (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ aptJ-\)

]IÀ¸v:þ
1. FÃm kl-I-cWkwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw. (P\-d Bâv BUn-äv)
2. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw. (P\-d Bâv BUn-äv) tPmbnâv cPn-kv{SmÀ aptJ\
3. kl-I-cW hIp¸v a{´n-am-cpsS ss{]häv sk{I-«dn (D]-cn]{Xw kln-Xw)
4. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, kwØm\ kl-I-cW _m¦v
5. FUn-äÀ, kl-I-cW hoYn
6. FUn-äÀ, kl-I-cW tPÀWÂ
7. Cu B^o-knse FÃm B^o-kÀamÀ¡pw
8. tÌm¡v ^bÂ


 \¼À: Pn. (1) 28284/04                                                kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, 30.7.2005
hnjbw:þ ImkÀtKmUv PnÃm Bip-]{Xn hnI-k-\w-þ-P-\-Iob hn`h kam-l-cWwþk-l-I-cW kwL-§-fn \n¶pw kw`m-h\ \ÂIp-¶Xv kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þ ImkÀtKmUv PnÃm ]©m-b¯v {]kn-Uânsâ 6.7.04þse F¨v.1þ1245/04 \¼À I¯v.
ImkÀtKmUv PnÃm Bip-]-{Xn-bpsS hnI-k-\-hp-ambn _Ô-s¸«v B[p-\nI kuIcy§tfmSp IqSnb Hcp DbÀ¶ BXp-cm-ebw \nÀ½n-¡p-¶-Xn\p th­n-bpÅ aqe-[\w Is­¯p-¶-Xn-\mbn P\-Iob hn`h kam-l-c-W-¯n-eqsS XpI Is­-¯p-¶-Xnsâ `mK-ambn ImkÀtKmUv PnÃ-bnse kl-I-cW _m¦p-I-fn-sebpw Øm]-\-§-fn-sebpw s]mXp \nÀamW ^­n \nt¶m X\Xp ^­n \nt¶m CXn-te-bv¡pÅ hnlnXw e`y-am-¡m-\m-h-iy-amb D¯-c-hp-­m-I-W-sa¶v kqN\ {]Imcw At]-£n--¨n-cn-¡p-¶p.
ta Bhiyw ]cn-K-Wn¨pw ImkÀtKmUv PnÃm Bip-]-{Xn-bpsS hnI-k\w e£y-am-¡nbpw tIcf kl-I-cW kwL-§Ä \nb-a-¯nse hIp¸v 5 (2) (Un) {]Imcw kzcq-]n-¨n-«pÅ s]mXp\· ^­n \n¶pw, ImkÀtKmUv PnÃm ]©m-b-¯n\v ta Bh-iy-¯n-tebv¡mbn kw`m-h\ \ÂIp-¶-Xn\v kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS `cW \nb-{´-W-¯n-epÅ ImkÀtKmUv PnÃ-bnse kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v A\p-aXn \ÂIn sIm­v D¯-c-hm-Ip-¶p.
(H¸v)
sI.tI-i-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³-þ-NmÀPv)
1. {]kn-Uâv ImkÀtKmUv PnÃm]©mb-¯v,
2. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), ImkÀtKm-Uv,
3. Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) ImkÀtKm-Uvþ671 121.
4. Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (BUn-äv), tlmkvZpÀKv, Imª-§mSv ]n.H. 671 315
5. tÌm¡v ^bÂ
6. kÀ¡peÀ _p¡v
7. kl-I-c-W-tPÀWÂ/kl-I-c-W-ho-Yn.


kn.Pn. (2) 30599/2005                                                        kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn:03þ08þ2005
hnjbw:þ kl-I-cW hIp-¸vþ hcĨ shÅ-s¸m¡w {]Y-anI ImÀjnI {Kma-hn-I-k\ _m¦p-IÄ {]mY-anI kÀÆokv kl-IcW_m-¦p-IÄ/hmbv]m kwL-§Ä F¶n-h-bn \n¶pw FSp-¯n-«pÅ ImÀjnI hmbv]-IÄ Ip-Sn-ÈnI CuSm-¡p-¶-Xn-\pÅ P]vXn-\-S-]-Sn-IÄ \nÀ¯n-h-bv¡Â \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶-Xvþ kw_-Ôn-¨v.
kqN\:-þ kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 2þ8þ2005þse27/2005þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
kwØm-\¯v \ne-hn-epÅ cq£-amb hcĨbpw shÅ-s¸m-¡-hpw- aq-ew- hym-]-I-ambn Irjn/hnf-\miw D­m-bn-«pÅ kml-N-cy-¯n kl-I-cW Øm]-\-§-fn \n¶pw hmbv] FSp-¯n-«pÅ ImÀj-IÀ¡v Ah-cpsS {lkz-Ime ImÀjnI hmbv]-IÄ a²y-Ime- hmbv]Ifm¡n amäp-¶Xn\pw, a²y-Ime hmbv]-I-fnse Xncn-¨-S-bv¡m¯ KUp-¡Ä ]pXnb a²y-Ime hmbv]-I-fmbn amäp-¶-Xn\pw A\p-hmZw \ÂIn-sIm­v kqN\ {]Imcw kÀ¡p-eÀ \nÀtZiw ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«p-Å-Xn-\m kwØm-\s¯ kl-I-cW ImÀjnI {Kma-hn-I-k\ _m¦p-IÄ, {]mY-anI kÀÆokv kl-I-cW _m¦p-IÄ/hmbv]m kwL-§Ä F¶n-h-bpÄs¸-sS-bpÅ FÃm kl-I-cW Øm]-\-§fpw ImÀjnI hmbm]m XpI CuSm-¡p-¶-Xn\v kzoI-cn-¨n-«pÅ P]vXn \S-]-Sn-IÄ aq¶p amk-t¯bv¡v \nÀ¯n-h-¨psIm­v D¯-c-hm-Ip-¶p. Cu D¯-c-hn\v Cu kÀ¡p-eÀ XobXn apX {]m_-ey-w D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv.
FÃm tPmbn-âv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) amcpw X§fpsS \nb-{´-W-¯n-epÅ kl-I-cW kwL-§Ä¡pw DtZym-K-سamÀ¡pw Cu hnhcw \ÂtI-­Xpw AhÀ Cu D¯-chv \S-¸n-em-¡p-¶p-s­¶v Dd-¸p-h-cp-t¯-­-Xp-am-Wv.
H¸v
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³ NmÀPv)
]IÀ¸v
1. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ)/(BUn-äv) amÀ¡pw
2. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ)/(BUn-äv) amÀ¡pw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ aptJ\
3. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ tIcf kwØm\ kl-I-cW _m¦v
4. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, tIcf kwØm\ kl-I-cW ImÀjnI {Kma-hn-I-k\ _m¦v
5. FÃm P\-d amt\-PÀamÀ¡pwþ PnÃm kl-I-cW _m¦v
6. Cu B^o-knse FÃm sk£³ Xe-h³amÀ¡pw
7. FUn-äÀ, kl-I-cW tPÀWÂ/kl-I-c-W-hoYn
8. tÌm¡v ^bÂ

kn.Pn.(2) 30599/2005.
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, Xob-Xn. 30þ08þ2005
hnjbw:þ kl-I-cW hIp-¸v-þ-h-cĨ-þ-Im-kÀtKmUv PnÃ-bnse ASbv¡m Irjn-¡m-cpsS P]vXn \S-]-Sn-IÄ aq¶p amk-t¯bv¡v \nÀ¯n-h-bv¡p-¶-Xvþ kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þ 1) Cu Imcy-e-b-¯nsâ 24/2005 \¼À kÀ¡p-eÀ
2) 29þ07þ2005þse kÀ¡mÀ D¯-chv (km[m:) \¼À 448/05/kl:

ImkÀtKmUv PnÃ-bnse IÀj-IÀ {]tXy-In¨pw ASbv¡m IÀj-IÀ ImÀjn-Im-h-iy-§Ä¡mbn kl-I-cW _m¦p-IÄ/ kwL-§-fn \n¶pw FSp-¯n-«pff ImÀjnI hmbv]-I-fn³ta-epÅ P]vXn-bpÄs¸-SpÅ FÃm \nba \S-]-Sn-Ifpw 25þ07þ2005 apX Hcp amk-t¯bv¡v \nÀ¯n-h-¨p-sIm­v kqN-\(1) {]Imcw \nÀtZiw ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-cp-¶p.
ASbv¡m IÀj-IÀ kl-I-cW _m¦pIÄ/kwL-§-fn \n¶pw-F-Sp-¯n-«pÅ hmbv]-IÄ IrXy-ambn Xncn-¨-S-bv¡p-¶-Xn\v,- hcĨbpw hne-¯-IÀ¨pw aqew Ign-bm-sX-t]mbn F¶v kÀ-¡m-cnsâ {i²-bnÂs¸-«n-cn-¡p-I-bm-Wv. C¡mcyw kÀ¡mÀ hni-Z-am-bn- ]-cntim[n¨-Xnsâ ASn-Øm-\-¯n kl-I-c-W-Øm-]-\-§-fn \n¶pw ImkÀtKmUv PnÃ-bnse ASbv¡m Irjn¡mÀ FSp¯ hmbv] Xncn-¨p-]n-Sn-bv¡p-¶-Xn-tebv¡v kzoI-cn¨ P]vXn \S-]-Sn-IÄ aq¶p amk-t¯bv¡v \nÀ¯n-h-bv¡m³ kqN-\(2) {]Imcw D¯-c-hm-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.
Sn \nÀtZiw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ) Xsâ \nb-{´W-¯n-epÅ kl-I-cW kwL-§Ä¡pw DtZym-K-سamÀ¡pw \ÂtI-­Xpw AhÀ Sn \nÀtZiw ]men-¡p-¶p-s­¶v Dd-¸p-h-cp-t¯-­-Xp-am-Wv.
H¸v
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³ NmÀPv)
]IÀ¸v:
1. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ)/(BUn-äv) ImkÀtKmUv
2. ImkÀtKmUv PnÃ-bnse FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) amÀ¡pwþ tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÀ) aptJ-\.
3. P\-d amt\-PÀþ PnÃm kl-I-cW _m¦v, ImkÀtKm-Uv,
4. Cu B^o-knse FÃm sk£³ Xe-h³amÀ¡pw
5. FUn-äÀ, kl-I-cW tPÀWÂ/ kl-I-c-W-hoYn
6. tÌm¡v ^bÂ


 \¼À: Pn(2) 39176/2004.                                           kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw. XobXn: 31.8.2005.
hnjbw:þ kl-I-cW _m¦p-I-fn \n¶pw FSp-¡p¶ hmbv] Xncn-¨-S-hvþ cko-Xv-þ-ap-XÂ, ]eni aäp-Åh {]tXyIw {]tXyIw ImWn-¡p-¶Xv kw_-Ôn¨pw hmbv] tcJ-IÄ ae-bm-f-¯n B¡p-¶Xp kw_-Ôn-¨pw.
kqN\:-þ 1) Cu B^o-knse 28.11.1992þse 48/92þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
2) Cu B^o-knse 17.4.1993þse 26/93þmw \¼À kÀ¡p-eÀ

kl-I-cW Øm]-\-§-fn \n¶p hmbv]bv¡v At]£ kaÀ¸n-¡p-t¼m-gpw, hmbv] A\p-h-Zn-¡p-t¼mgpw At]-£-bnse At]-£-tbmsSm¸w \ÂIp¶ dnt¡mÀUp-IÄ¡pw AwK-§Ä¡v ckoXv \ÂI-W-sa¶v kqN\ (1){]Im-c-hpw, kl-I-c-W-kw-L-§-fnse AwK-§Ä hmbv]-I-fntem aäp _m[y-X-I-fntem \ÂIm-\pÅ XpIbv¡v \ÂIp¶ cko-Xp-I-fn GsXÃmw XpI-I-fn-te-bv¡mWv hchv h¨-sX¶v hyà-ambn ImWn-¡p-¶-tXm-sSm¸w _m¡n F{X XpI AS-bv¡m-\p-­v- F-¶pÅ hnhcw IqSn-Im-Wn-t¡-­-Xm-sW¶pw kqN-\(2) {]Im-chpw \nÀtZ-in-¨n-cp-¶p.
F¶m ta kÀ¡p-e-dp-I-fnse \nÀtZ-i-§Ä ]e kl-I-c-W-Øm-]-\-§fpw ]men-¡p-¶nà F¶ Imcyw Cu B^o-knsâ {i²-bnÂs¸-«n-cn-¡p-¶p. IqSmsX hmbv]m At]-£, Pmay-¡-S-]-{X-§Ä, cko-Xp-IÄ, XpS-§nb ]e- tcJIfpw ae-bmf `mj-bn X¿m-dm-¡-m¯-Xp-sIm­v km[m-c-W-¡m-cmb IÀj-IÀ DÄs¸-sS-bp-Å-hÀ¡v a\-Ên-em-¡p-¶-Xn\p _p²n-ap«v A\p-`-hn-¡p-¶-Xmbn ]cm-Xn-Ifpw e`n-¨n-«p-­v.
Cu kml-N-cy-¯n³ ta kÀ¡p-e-dp-I-fnse hyh-Ø-IÄ FÃm kl-I-cW kwL-§fpw \nÀ_-Ô-ambn ]men-t¡-­-Xpw, A{]-Imcw ]men-¡p-¶p-s­¶v hIp¸v DtZym-K-سamÀ Dd¸p hcp-t¯-­-Xp-am-sW¶v \nÀtZ-in-¡p-¶p. IqSmsX hmbv]m At]-£bpw CXp kw_-Ôn¨ FÃm tcJ-Ifpw Irjn-¡mÀ DÄs¸-sS-bpÅ km[m-c-W-¡mÀ¡v a\-Ên-em-hp¶ hn[-¯n ae-bmf `mj-bn thWw X¿m-dm-t¡-­Xv F¶pw \nÀtZ-in-¡p-¶p.
C¡mcyw _Ô-s¸« FÃm kl-I-cW Øm-]-\-§-fp-tSbpw {i²-bn sIm­p-h-tc-­Xpw, BbXv ]men-¡p-¶p-s­¶pw FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀamcpw Dd¸p hcp-t¯-­-Xp-am-Wv.
H¸v.
sI. tIi-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³-þ-NmÀPv.
FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) amÀ¡pw.
]IÀ¸v:þ
1. Cu B^o-knse FÃm B^o-kÀamÀ¡pw sk£-\p-IÄ¡pw
2. FUn-äÀ, kl-I-cW hoYn/ kl-I-cW tPÀWÂ.
3. kÀ¡p-eÀ _p¡v.
4. tÌm¡v ^bÂ.

 F. (6)/37083/05.                                                  kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn:19þ09þ2005
hnjbw: kl-I-c-W-kwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀam-cp-sS -{]-Xn-amk ap³IqÀ bm{Xm-]-cn-]m-Snbpw {]Xn-amk bm{Xm-U-b-dnbpw bm{Xm-¸-Sn-_nÃpw kaÀ¸n-¡p-¶Xpw AwKo-I-cn-¡p-¶Xpw kw_-Ôn¨v
kqN\: Cu B^o-knse 3.7.96þse F(6) 1549/96 \¼À kÀ¡p-eÀ
kqN\ kÀ¡p-e-dn-te¡v {i² £Wn-¡p-¶p. kl-I-cW hIp-¸nse FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀam-cp-sSbpw {]Xn-amk ap³IqÀ bm{Xm-]-cn-]mSn X³amkw 25þmw Xob-Xn¡v ap³]pw bm{Xm-U-bdn ASp-¯-amkw 10þmw XobXn¡pw ap³]m-bn e`n-¡-¯-¡-hn-[-¯n kaÀ¸n-¡p-¶-Xn\v kqN\ {]Imcw \nÀt±iw \ÂIn-bn-cp-¶p. F¶m Cu \nÀtZiw ]e tPmbnâv cPn-kv{SmÀamcpw ]men-¡p-¶nÃm-sb¶v {i²-bnÂs]-«n-«p-­v. X·qew ap³-IqÀ bm{Xm-]-cn-]m-Snbpw bm{Xm-U-b-dnbpw bYm-k-a-bw -hn-i-I-e\w sN¿p-¶-Xn\v km[n-¡msX h¶n-cn-¡p-¶p Bb-Xn-\m ap³IqÀ bm{Xm-]-cn-]m-Snbpw bm{Xm-U-b-dnbpw bm{Xm-_nÃpw Ab-bv¡p¶ Imcy-¯n Xmsg ]dbpw {]Imcw ]men-t¡- ­-Xm-sW¶v IÀi-\-ambn \nÀtZ-in-¡p-¶p.
1. ap³IqÀ bm{Xm-]-cn-]m-SnIÄ c­p {]Xn-IÄ klnXw X³amkw 25þmw Xob-Xn¡p ap³]v Cu B^o-kn e`n-¡-¯-hn-[-¯n X¿m-dm¡n kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv.
2. FÃm amkhpw 5þmw Xob-Xn¡p ap³]mbn e`n¡-¯-¡-hn[w bm{Xm-U-bdn Un. H. \tc-äohv dnt¸mÀ«v klnXw X¿m-dm-¡n -k-aÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv.
3. bm{Xm-_n-Ãp-IÄ sXm«-Sp-¯-amkw Xs¶ Cu B^o-kn Ab¨p Xtc-­-Xm-Wv.
4. ap³Iq-«n-bpÅ A\p-a-Xn-bn-ÃmsX ap³IqÀbm-{Xm-]-cn-]m-Sn-bn hyXn-bm\w hcp-¯m³ ]mSn-Ãm-¯-Xm-Ip-¶p.

sI. tIi-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ
1. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw.
2. FÃm sk£-\p-I-fn-te-bv¡pw.
3. FÃm B^o-kÀamÀ¡pw.
4. tÌm¡v ^bÂ


 \¼À: kn.Pn. (1) 38331/05                                           kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv
Xncp-h-\-´-]p-cw, Xob-Xn: 23.09.05
hnjbw: {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä ^mÀtagvkv kÀhokv kl-I-cW _m¦p-IÄ, _m¦nwKv sdKp-te-j³ BIvSnsâ ]cn-[n-bn hcm¯ ImÀjn-tI-Xc hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä F¶n-h-bn \n¶pw \ÂIp¶ hnhn-[-bn\w hmbv]-I-fpsS CuSv kw_-Ôn-¨v.
kqN\: 1) kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 31/8/1995þse 25/95þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
2) kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 25/11/1996 29/96þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
3) kl-I-cWkwLw cPn-kv{Sm-dpsS 25/5/98þse 18/98þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
4) kl-I-cWkwLw cPn-kv{Sm-dpsS 3/1/2000þse 3/2000þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
5) kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 2/4/02þse 11/2002þmw \¼À kÀ¡p-eÀ.
6) kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 3/8/04þse 30/2004þmw \¼À kÀ¡p-eÀ.

{]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-cWkwL-§Ä, ^mÀtagvkv kÀhokv kl-I-cW _m¦p-IÄ, _m¦nwKv sdKp-te-j³ BIvSnsâ ]cn-[n-bn hcm¯ ImÀjn-tI-Xc hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä F¶n-h-bn \n¶pw AwK-§Ä¡v \ÂIm-hp¶ hnhn[ C\w hmbv]-I-fpsS ]cn-[n-bpw, Hcp AwK-¯n\v ]c-am-h[n \ÂIm-hp¶ sam¯w -hm-bv]-I-fpsS ]cn-[n-bpw, Hml-cn- A-\p-]m-Xhpw \nÝ-bn-¨p-sIm­v kqN-\-bnse kÀ¡p-e-dp-IÄ {]Imcw D¯-c-hp-IÄ ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-cp-¶p. Sn. hmbv]-I-fpsS hnXcW¯n\v kqN\ (4) se kÀ¡p-e-dn ]²Xn hmbv]IÄF¶ ioÀj-I-¯n\p Xmsg ]cm-aÀin-¨n-«pÅ \nÀtZ-i-§-Ä XpSÀ¶pw \ne \n¡p-¶-XmWv F¶v kqN\ (6) se D¯-c-hn hyà-am-¡n-bn-cp-¶p. F¶m hmbv]m-hn-X-cWw DuÀÖn-X-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\v Sn \nÀtZ-i-§Ä ]cym-]vX-aà F¶v t_m²y-am-b-Xnsâ ASn-Øm-\-¯n Sn \nÀt±-i-§-fnse CuSvkw_-Ôn¨ hyhØ ]pXp¡n \nÝ-bn-¨p-sIm­v D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.
Ccp-]-¯-¿m-bncw cq]-bn IqSp-X-epÅ ImÀjnI hmbv]-Ifpw A³]-Xn-\m-bncw cq]-bn IqSp-X-epÅ ImÀjn-tI-Xc hmbv]-Ifpw hkvXp Pmay-¯n³ta am{Xta \ÂIp-hm³ ]mSp-Åp-sh¶ hyhØ 50,000/þ cq] hsc-bp-Å- ImÀjnI hmbv]-Ifpw 2 e£w cq] hsc-bpÅ ImÀjn-tI-Xc hmbv]-Ifpw tI{µ/kwØm\ kÀ¡mÀ/AÀ² kÀ¡mÀ DtZym-K-سam-cpsS Pmay-¯nepw (i¼f kÀ«n-^n-¡äv thWw) Bb-Xn\v apI-fn-epÅ hmbv]-IÄ hkvXp Pmay-¯n-t·epw am{Xta \ÂIp-hm³ ]mSpÅq F¶v hyhØ sNbvXp-sIm­v D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-bv¡p-¶p. kqN\ (4) se aäv \nÀtZ-i-§Ä XpSÀ¶pw \ne-\n¡p-¶-X-Wv.
H¸v
sI. tIi-h³.
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀPv 1
FÃm-{]m-Y-anI ImÀjnI hmbv] kl-I-c-W-kw-L-§Ä¡pw
tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) aptJ-\.
2
FÃm ^mÀtaPvkv kÀhokv kl-I-c-W-_m-¦p-IÄ¡pw
3
FÃm ImÀjn-tI-Xc hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä¡pw (_m¦nwKv sdKp-te-j³ BIvSnsâ ]cn-[n-bn hcm-¯-h)

]IÀ¸v
1. FÃm kl-I-cWkwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw (P\-d Bâv BUn-äv)
2. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw (P\-d Bâv BUn-äv) (tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ aptJ-\)
3. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, tIcf kwØm\ kl-I-cW _m¦v, Xncp-h-\-´-]p-cw.
4. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, tIcf kwØm\ kl-I-cW ImÀjnI {Kma hnI-k\ _m¦v, Xncp-h-\-´-]p-cw.
5. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ¡pw.
6. sk{I-«-dn, kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³.
7. Ub-d-IvSÀ, ]»nIv dnte-j³ hIp¸v (D]-cn-]{Xw kln-Xw)
8. FUn-äÀ, kl-I-c-W-ho-Yn,
9. FUn-äÀ, kl-I-cW tPÀW {]kn-²o-I-c-W-¯n\v
10. kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS tai-¸p-d-¯v.
11. Cu B^o-knse FÃm B^o-kÀamÀ¡pw, -sk-£³ Xe-h³amÀ¡pw,
12. tÌm¡v ^bÂ
13. kÀ¡p-eÀ _p¡v.


 \¼À. ]n.än.(1) 1702/05                                                  kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
Xncp-h-\-´-]p-cw, 27/9/05.
hnjbw: kl-I-cW hIp-¸vþ kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³þ A^n-en-tb-j³ ^okv/ dn\yq-h ^okv/ FUyq-t¡-j³ ^­v F¶nh AS-bv¡m¯ kl-I-cW kwL-§Ä¡v kÀ¡m-cn \n¶pw kl-I-cW hIp-¸n \n¶pw B\p-Iq-ey-§Ä A\p-h-Zn-¡p-¶Xp kw_Ôn¨v.
kqN\:þ kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³ sk{I-«-dn-bpsS 8/4/2005þse F.F-^v.1762/05 \¼À I¯v.

tIcf kl-I-c-W-kwLw \nb-a-¯n-se-h-Ip¸v 90(1) (2) {]Imcw Hcp kl-I-c-W-kwLw cPn-ÌÀ sN¿-¸-«p-I-gn-ªm ]c-am-h[n 6 amk-¯n-\Iw Sn. kwLw kwØm\ kl-I-cW bqWn-b-\n A^n-en-tbäv sN¿-W-sa-¶pw, Sn A^n-en-tb-j³k Hmtcm hÀjhpw ]pXp-t¡-­-Xm-sW¶pw hyh-Ø-sN-bvXn-«p-­v. C{]-Imcw A^-en-tbäv sN¿m-¯Xpw A^n-en-tb-j\p \nb-am-\p-krXw ]pXn-¡p-¶-Xn hogvN hcp-¯p-Ibpw sN¿p¶ kl-I-c-W-kw-L-§Ä¡v tIcf kl-I-cW \nb-a-¯nse 35 apX 40hsc-bpÅ hIp-¸p-IÄ {]Imcw 1969þse tIcf kl-I-cW \nbaw (A²ymbw 5)hyh-Ø-s¸-Sp-¯n-bn-«pÅ {]tXyI B\p-Iq-ey-§Ät¡m Ah-Im-i-§Ät¡m AÀl-Xbp­m-bn-cn-¡p-¶-Xà F¶pw hyhØ sNbvXn-«p­v.
F¶m A^n-en-tbäv sN¿m-sXbpw bYm-k-abw A^n-te-tb-j³ ]pXp¡m-sXbpw \nb-am-\p-krXw AS-bvt¡­ kl-I-cW hnZym-`ymk ^­v bYm-k-abw AS-bv¡m-¯-Xp-amb kl-I-cW kwL-§Ä kwØm-\¯v {]hÀ¯n-¡p-¶-Xmbpw Ah-bn ]e-Xn-\pw, kÀ¡m-cn \n¶pw B\p-Iq-ey-§fpw tkh-\-§fpw e`n-¡p-¶p-s­¶pw Cu B^oknsâ {i²-bnÂs¸-«n-«p-­v. ta kml-N-cy-¯n NphsS tNÀ¡p¶ \nÀtZ-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.
kwØm\ kl-I-cW bqWn-b-\n A^n-en-tbäv sN¿m-¯-Xpw, A^n-en-tb-j³ ]pXp-¡m-¯-Xp-amb kl-I-cW kwL-§Ä¡v kl-I-cW \nb-a-¯nse hIp¸v 35 apX 40 hsc-bpÅ bmsXmcp hn[ klm-b-¯n\pw {]tXyI Ah-Im-i-§Ä¡pw B\p-Iq-ey-§Ä¡pw tkh-\-¯n\pw AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡p-¶-X-Ãm-¯-Xn-\m kÀ¡m-cn \nt¶m kl-I-cW hIp-¸n \nt¶m B\p-Iq-ey-§Ä A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn-\pÅ s{]mt¸m-k-ep-IÄ ip]mÀi sN¿p-¶-Xn\pw A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\pw ap³]v _Ô-s¸« Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀamÀ/ tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ C¡mcyw ]cn-tim-[n-t¡-­-Xpw, \nb-am-\p-krXw A^n-en-tb-j³ \ne-hn-ep-sv¦n am{Xw [\-k-lmbw A\p-h-Zn-¡p-I-tbm, cPn-kv{SmÀ¡v ip]mÀi sN¿p-Itbm sNt¿-­-Xp-Åp-sh¶pw \nÀtZ-in-¡p-¶p. IqSm-sX, tIcfm kl-I-cW \nbaw/N«-{]-Im-c-apÅ FUyq-t¡-j³ ^­v IpSn-Èn-I-bpÅ kwL-§sf kw-_Ôn¨pw ta \nÀtZ-i-§Ä _m[-I-am-sW¶v Adn-bn-¡p-¶p.
kl-I-cW hIp¸v DtZym-K-Ø-·mÀ ta \nÀtZ-i-§Ä¡v IÀi-\-ambn ]men-t¡-­-Xpw, C¡m-cy-¯n hogvN hcp-¯-cp-sX¶pw \nÀtZ-in-¡p-¶p.
H¸v
sI.tI-i-h³.
kl-I-cWkwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀPv.
FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw.
(P\-d Bâv BUn-äÀ)
]IÀ¸v:
1. AUo-j-WÂ cPn-kv{SmÀ/sk{I-«-dn, tÌäv tImþ-Hm-¸-td-äohv bqWn-b³, Duäp-Ip-gn, Xncp-h-\-´-]p-cw.
2. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ/I¬I-dâv BUn-äÀ (FÃm PnÃm _m¦pw tÌäv tImþ-Hm-¸-td-äohv _m¦pw)
3. Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-d Bâv BUn-äv) tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-d Bâv BUn-äv) aptJ\
4. FÃm kl-I-cWkwL-§Ä¡pw (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) aptJ-\)
5. kl-I-cW hoYn, kl-I-cW tPÀWÂ, tÌm¡v ^bÂ, kvs]bÀ.


 \¼À: kn._n. (3) 18782/05.                                     klIcW kwLw cPnkv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]pcw. XobXn:30.9.2005
hnjbw:þ kl-I-c-Wwþ kzÀW-¸-Wb hmbv]-IÄ A\p-h-Zn-¡p-¶-Xpw, kzÀW-]-Wb ]­-§Ä ]cn-tim-[\ \S-¯p-¶Xpw C³jzÀ sN¿-¶Xpw kw_-Ôn¨v \nÀtZ-i-§Ä ]p-ds¸Sphn-¡p¶p.
kqN\:þ 1) kl-I-cWkwLw cPn-kv{Sm-dpsS 26.12. 86 se 52/86þmw \¼À kÀ¡p-eÀ.
2) kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 1/78þmw \¼À kÀ¡p-eÀ

kzÀW]Wb -hmbv] \ÂIp¶ kl-I-c-W-kw-L-§Ä ]W-b-¸-­-§-fpsS sam¯w It¼mf hne-bn \n¶v Ipd-ªXv ]¯p iX-am-\-sa-¦nepw A[n-I-amb XpIbv¡v C³jzÀ sNt¿-­-Xm-sW-¶pw, Bb-Xn hogvN hcp-¯n-bm AXn-\pÅ \jvtSm-¯-c-hm-ZnXzw kw_-Ôn-¨pw,- ]-­-§Ä kq£n-¡p¶ tk^p-IÄ kpc-£nX apdn, AXn-te-bv¡pÅ aäp kuI-cy-§Ä kzÀW ]Wb hmbv]-IÄ¡pÅ cPn-Ì-dp-IÄ F¶nh kw_-Ôn¨pw kqN\ kÀ¡p-e-dp-IÄ {]Imcw \nÀtZ-i§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-cp-¶p. IqSmsX A[n-Im-c-s¸-Sp-¯n-bn-«pÅ `c-W-k-anXn AwK-§Ä Imem-Im-e-§-fn ]cn-tim-[-\-IÄ \S¯n kXym-hØ km£y-s¸-Sp-t¯-­-Xm-sW-¶pw, _m¦v I¬I-dâv BUn-äÀamÀ aq¶p amk-¯n-sem-cn-¡Â ssIh-i-apÅ kzÀW-¸­ ]W-b-§Ä ]cn-tim-[n-t¡-­Xpw Ah-bpsS kXy-ØnXn km£y-s¸-Sp-t¯-­-Xm-sW¶pw kqN\ (2) se kÀ¡p-e-dn \nÀtZ-in-¨n-cp-¶p.
kqN\ kÀ¡p-e-dp-I-fn-se- \nÀtZi§Ä IrXy-ambn ]men-¡p-¶-Xn hogvN hcp-¶-Xmbn Cu B^o-knsâ {i²-bnÂs¸-«n-cn-¡p-¶p.- ta kml-N-cy-¯n kzÀW-]-Wb hmbv] \ÂIp¶ kwØm-\s¯ FÃm kl-I-cW kwL-§fpw/ _m¦p-Ifpw kqN\ kÀ¡p-e-dnse \nÀtZ-i-§Ä IÀi-\-ambn ]men-t¡-­Xm-sW¶v \nÀtZ-in-¡p-¶p. IqSmsX Sn Øm]-\-§-fnse BUn-äÀamÀ/ C³kvs]-IvSÀ kqN\ c­nse kÀ¡p-e-dn \nÀtZ-in-¨n«pÅ {]Imcw aq¶p amk-¯n-sem-cn-¡Â kzÀ®¸­ ]W-b-§-fpsS ]cn-ti-[\ \S¯n kXy-ØnXn km£y-s¸-Sp-t¯-­-Xm-sW¶pw \nÀtZ-in-¡p-¶p. Sn. \nÀtZ-i-§Ä tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ PnÃ-bnse kl-I-c-W-Øm-]-\§-fp-tSbpw _Ô-s¸« DtZym-KkvY·m-cp-tSbpw {i²-bn sIm­p-h-tc-­Xpw Ah ]men-¡p-¶p-s­¶v Dd¸v hcp-t¯-­Xp-am-Wv.
H¸v.
sI. tIi-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³-þ-NmÀPv.
]IÀ¸v:þ
1. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) amÀ¡pw.
2. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (BUn-äv) amÀ¡pw.
3. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦vtPm-bn-âv c-Pn-kv{SmÀ/I¬I-dâv BUn-äÀamÀ¡pw
4. FÃm I¬I-dâv BUn-ä-ÀamÀ¡pw. (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (BUn-äv) apJm-´n-cw)
5. FÃm AknÌâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ/BUn-äv) amÀ¡pw (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ apJm-´n-cw).
6. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦vP-\-d amt\-PÀamÀ¡pw.
7. FÃm kl-I-c-W-kw-L-§Ä¡pw. (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) apJm-´n-cw).
8. FUn-äÀ, kl-I-cW hoYn.
9. FUn-äÀ, kl-I-cW tPÀWÂ. kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³, Xncp-h-\-´-]p-cw.
10. Cu B^o-knse FÃm B^o-kÀamÀ¡pw sk£³ Xe-h³amÀ¡pw.
11. tÌm¡v ^bÂ/kvs]bÀ.


\¼À. kn._n(3) 47197/04                                              kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, 5.10.2005.
hnjbw:þ kl-I-c-W- -h-Ip-¸vþ kl-I-cW _m¦p-I-fpsS sNe-hp-I-fpsS \nb-{´Wwþ samss_Â t^mWp-I-fpsS sNe-hvþ `mKo-I-amb t`Z-K-Xnþ \nÀtZiw ]pd-s¸-Sp-hn¡p-¶Xv. kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þ 1. kl-I-cWkwLw cPn-kv{Sm-dpsS 55/2003þmw \¼À kÀ¡p-eÀ.
2. 11.1.2005þse Pn.H.(]n) 17/2005/^n³ \¼À D¯-c-hv.
tIcf kwØm\ kl-I-cW _m¦n-sâbpw kwØm-\s¯ aäv A¸Ivkv k-I-cW Øm]-\-§-fp-sSbpw {]kn-Uâv, amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ F¶n-h-cpsS samss_ t^mWp-IÄ¡pÅ {]Xn-amk sNehv 1000/þ cq]-bn-epw, PnÃm kl-I-cW _m¦v {]kn-Uânsâ t^mWnsâ D]-tbmKw {]Xn-amkw 600/þ cq]-bnepw A[n-I-cn-¡m³ ]mSp-Å-Xsöpw, Sn t^mWnsâ D]-tbmKw HutZym-Kn-I -B-h-iy-¯n\v am{Xw Bbn \nP-s¸-Sp-t¯-­-Xm-sW¶pw kqN\ H¶nse kÀ¡p-eÀ {]Im-cw \nÀtZiw \evIn-bn-cp-¶p. kÀ¡m-cnsâ kqN\ c­n-epw. D¯-chv {]Imcw skÃp-emÀ t^m¬ NmÀPnsâ {]Xn-amk ]cn[n 1000/þ cq]-bn \n¶pw 1500/þ cq]-bmbn DbÀ¯p-Ibpw {]Xn-hÀj sNe-hnsâ ]cn[n 18,000/þ cq]-bmbn \nP-s¸-Sp-¯p-Ibpw sNbvXn-cn-¡p-¶p. ta kml-N-cy-¯n kqN\ kÀ¡p-e-dnse sam-ss_ t^mWp-IÄ¡pÅ sNehv kw_-Ôn¨ \nÀt±-i-§Ä `mKn-I-ambn t`Z-KXn hcp¯n NphsS tNÀ¯n-cn-¡p¶ \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.
1. tIcf kwØm\ kl-I-cW _m¦nsâbpw aäv A¸Ivkv kl-I-cW Øm]-\-§-fp-sSbpw sNbÀam³, amt\-Pnw-KvU-b-d-IvSÀ F¶n-h-cpsS samss_ t^mWp-IÄ¡pÅ {]Xn-amk sNe-hnsâ ]c-am-h[n 1000/þ cq]-bn \n¶pw 1500/þ cq]-bmbn \nP-s¸-Sp-¯p-¶p. {]Xn-hÀj sNehv 18,000/þ cq]-bn A[n-I-cn-¡m³ ]mSp-Å-X-Ã.
2. PnÃm kl-I-cW _m¦v {]knUânsâ sam-ss_ t^mWn-\pÅ {]Xn-amk sNe-hnsâ ]cn[n 600/þ cq]-bn \n¶pw 1000/þ cq]-bmbn \nP-s¸-Sp-¯p-¶p. {]Xn-hÀj-sN-ehv 12,000/þ cq]-bn A[n-I-cn-¡m³ ]mSn-Ãm-¯-Xp-am-Wv.
3. kqN\ kÀ¡p-e-dnse aäv \nÀtZ-i-§-fpw, ta \nÀtZ-i-§fpw _Ô-s¸« kl-I-cW Øm]-\-§Ä IÀi-\-ambn ]men-t¡-­-Xm-Wv. Sn t`Z-K-Xn¡v 11.1.2005 apX {]m-_eyw D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv.
ta \nÀtZ-i-§Ä IÀi-\-ambn ]men-¡p-¶p-s­¶v _Ô-s¸« hIp¸v DtZym-K-ØÀ Dd-¸p-h-cp-t¯ ­-Xm-Wv.
H¸v
sI.tI-i-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ-þ-C³-þ-NmÀPv.
1. FÃm A¸Ivkv kl-I-cW Øm]-\-§-fn-te-bpw- sN-bÀam³amÀ¡v
2. FÃm A¸Ivkv kl-I-cW Ø]-\-§-fn-tebpw amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀamÀ¡v.
3. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ)-amÀ¡pw.
4. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (BUnäv)amÀ¡pw.
5. FÃm A¸Ivkv kl-I-cW Øm]-\-§-fn-te-bpw, Pnà kl-I-cW _m¦p-I-fn-sebpw I¬I-dâv BUn-äÀamÀ¡pw.
6. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦v {]kn-Uâp-amÀ¡pw.
7. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦v P\-d amt\-PÀamÀ¡pw.
8. FUn-äÀ kl-I-cW hoYn.
9. FUn-äÀ, kl-I-cW tPÀWÂ, kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³, Xncp-h-\-´-]p-cw.
10. tÌm¡v ^bÂ/kvs]bÀ

\w]À:C.Fw (2) 23421/2004                                            kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw. XobXn:10.10.2005.
hnjbw:þ kl-I-c-Wwþ {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Äþ Poh-\-¡m-cpsS i¼f ]cn-jvI-c-Ww-þ-amÀK \nÀtZ-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xp kw_-Ôn-¨v.
kqN\:-þ 23.8.2005þse Pn.H.(-]n) 220/2005/kl. \¼À- D-¯-chv
kqN-\-bn-se- kÀ¡mÀ D¯-chv {]Imcw kwØm-\s¯ {]mY-anI kl-I-cW kwL-§-fnse Poh-\-¡m-cpsS i¼f ]cn-jvI-cWw kw_-Ôn¨v NphsS tNÀ¡p¶ amÀK \nÀtZ-i-§Ä \ÂIp-¶p.
1. 01.4.2004þtetbm Hm]vj³ Xnb-Xn-bn-tetbm i¼-f-t¯m-sSm¸w 6% hÀ²-\hv hcp-¯nb tijw ]gb kvsIbn-ense Sn ASnØm\ i¼-f-¯nsâ 50% £ma-_¯ ebn-¸n-¡-Ww. CXn\p tijw Ìmtá-j³ C³{In-saâv Ds­-¦n Bb-Xp-IqSn Iq«-Ww. C{]-Imcw Iq«n In«p¶ XpI ]cn-jvI-cn¨ i¼-f- kvsIbnense tÌPm-sW-¦n AXntem AÃm¯ ]£w ASp¯ tÌPntem ASn-Ø-m\ i¼-f-am-bn- \nÀWbnt¡-­-Xm-Wv. i¼f \nÀWb tÌävsaâv, Hm]vj³ tÌävsaâv Ch-bpsS amXr-I-IÄ A\p-_-Ô-ambn tNÀ¯n-«p-­v.
2. Poh-\-¡m-csâ kÀÆo-kv ssZÀLyw ]cn-K-Wn¨v A©v hÀj-¯n\p H¶v, ]¯p hÀj-¯n\p c­v, Ccp-]Xp hÀj-¯n\p aq¶v F¶o {Ia-¯n ]cnjvIcn¨ i¼-f-¯nse C³{In-saâv \nc-¡n ]c-am-h[n aq¶v C³{In-saâv kÀhokv shbn-tä-Pmbn A\p-h-Zn-¡m-hp¶XmWv. kÀhokv shbn-tä-Pn\p C³{In-saân\p hnt[-b-amb Ime-b-fhv am{Xw ]cn-K-Wnt¡­Xm-Wv.
3. ]cn-jvI-cn¨ i¼f kvsIbn-en i¼fw \nÀWbn¡p-t¼mÄ GsX-¦nepw Poh-\-¡m-csâ ASn-Øm\ i¼fw kvsIbn-ensâ ]c-am-h[n XpIbpw Ihn-bp-I-bm-sW-¦n i¼fw ]c-am-h[n XpI-bn \nÀW-bn-t¡-­Xpw A[nIw hcp¶ XpI t]gvkW t] Bbn \ne-\nÀ¯n `mhn-bn D­m-Ip-¶ hÀ²-\-hn ebn-¸n-t¡-­-Xm-Wv. C§-s\-bpÅ t]gv-k-W t], £ma-_-¯,- ho-«p-hm-SI _¯ XpS-§nb B\p-Iq-ey-§Ä¡v IW¡v Iq«p-hm³ ]mSn-Ãm-¯-Xm-Wv.
4. Hcp Poh-\-¡m-csâ ASn-Øm\ i¼fw ]cn-jvI-cn¨ i¼-f-kvsI-bn-ensâ ]mc-ay-¯n-se-¯p-I-bm-W-¦nÂ, Ah-km\w hm§nb hmÀjnI C³{In-saâv \nc-¡n ]c-am-h[n aq¶v hmÀjnI C³{In-saân\p AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡pw. (Ìmtá-j³ C³{In-saâv)
5. tIcf kl-I-cW N«w 188 A\p-_Ôw IIIþ {]Xn-]m-Zn-¨n-«pÅ Hmtcm XkvXn-I-bv¡p-apÅ ]pXnb i¼f-kvsI-bn kqN\ H¶nse kÀ¡mÀ D¯-c-hnse I, II A\p-_-Ô-§-fmbn tNÀ¯n-«p-­v. A\p-_Ôw II- Nne-X-kvXn-I-I-fpsS i¼f kvsIbn-ep-IÄ A\p-_Ôw Iþ \n¶pw-hy-Xy-Ø-am-Wv. kwL-§-fpsS ¢mkn-^n-t¡-j³ amdpt¼mÄ FÃm XkvXn-I-I-fn-tebpw Poh-\-¡mÀ¡v i¼f hÀ²-\hv e`n-¡p-¶-Xn-\p- th-­n-bmWv C{]-Imcw amäw hcp-¯n-bn-«p-Å-Xv. Bb-Xn-\m A\p-_Ôw IIþse kvsIbn-ep-IÄ thWw XkvXn-I-IÄ¡v A\p-h-Zn-t¡-­-Xv.
6. {]mY-anI kl-I-c-W-kwLw Poh-\-¡mÀ¡v tI{µ kÀ¡mÀ Poh-\-¡mÀ¡v {]Jym-]n-¡p¶ apdbv¡v AtX \nc-¡n DÅ £ma-_-¯bv¡v AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡pw. 01þ4þ2004 apX ]cn-jvI-cn¨ i¼-f-kvsI-bn-ensâ ASn-Øm-\-¯n-em-bn-cn¡pw £ma_¯ IW-¡mt¡-­-Xv. 31.3.2004 hsc-bpÅ £ma-_¯ ]gb i¼-f-kvsI-bn-ensâ ASn-Øm\ i¼-f-¯n³ taemWv IW-¡m¡n \ÂtI-­-Xv.
7. ]mÀ«v-þ-ssSw-I-­n-Pâv Poh-\-¡mÀ¡v 2000þ40/2þ2080þ55/2þ2190þ75/5þ2565 i¼f kvsIbn A\p-h-Zn-¨n-«p-­v. 58 hbÊv ]qÀ¯n-bm-Im¯ FÃm ]mÀ«v-þssSw Poh-\-¡mÀ¡pw i¼-f-kvsI-bn A\p-h-Zn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. ChÀ¡v i¼f ]cn-jvI-cW D¯-c-hnse 2þmw JÞn-I-bnse hyh-Ø-IÄ _m[-I-am-bn-cn-¡p-¶-X-Ã.
8. ho«p-hm-SI _¯-bmbn ASn-Øm\ i¼-f-¯nsâ 5% \nc-¡n ]c-am-h[n 850/þ cq] hsc 01.10.2004 apX \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.
9. {]mY-anI kl-I-c-W-kwLw Poh-\-¡mÀ¡v saUn-¡Â Ae-h³kmbn 1350/þ cq] 2004þ2005 hÀjw \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.
10. kwØm\ kÀ¡mÀ Poh-\-¡mÀ¡v AÀl-amb \nc-¡nepw hyh-Ø-b-nepw knän tImw]³tÌdn Ae-h³kv {]mY-anI kl-I-c-W-kwLw Poh-\-¡mÀ¡pw 01.10.2004 apX \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.
11. kwØm\ kÀ¡mÀ Poh-\-¡mÀ¡v AÀl-amb \nc-¡n-epw, hyh-Ø-bnepw lnÂ{SmIvSv Ae-h³kv {]mY-anI kl-I-c-W-kwLw Poh-\-¡mÀ¡pw 1.10.2004 apX \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.
12. I®S hm§p-¶-Xn-\pÅ Ae-h³kmbn 300/þ cq] kÀÆo-kn Hcn-¡Â am{Xw F¶ hyh-Ø-bn Poh-\-¡mÀ¡v doþ-Cw-t]-gvkvsaâv Bbn \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. CXn-\p- kÀ¡mÀ Poh-\-¡mÀ¡v _m[-I-amb asäÃm hyh-Ø-Ifpw _m[-I-am-bn-cn¡pw
13. i¼f ]cn-jvI-cW D¯-c-hn-\p 01þ4þ2004 apX {]m_-ey-ap-­m-bn-cn-¡p¶ F¶m CXp {]Im-c-apÅ IpSn-ÈnI 1.10.2004 apX am{Xta e`n-¡p-I-bp-Åq.
14. Poh-\-¡mÀ¡v 1.4.2004 apX 31.3.2005 hsc-bpff Ime-b-f-hn-se(2-Zn-h-k-apÄs¸sS) GsX-¦nepw Xob-Xn-bn ]pXnb i¼f kvsIbn Hm]vj³ \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. C{]-Im-c-apÅ Hm]vj³ i¼f ]cn-jvI-cW D¯-chv \ne-hn h¶ 23.8.2005 apX aq¶p amk-¯n-\Iw \ÂIn-bn-cn-t¡-­Xm-Wv. \nÝnX ka-b-]-cn-[n-¡p-Ån Hm]vj³ \ÂIm-Xn-cp-¶m {]kvXpX Poh-\-¡mÀ¡v 01.4.2004 apX ]pXnb i¼f kvsIbn-en Hm]väv sNbvX-Xmbn IW¡m¡n ]pXnb i¼-f-kvsI-bn-en i¼fw \nP-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv. ]pXnb kvsIbn-en i¼fw \nÀW-bn¨v Hcp hÀjw ]qÀ¯n-bm-¡p-t¼mÄ am{Xta ASp¯ hmÀjnI C³{In-saân\p AÀl-X-bp-Åq.
15. 01.4.2004 t\m AXn\p tijtam DÅ \nb-a-§Ä, DtZym-K-¡-b-ä-§Ä ]pXnb i¼-f-kvsI-bn-en \S-¶-Xmbn IW-¡m-¡-s¸-Sp-¶-Xm-Wv. {]kvXpX Xob-Xn-t¡m, AXn\p tijtam \nb-an-¡-s¸« Poh-\-¡msc kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw Ahsc ]pXnb i¼f kvsIbn-en \nb-an-¨-Xmbn am{Xw IW-¡m¡n Sn XkvXn-I-bnse an\naw ASn-Øm-\-i-¼fw \ÂtI-­-Xm-Wv. Poh-\-¡m-c-\p sam¯wXpI-bn Gs´-¦nepw Ipdhv kw`-hn-¡p-I-bm-sW-¦n t]gvk-W Ae-h³kmbn \ne-\nÀ¯p-¶Xpw `mhn-bn D­m-Ip-¶- hÀ²\-hn ebn-¸n-t¡-­-Xp-am-Wv.
16. Pn.H.(]n) 220/2005/kl. {]Im-c-apÅ i¼f ]cn-jvI-cW D¯-c-hnsâ ]cn-[n-bn hcp¶ Poh-\-¡mÀ¡v Sn D¯-c-hnsâ A\p-_Ôw I- tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p¶ i¼f \nc-¡p-I-fnse sXm«p-bÀ¶ i¼f \nc-¡n-tebv¡v 25.1. 96þse Pn.H. (Fw.F-kv) 7/96 se hyh-Ø-IÄ¡p hnt[-b-ambn 01.4.2004 apX ka-b-_-ÔnX t{KUv s{]mtam-j\p AÀlX D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. C¯-c-¯n ka-b-_ÔnX t{KUv s{]mtam-j³ \ÂIp-¶-Xn\p _Ô-s¸« `c-W-k-anXn AsÃ-¦n Xpey-amb A[n-Imcn Xocp-am-\-sa-Sp-t¡-­-Xm-Wv.
17. 1969þse tIcf kl-I-cW \nb-aw, A\p-_Ô N«w F¶n-h-bnse hyh-Ø-IÄ {]Imcw Poh-\-¡mÀ¡v e`n-¨p-sIm-­n-cn-¡p¶ aäv B\p-Iq-ey-§Ä XpSÀ¶pw e`n-¡p-¶-Xm-Wv. F¶m sXämbn IW¡v Iq«n-bXp aqe-tam, ]gb i¼f ]cn-jv¡-cW D¯-c-hp-I-fnse hyhØ-IÄ sXämbn hymJym-\n¨v i¼fw \nÀW-bn-¨Xp aqetam bYmÀ°-¯n A\Àl-amb i¼fw ssI¸-äp-¶-h-cpsS Imcy-¯n kwc-£-W-sam¶pw e`n-¡p-¶-X-Ã.
18. i¼f ]cn-jvI-cW D¯-c-hnse hyh-Ø-IÄ kw_-Ôn¨v Fs´-¦nepw kwi-b-ap-s­-¦n _Ô-s¸« Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ aptJ\ tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡v Fgp-tX-­Xpw A{]-Imcw e`n-¡p¶ kwi-b-§Ä hyà-amb A`n-{]mb klnXw kl-I-c-W-kwLw cPn-ÌmÀ¡v Ab-¨p-X-tc-­Xpw kwib \nhÀ¯n hcp-t¯-­-Xp-am-Wv.
19. i¼f ]cn-jvI-cWw \S-¸n hcp-¯p-t¼mÄ Fs´-¦nepw A]m-IX t_m[y-s¸-Sp-I-bm-sW-¦n Øm]-\-¯nse sk{I-«-dn-tbm, apJy DtZym-K-Øt\m AXmXv PnÃ-I-fnse P\-d hn`mKw tPmbnâv cPn-kv{Sm-dpsS {i²-bnÂs¸-Sp¯n D¯-chv hmt§-­-Xm-Wv. s]mXp hm-b- hn-iZoIc-Wtam hymJym-\tam Bh-iy-ap-s­-¦n BbXv kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dn \n¶pw hmt§-­-Xm-Wv.
20. kl-I-cW Øm]-\-¯nse No^v FIvkn-Iyq-«o-hnsâ ip]mÀi-bpsS ASn-Øm-\-¯n aäv Poh-\-¡m-cpsS i¼-fw, kwLw `c-W-k-an-Xn-\nÀW-bn¨v \ÂtI-­-Xm-Wv. No^v FIvkn-Iyq-«o-hnsâ i¼f \nÀWbw kwLw `c-W-k-an-Xn-bpsS ip]mÀi hnebn-cp¯n Xmeq-¡nse P\-d hn`mKw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ \S-t¯-­Xpw i¼fw A\p-h-Zn¨p \ÂtI-­-Xp-am-Wv.
21. km¼-¯n-I-ambn ]nt¶m¡w \nev¡p-¶-tXm, km¼-¯nI {]m]vXn-bn-Ãm-¯tXm Bb kl-I-c-W-kw-L-§sf kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw {]kvXpX kwL-§sf i¼f ]cn-jvI-c-W-¯n \n¶pw Hgn-hm-¡p-¶-Xn\p Imcy-Im-cW klnXw _Ô-s¸« `c-W-k-anXn Xocp-am-\n¨v At]-£n-t¡- ­Xpw BbXv ]cn-ti-m[n¨v bpà-sa¶v t_m²y-s¸-Sp¶ ]£w Cf-h-\p-hmZw kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ \ÂIp-¶-Xm-Wv. Bh-iy-sa¶p I­m taÂ{]-Imcw Hgn-hm-¡p-¶-Xn\p Ime-]-cn-[nbpw \nÝ-bn-¡p-¶-XmWv.
22. 01.4.2004þÂ kwLw GXp ¢mkn-emtWm DÄs¸-«n-«p-ÅXv B ¢mknse i¼-f-amWv \ÀWbw sNbvXp \ÂtI-­-Xv.
23. taÂ{]-Im-c-apÅ \nÀtZi§fpw hni-Zo-I-c-W-§fpw PnÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡v _Ô-s¸« kl-I-c-W-k-wL-§-fpsS {i²-bn sIm­p-h-tc-­Xpw i¼f \nÀWbw icn-bmb hn[-¯n \S-¯n-bn-«pt­m F¶v Dd¸v hcp-t¯-­-Xp-am-Wv. Xmeq-¡nse C³kvs]-IvSÀamcpw BUn-äÀamcpw X§-fpsS A[n-Im-c-]-cn-[n-bnÂs¸« kl-I-cW kwL-§-fn i¼-f-\nÀWbw \S-¯n-bn-«p-ÅXv ]cn-tim-[n-t¡-­Xpw ]cn-tim-[-\-bn A]m-I-X-IÄ {i²n-t¡-­-Xm-Wv. C{]-Imcw \S-¯p¶ ]cn-tim-[-\-bpsS ]qÀ¯o-I-cW dnt¸mÀ«v _Ô-s¸« Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ apJm-´ncw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡v kaÀ¸n-t¡-­-XpamWv.
H¸v
sI. tIi-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³-þ-NmÀPv.
]IÀ¸v:þ
FÃm P\-dÂ/HmUnäv tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw.
FÃm P\-dÂ/HmUnäv Akn-Ìâv cPnkv{SmÀamÀ¡pw.
{]mY-anI kl-I-cW kwL-§-fnse bqWnäv/I¬I-dâv BUn-äÀamÀ Sn kÀ¡p-eÀ \nÀtZiw {]Im-c-amtWm i¼fw \nÀW-bn-¨n-«p-Å-sX¶v ]cn-tim-[n¨v Dd¸v hcp-t¯-­Xpw kÀ¡p-eÀ \nÀtZ-i-§Ä¡v hncp-²-ambn i¼f \nÀWbw \S¯n A[nI _m[yX h¶n-«p-s­-¦n B _m[yX _Ô-s¸-«-h-cn \n¶pw CuSm¡n FSp-¡p-¶-Xn\pw \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-t¡-­-Xm-Wv.
(tPmbnâv cPn-kv{SmÀ apJm-´n-cw).
]IÀ¸v:
FÃm {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä¡pw
Xmeq¡v Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ apJm-´n-cw


 ]n. Bâv Fw (1) 40369/2005                                     kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn: 22þ10þ2005
hnjbw:þ ]²Xn [\-k-lm-bwþt{]mP-IvSp-IÄþ ]cn-tim-[n¨v ip]mÀi \ÂIp ¶Xvkw_-Ôn-¨v.

kwØm-\s¯ kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v hnhn-[-Xcw t{]mP-IvSp-IÄ \S-¸m-¡p-¶-Xn-\mbn ]²Xn [\-k-lmbw A\p-h-Zn-¡p-¶p. ]²Xn [\-k-lmbw A\p-h-Zn-¡p-t¼mÄ \S-¸m-¡p-hm³ Dt±-in-¡p¶ t{]mP-IvSp-IÄIqSn _Ô-s¸« Øm]-\-§Ä kaÀ¸n-¡m-dp-­v. C{]-Imcw e`n-¡p¶ t{]mP-IvSp-IÄ cPn-kv{Sm-dpsS ]cn-K-W-\-bv¡mbn kaÀ¸n-¡p-t¼mÄ {]kvXpX t{]mP-IvSnsâ {]tbm-K-£-aXpw A`n-hr-²n-s¸-Sm-\pÅ km[y-Xbpw kw-_Ôn¨ Hcp kmt¦-XnI hni-I-e\ Ipdp-¸p-IqSn kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv. Ct¸mÄ _Ô-s¸« Øm]-\-s¯-¡p-dn-¨pÅ hnh-c-§-tfm-sSm¸w; t{]mPIvSv kmt¦-XnI ]cn-tim-[\ IqSmsX kaÀ¸n-¡p-I-bmWv sN¿p-¶-Xv. DZm: kwLw {]hÀ¯\w F¶p XpS-§n, F{X AwK-§Ä, ]ncnªp In«nb Hmlcn aqe-[-\w, em`-tam- \-jvStam HmUn-äv-G-Xp-hsc ]qÀ¯n-bm-¡n, kwLw {]hÀ¯-\-¯n {Ia-t¡-Sp-IÄ \S-¶n-«pt­m XpS-§nb s]mXp-Im-cy-§Ä- D-­mbncn¡pw, F¶m \S-¸m-¡p-hm³ Dt±-in-¡p¶ ]²-Xn-sb-¡p-dn-¨pÅ kmt¦-XnI hni-I-e\w D­m-Im-dnà DZm: {]hÀ¯-\-ti-jn, Akw-kvIrX hkvXp-¡Ä, hn]-W\ km²y-X, sajn-\-dn-IÄ Fhn-sS-\n¶v F´p hnebv¡v hm§pw, hmbv] \ÂIp¶ Øm]-\-¯nsâ Dd¸v F¶n-h. Cu kml-N-cy-¯n cPn-kv{Sm-dpsS/ kÀ¡m-cnsâ ]cn-K-W-\-¡mbn ip]mÀi- sN-¿p¶ t{]mP-IvSp-IÄ kw-_-Ôn¨v NphsS tNÀ¡p¶ hkvXp-X-IÄ ]cn-tim-[n¨v Hcp Ah-tem-I\ dnt¸mÀ«vIqSn kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv.
1. DXv]m-Z\/kwkvI-cW bqWn-äp-I-fp-sS- tijn hÀ²n-¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ t{]mP-IvSp-IÄ kaÀ¸n-¡p-t¼mÄ \ne-hn-epÅ bt{´m-]-I-c-W-§-fpsS tijn ]qÀW-ambn D]-tbm-Kn-¨n-«p-t­m-sb¶v ]cn-tim-[n-¡-Ww.
2. DXv]m-Z\/kwkvI-cW bqWn-äp-IÄ¡v- B-h-iy-amb Akw-kvIrX hkvXp-¡-fp-sS -e`yX Dd-¸m-¡n-bn-«p-t­m.
3. hn]W\w kw_-Ôn¨v amÀ¡äv kÀtÆ- \-S-¯n-bn-«pt­m, Ds­-¦n AXnsâ hni-Zmw-i-§Ä thWw. GXv GP³kn-bmWv ]T\w \S-¯n-b-Xv. F{X {]tZiw XpS-§n-b-h.
4. henb sajo-\-dn-IÄ hm§p-hm³ \nÀt±-in-¡p-t¼mÄ \ne-hn Cu {]tZ-i¯v {]kvXpX D]-I-cWw hnX-cWw sN¿p¶ GP³kn/I¼-\n-I-fn \n¶pw s{]mt^mÀa C³thm-bokv hm§nbn-«mtWm hne IW¡m-¡n-bn-cn-¡p-¶-Xv. hnhn[ GP³kn-I-fpsS hne-IÄ X½n Xmc-Xay ]T\w \S¯n-bn-«pt­m? F¶v ]cn-tim-[n-¡Ww e`y-amb C³thm-bn-kp-Ifpw D­m-bn-cn-¡Ww .
5. henb D]-I-c-W-§Ä kw_-Ôn¨v sSIv\n-¡Â sS­dpw X¿m-dm-¡m³ B[m-c-am-¡nb sS­-dnsâ ]IÀ¸pw, sSIv\n-¡Â sS­À ]cn-tim-[n¨ kmt¦-XnI kan-Xn-bpsS dnt¸mÀ«pw D­m-bn-cn-¡-Ww.
6. t{]mP-IvSnsâ t{_¡v Cuh³ t]mbnâv, (em`hpw \jvShpw CÃm¯ Ah-Ø) em`-\-jvS-I-W¡v F¶nh kw_-Ôn¨ hne-bn-cp-¯Â icn-bm-tWm-sb¶v ]cn-tim-[n-¡-Ww.
7. {]Xy-£-ambpw ]tcm-£-ambpw F{X-t]À¡v sXmgn e`n¡pw? CXn F{X t]À ]«n-I-PmXn/]«n-I-hÀKw/h\nX F¶ hnh-chpw DÄs¸-Sp-¯-Ww.
8. ]²Xn \nÀh-l-W-¯n\m-h-iy-amb A[n-I-[\w kzcq-]n-¡p-¶-Xn\v Dt±-in-¡p¶ amÀK-§Ä.
9. _m¦v hmbv] {]Xo-£n-¡p-¶p-sh-¦n [\-k-lm-b -_m-¦n-sâ- k-½-X-]{Xw dnt¸mÀ«n-s\m¸w D­m-bn-cn-¡-Ww.
10. hn]p-eo-I-cW ]²-Xn-bm-sW-¦n [\-Imcy Øm]-\-§-fn IS-_m-[yX \ne-\n¡p-¶pt­m? F¶-hn-h-cw-IqSn DÄs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡-Ww.
11. ]²Xn \S-¸m-¡p-¶Xv kw_-Ôn¨ hyà-amb \nÀÆ-lW Ie-­À D­m-bn-cn-¡Ww.
12. DXv]m-Z\/kwkvI-cW t{]mP-IvSp-I-tfm-sSm¸w ]cnØnXn BLmX ]{Xn-I- D­mbn-cn-¡Ww. (Bh-iy-amb kwK-Xn-bn aen-\o-I-cW \nb-{´W t_mÀUn-sâ-bpw, ^mIvS-dokv Bâv t_mbn-tegvkv Ub-d-IvSÀ \ÂIp¶ Aán-i-a\ kwhn-[m-\-§-sf-¡p-dn-¨pÅ kÀ«n-^n-¡äpw D­m-bn-cn-¡-Ww)

cPn-kv{SmÀ B^o-kn t\cn«v e`n-¡p¶ t{]mP-IvSpIsf kw_-Ôn¨v _Ô-s¸« ¹m³ sk£³ C{]-Imcw Hcp kmt¦-XnI Ahtem-I\ dnt¸mÀ«v X¿m-dm-¡-Ww.
t{]mP-IvSp-IÄ¡v `c-Wm-\p-aXn \ÂIp-hm-\mbn kÀ¡mÀ Xe-¯n cq]o-I-cn-¨n-«pÅ hÀ¡nwKv {Kq¸v/D¶-X-Xe kanXn F¶n-h-bpsS tbmK-§-fn ]cn-K-W\bv¡mbn hcp¶ t{]mP-IvSp-Isf kw_-Ôn¨ kmt¦-Xn-Im-h-tem-I\ dnt¸mÀ«v I½nän AwK-§Ä¡v Imte-¡q«n \ÂIp-hm³ cPn-kv{SmÀ B^o-knse _Ô-s¸« ¹m³ sk£-\p-IÄ {i²n-t¡-­-XmWv.
(H¸v)
sI. tIi-h³,
kl-I-c-W-kw-Lw-c-Pn-kv{SmÀ (C³NmÀPv)
]IÀ¸v
1. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw
2. cPn-kv{SmÀ B^o-kp-I-fnse FÃm ¹m³ sk£-\p-IÄ¡pw
3. cPn-kv{SmÀ B^o-knse FÃm B^o-kÀamÀ¡pw
4. FUn-äÀ, kl-I-cW hoYn, kl-I-cW tPÀWÂ
5. P\-d sk£³
6. kÀ¡p-eÀ _p¡v
7. tÌm¡v ^bÂ/kvs]bÀ

\¼À. C.Fw. (4) 36583/2005.                                          kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn:20þ10þ2005
hnjbw:þ kl-I-cWwþk-l-I-cW AÀ_³ _m¦p-I-fnse Poh-\-¡m-cpsS i¼f ]cn-jvI-c-Ww-þ-amÀK\nÀtZi§Ä ]p-d-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þ 22þ08þ2005-þse Pn. H. (]n) 217/2005/kl:\¼À D¯-c-hv.

kqN-\-bnse kÀ¡mÀ D¯-chv {]Imcw kwØm-\s¯ kl-I-cW AÀ_³ _m¦p-I-fnse Poh-\-¡m-cpsS i¼-fhpw Ae-h³kpw 01.04.2003 apX ]cn-jvI-cn-¨n-«p-­v. i¼f ]cn-jvI-cWw kw_-Ôn¨v NphsS tNÀ¡p¶ amÀK \nÀtZ-i-§Ä \ÂIp-¶p.
1. 01.04.2003þtetbm Hm]vj³ Xob-Xn-bn-tetbm i¼-f-t¯m-sSm¸w 7% hÀ²\hv hcp-¯n-b-tijw ]gb kvsIbn-ense Sn ASn-Øm\ i¼-f-¯nsâ 50% £ma-_¯ ebn-¸n-¡Ww CXn-\p-tijw Ìmtá-j³- C³{In-saâv t]gvk-W t] F¶nh Ds­-¦n Bb-Xp-IqSn Iq«-Ww. C{]-Imcw Iq«n-In-«p¶ XpI ]cn-jvI-cn¨ i¼-f-kvsI-bn-ense tÌPm-sW-¦n AXntem AÃm¯ ]£w ASp¯ tÌPntem ASn-Øm\ i¼-f-ambn \nÀW-bn-t¡-­-Xm-Wv. i¼f \nÀWb tÌävsaâv Hm]vj³ tÌävsaâv Ch-bpsS amXr-I-IÄ A\p-_-Ô-ambn tNÀ¯n-«p-­v.
2. Poh-\-¡m-csâ kÀhokv ssZÀLyw ]cn-K-Wn¨v aq¶p-hÀj-s¯- kÀho-kn\v Hcp C³{In-saâv {Ia-¯n ]cn-jvI-cn¨ i¼-f-¯nse C³{In-saâv \nc-¡n ]c-am-h[n aq¶v C³{In-saâv kÀhokv shbn-tä-Pm-bn- A\phZn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. Poh-\-¡mc³ Øncw XkvXn-I-bn {]th-in¨ XobXn apX-epÅ Ime-b-fhv kÀhokv shbn-tä-Pn\v IW-¡m-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
3. ]cn-jvI-cn¨ i¼f kvsIbn-en i¼fw \nÀW-bn-¡p-t¼mÄ GsX-¦nepw Poh-\-¡m-csâ ASn-Øm\ i¼fw kvsIbn-ensâ ]c-am-h[n XpI-bpw Ihn-bp-I-bm-sW-¦n i¼fw ]c-am-h[n XpI-bn \nÀW-bn-t¡-­Xpw A[n-Iw-h-cp¶ XpI t]gvk-W t] Bbn \ne-\nÀ¯n `mhn-bn D­m-Ip¶ hÀ²-\-hn ebn-¸n-t¡-­-XmWv. C§-s\-bpÅ t]gvk-W t], £ma-_-¯, ho«p-hm-SI _¯ XpS-§nb B\p-Iq-ey-§Ä¡v IW¡v Iq«p-hm³ ]mSn-Ãm-¯-Xm-Wv.
4. Hcp Poh-\-¡m-csâ ASn-Øm-\- i-¼fw ]cn-jvI-cn¨ i¼-f-kvsI-bn-ensâ ]mc-ay-¯n-se-¯p-I-bm-sW-¦nÂ, Ah-km\w hm§nb hmÀjnI C³{In-saâv \nc-¡n ]c-am-h[n aq¶v hmÀjnI C³{In-saân\v AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡pw, (ÌmKvt\j³ C³{In-saâv)
5. tIcf kl-I-cW N«w 188 A\p-_Ôw IIIþ {]Xn-]mZn-¨n-«pÅ Hmtcm XkvXn-I-bv¡p-apÅ ]pXnb i¼f kvsIbn kÀ¡mÀ D¯-c-hnse A\p-_-Ô-ambn tNÀ¯n-«p-­v.
6. kl-I-cW AÀ_³ _m¦p-I-fnse Poh-\-¡mÀ¡v tI{µ kÀ¡mÀ Poh-\-¡mÀ¡v {]Jym-]n-¡p¶ apdbv¡v AtX \nc-¡n DÅ £ma_-_-¯bv¡v AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡pw.
7. ]mÀ«v-þssSw I­n-Pâv Poh-\-¡mÀ¡v Hmtcm ¢mknepw {]tXyIw i¼f kvsIbn A\p-h-Zn-¨n-«p-­v. 58 hbÊv ]qÀ¯n-bm-Im¯ FÃm ]mÀ«v-þssSw Poh-\-¡mÀ¡pw i¼f kvsIbnÂ- A-\p-h-Zn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. ChÀ¡v i¼f ]cn-jvI-cW D¯-c-hnse 2þmw JÞn-I-bnse hyh-Ø-IÄ _m[-I-am-bn-cn¡p-¶-X-Ã.- C-{]-Imcw i-¼-f-kvsI-bn Hm]väv sN¿p¶ Poh-\-¡mÀ 58 hbÊv ]qÀ¯n-bm-Ip-t¼mÄ kÀho-kn \n¶pw dn«-bÀ sNt¿-­-Xm-Wv.
8. ho«p-hm-SI_¯bmbn ASn-Øm\ i-¼f¯nsâ 10% \nc-¡n ]c-am-h[n 1250/þcq] hsc 01þ01þ2004 apX \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.
9. kl-I-cW AÀ_³ _m¦v Pmh-\-¡mÀ¡v saUn-¡Â Ae-h³kv Bbn 1350 cq] 2004 Ie-­À hÀjw apX \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.
10. kwØm\ kÀ¡mÀ Poh-\-¡mÀ¡v AÀl-amb \nc-¡nepw hyh-Ø-bnepw knän tIm¼³tk-ädn Ae-h³kv kl-I-cW AÀ_³ _m¦pI-fnse Poh-\-¡mÀ¡pw 01þ01þ2004 apX \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.
11. kwØm\ kÀ¡mÀ Poh-\-¡mÀ¡v AÀl-amb \nc-¡n-epw, hyh-Ø-bnepw lnÂ{SmIvSv Ae-h³kv kl-I-c-W-kwLw AÀ_³ _m¦p-I-fnse 01þ01þ2004 apX \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv.
12. I®S hm§p-¶-Xn-\pÅ Ae-h³kmbn 300/þ cq] kÀho-kn Hcn-¡Â am{Xw F¶ hyh-Ø-bnÂPo-h-\-¡mÀ¡v doþ-Cw-t]-gvkvsaâv Bbn \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. CXn\v kÀ¡mÀ Poh-\-¡mÀ¡v _m[-I-amb asäÃm hyh-Ø-Ifpw _m[-I-am-bn-cn¡pw.
13. i¼f ]cn-jvIcW D¯-c-hn\v 01þ04þ2003 apX {]m_-ey-ap-­m-bn-cn-¡pw- F-¶m CXp {]Im-c-apÅ IpSn-ÈnI 01þ01þ2004 apX am{Xta e`n-¡p-I-bp-Åq.
14. Poh-\-¡mÀ¡v 02þ04þ2004 hsc-bpÅ Ime-b-f-hnse (2 Znh-k-apÄs¸-sS) GsX-¦nepw Xob-Xn-bn ]pXnb i¼f kvsIbn Hm]vj³ \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. C{]-Im-c-apÅ Hm]vj³ i¼f ]cn-jvI-cW D¯-chv \ne-hnÂh¶ 22þ08þ2005 apX aq¶p-am-k-¯n-\Iw \ÂIn-bn-cn-t¡-­-Xm-Wv. \nÝnX ka-b-]-cn-[n-bv¡p-Ån Hm]vj³ \ÂIm-Xn-cp-¶m {]kvXpX Poh-\-¡m-c³ 01þ04þ2003 apX ]pXnb i¼f kvsIbn Hm]väv sNbvXXmbn IW-¡m¡n ]pXnb i¼f kvsIbn-en i¼fw \nP-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv. ]pXnb i¼-f- kvsIbnen i¼fw \nÀW-bn¨v Hcp hÀjw ]qÀ¯n-bm-¡p-t¼mÄ am{Xta ASp¯ hmÀjnI C³{In-saân\v AÀl-X-bp-Åp.
15. 01þ04þ200-þt\m AXn-\p-ti-jtam DÅ \nb-a-\-§Ä, DtZym-K-¡-b-ä-§Ä ]pXnb i¼f kvsIbn-en \S-¶-Xmbn IW-¡m-¡-s¸-Sp-¶-Xm-Wv. {]kvXpX Xob-Xn-tbm, AXn\p tijtam \nb-an-¡-s¸« Poh-\-¡msc kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw Ahsc ]pXnb i¼f kvsIbn \nb-an-¨-Xmbn am{Xw- I-W-¡m¡n Sn XkvXn-I-bnse an\naw ASn-Øm\ i¼fw \ÂtI-­-Xm-Wv. Poh-\-¡m-c\v sam¯w XpI-bn Fs´-¦nepw Ipdhv kw`-hn-¡p-I-bm-sW-¦n t]gvk-W Ae-h³kmbn \ne-\nÀ¯p-¶Xpw `mhn-bn D­m-Ip¶ hÀ²-\-hn ebn-¸n-t¡-­-Xp-am-Wv.
16. ssSw_u­v lbÀ t{KUv kw_-Ôn¨v kl-I-c-W-Øm-]-\-§-fnse Poh-\-¡mÀ¡v \ne-hn \nÝ-bn-¨n-«pÅ {]Imcw lbÀt{KUv ]cn-jvI-cn¨ i¼f kvsIbn-en cPn-kv{SmÀ \nÝ-bn¨p \ÂIn-bn-«pÅ \nc-¡n kl-I-cW AÀ_³ _m¦v Poh-\-¡mÀ¡v AÀlX D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. C¯-c-¯n kab _ÔnX t{KUv s{]mtam-j³ \ÂIp-¶-Xn\v _Ô-s¸« `c-W-k-anXn AsÃ-¦n Xpey-amb A[n-Imcn- Xo-cp-am-\-sa-Sp-t¡-­-Xm-Wv.
17. 1969þse tIcf kl-I-cW \nb-aw, A\p-_Ô N«w F¶-nh-bnse hyh-Ø-IÄ {]Imcw Poh-\-¡mÀ¡v e`n-¨p-sIm-­n-cn-¡p¶ aäv B\p-Iq-ey-§Ä XpSÀ¶pw e`n-¡p-¶-Xm-Wv. F¶m sXämbn IW-¡p-Iq-«n-b-Xp-aq-e-tam, ]gb i¼f ]cn-jvI-cW D¯-c-hp-I-fnse hyh-Ø-IÄ sXämbn hymJym-\n¨v i¼fw \nÀW-bn-¨-Xp-aq-etam bYmÀ°-¯n A\Àl-amb i¼fw ssI]-äp-¶-h-cpsS Imcy-¯n kwc-£-W-sam¶pw e`n-¡p-¶-X-Ã.
18. i¼f ]cn-jvI-cW D¯-c-hnse hyh-Ø-IÄ kw_-Ôn¨v Fs´-¦nepw kwi-b-ap-s­-¦n _Ô-s¸« Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ aptJ\ tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡v Fgp-tX-­Xpw A{]-Imcw e`n-¡p¶ kwi-b-§Ä hyà-amb A`n-{]mbklnXw kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡v Ab-¨p-X-tc-­Xpw kwi-b-\n-hÀ¯n hcp-t¯-­-Xp-amWv.
19. i¼f ]cn-jvI-cWw \S-¸n hcp-¯p-t¼mÄ Fs´-¦nepw A]m-IX t_m²ys¸-SpI-bm-sW-¦n Øm]-\-¯nse No^v FIvkn-Iyp-«ohv PnÃ-I-fnse P\-d hn`mKw tPmbnâv cPn-kv{Sm-dp-sS {i²-bnÂs¸-Sp¯n D¯-chv hmt§-­-Xm-Wv. s]mXp-hmb hni-Zo-I-c-Wtam hymJym-\tam Bh-iy-ap-s­-¦n BbXv kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dn \n¶pw hmt§-­-Xm-Wv.
20. kl-I-cW Øm]-\-¯nse No^v FIvkn-Iyq-«o-hnsâ ip]mÀi-bpsS ASn-Øm-\-¯n aäv Poh-\-¡m-cpsS i¼-fw, kwLw `c-W-k-anXn FIvkn-Iyq-«ohv I½nän \nÀW-bn¨v \ÂtI-­-Xm-Wv. C{]-Imcw i¼fw \nÀWbn¨v D¯-c-hm-Ip-¶-Xn\v ap¼mbn i¼-fhpw Ae-h³kp-Ifpw \nÀW-bn-¨n-«p-ÅXv icn-bm-sW¶v _m¦n-sâ-I¬I-dâv- BUn-äÀ km£y-s¸-Sp-¯n-bn-cn-t¡-­-Xm-Wv. No^v FIvkn-Iyq-«o-hn-sâ i¼f \nÀWbw kwLw `c-W-k-an-Xn-bpsS ip]mÀi hne-bn-cp¯n Xmeq-¡nse P\-d hn`mKw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ \S-t¯-­Xpw i¼fw A\p-h-Zn¨p \ÂtI-­-Xp-am-Wv.
21. km¼-¯n-I-ambn ]nt¶m¡w \nev¡p-¶-tXm, km¼-¯nI {]m]vXn-bn-Ãm-¯tXm Bb kl-I-c-W-kw-L-§sf kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw {]kvXpX kwL-§sf i¼f ]cn-jvI-c-W-¯n \n¶pw Hgnhm-¡p-¶-Xn\v Imcy-Im-c-W-k-lnXw _Ô-s¸« `c-W- k-anXn Xocp-am-\n¨v At]-£n-t¡ ­Xpw BbXv ]cn-tim-[n¨v bpà-sa¶v t_m[ys¸-Sp¶ ]£w Cf-h-\p-hmZw kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ \ÂIp-¶-Xm-Wv. Bh-iy-sa¶p I­m taÂ{]-Imcw Hgn-hm-¡p-¶-Xn\v Ime-]-cn-[nbpw \nÝ-bn-¡p-¶-XmWv.
22. 01þ04þ2003-þÂ kwLw GXp ¢mkn-emtWm DÄs¸-«n-«p-ÅXv B ¢mknse i¼-f-amWv \nÀWbw sNbvXp \ÂtI-­-Xv.
23. ta {]Im-c-ap-Å- \nÀt±i§fpw hni-Zo-I-c-W-§fpw PnÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡v _Ô-s¸« kl-I-c-W-kwL§fpsS {i²-bn sIm­p-h-tc-­Xpw i¼f \nÀWbw icn-bm-b- hn-[-¯n \S-¯n-bn-«p-t­m-sb¶v Dd-¸p-h-cp-t¯-­-Xp-am-Wv. Xmeq-¡nse C³kvs]-IvSÀamcpw BUn-äÀamcpw X§-fpsS A[n-Im-c-]-cn-[n-bnÂs¸« kl-I-c-W-kw-L-§-fn i¼-f-\nÀWbw \S-¯n-bn-«p-ÅXv ]cn-tim-[n-t¡-­Xpw ]cn-tim-[-\-bn A]m-I-X-IÄ {i²bnÂs¸-«m Bbh ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn\v kwL-§Ä¡v \nÀtZiw \ÂtI-­-Xm-Wv. C{]-Imcw \S-¯p¶ ]cn-tim-[-\-bpsS ]qÀ¯o-I-cW dnt¸mÀ«v _Ô-s¸« Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ apJm-´ncw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡v kaÀ¸n-t¡-­-Xp-am-Wv.

(H¸v)
sI. tIi-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³ NmÀPv)
]IÀ¸v:
FÃm P\-dÂ/BUnäv tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw
kl-I-cW AÀ_³ _m¦p-I-fnse bqWnäv/I¬I-dâv BUn-äÀamÀ Sn kÀ¡p-eÀ \nÀtZiw {]Im-c-amtWm i¼fw \nÀW-bn-¨n-«p-Å-sX¶v ]cn-tim-[n¨v Dd-¸p-h-cp-t¯-­Xpw kÀ¡p-eÀ \nÀtZ-i-§Ä¡v hncp-²-ambn i¼f \nÀWbw \S-¯n A-[nI _m²yX- h-¶n-«ps­¦n B _m[yX _Ô-s¸-«-h-cn \n¶pw CuSm¡n FSp-¡p-¶-Xn\pw \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-t¡-­-Xm-Wv.
(tPmbnâv cPn-kv{SmÀ apJm-´n-cw)


Pn(1)12585/2004.                                                         kl-I-c-W-kwLw c-Pn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn: 26þ10þ2005.

hnjbw:þ kl-I-cW hIp-¸v-þ-BÀ_n-t{S-j³ tIkp-I-fpsS hyh-lm-c-tc-J-IÄ kl-IcW ss{S_yq-W-en\v \ÂIp-¶-Xn hogvN hcp-¯p-¶Xvþ kw_-Ôn¨v
kqN\:--þ 1) Cu B^o-knse 30þ4þ2004-þse CtX \¼À I¯v
2) Kh¬saâv ¹oU-dpsS t^m¬ ktµiw

_lp-am-\-s¸« tIcf sslt¡m-SXn cPn-kv{Sm-dpsS I¯nsâ ASn-Øm-\-¯nÂ,31þ12þ2002-þ-\p- ap³]v kl-I-cW {Sn_yq-W ap³¼msI ^b sNbvXn-«pÅ FÃm tIkp-Ifn³taepÅ {Sb dn¡mÀUvkv Bh-iy-s¸-Sp¶ apdbv¡v klIcW ss{S_yq-W ap³]msI e`y-am-¡-W-sa¶pw C¡m-cy-¯n hogvN hcp-¯-cp-sX¶pw kqN\ (1) {]Imcw \nÀt±-in-¨n-cn-¡p-¶p.
F¶m Cs¸mgpw, {Sn_yp-W Bh-iy-s¸-Sp¶ ]e BÀ_nt{S-j³ tIkp-I-fp-sSbpw {Sb dn¡mÀUp-IÄ Cuh-Ip-¸nse hnhn[ B^o-kp-I-fn \n¶pw bYmk-abw Ab¨p sImSp-¡p-¶n-söpw, Ab-¨p-sIm-Sp-¡p-¶-h-bn Xs¶ ]eXpw ]qÀ®-a-söpw C¡m-c-W-¯m kl-I-cW {Sn_yq-Wen\v ^b-ep-IÄ XoÀ¸m-¡m³ Ign-bp-¶n-söpw kl-I-cW {Sn_yq-W dnt¸mÀ«v sNbvXn-«p-Å-Xmbn kqN\ (2) {]Imcw kvs]jy Kh¬saâv ¹oUÀ Adn-bn-¡p-I-bp-­m-bn.
Cu kml-N-cy-¯n kl-I-cW {Sn_yq-W-ensâ kpK-aamb {]hÀ¯-\-¯n\v, {Sn_yq-W Bh-iy-s¸-Sp¶ BÀ_n-t{S-j³ tIkp-I-fpsS {Sb dn¡mÀUp-IÄ bYm-k-abw ]qÀ®-am-bn -Xs¶ {Sn_yq-W B^o-kn lmP-cm¡n Bb-Xn-\pÅ sXfnhv kq£n-t¡-­Xpw tIkv XoÀ¸mb tijw H.]n. Bh-iy-sa-¦n At]£ \ÂIn Ah XncnsI ssI¸-tä-­-Xp-amWv.
{Sb dn¡mÀUp-IÄ {Sn_yq-W Bh-iy-s¸-Sp¶ apdbv¡v bYmhn[n ]qÀ®-ambn lmP-cm-¡m-Xn-cp-¶m Cu hIp-¸nse _Ô-s¸« DtZym-K-ØÀ tImSXn \S-]-Sn-IÄ¡v hnt[-b-cm-tI­n hcp-sa¶pw A{]-Imcw {i²-bnÂs¸-«m hIp-¸p-Xe A¨-S-¡-\-S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-sa¶pw Adn-bp-¶p.
_Ô-s¸« \nb-{´-tWm-tZym-K-سamÀ, X§-fpsS \nb-{´-W-¯n-epÅ DtZym-K-سam-cpsS , tPmen Ah-tem-I\w \S-¯p-t¼mÄ C¡mcyw IqSn ]cn-tim-[n-t¡-­-Xm-sW¶v \nÀt±-in-¡p-¶p.
H¸v/þ
sI tIi-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ(-C³NmÀPv)

1.
2
FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ/BUn-äv)-amÀ¡pw
FÃm Akn-ÌâvcPn-kv{SmÀ (P\-dÂ/BUn-äv)amÀ¡pw (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ/BUn-äv)-ap-tJ-\.
Xm¦-fpsS Iogn-epÅ DtZymKسam-cp-sSbpw BÀ_n-t{S-äÀam-cp-sSbpw {i²-bn C¡mcyw sIm­ph-tc-­-Xm-Wv.
3.
sk{I-«dn, tIcf kl-I-cW {Sn_yq-WÂ.
4.
BÀ_nt{SäÀ,tIcf kwØm\ kl-I-c-W-_m-¦v.
5.
BÀ_n-t{S-äÀamÀ, 14 PnÃm-k-l-I-cW _m¦p-IÄ¡pw.
6.
FUn-äÀ, kl-I-c-W-hoYn
7.
Cu B^o-knse FÃm B^o-kÀamÀ¡pw.
8.
kvs]jy Kh¬saâv ¹oUÀ(-k-l-I-c-Ww), AUz-t¡äv P\-d B^okv, FdWm-Ip-fw.

// BÚm-\p-k-cWw //
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th­n

Pn (1) 36454/05
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv,
Xncp-h-\-´-]pcw, XobXn:27þ10þ05.
hnjbw: kl-I-c-W-h-Ip-¸vþ d_vtIm, sdbvUvtIm, A{Ko³tIm F¶o -Øm-]-\-§-fpsS ({]kn-UâvamÀ¡pÅ HmW-tddnbw, Zn\-_-¯, knänw-Kv^o-kv, bm{Xm-_-¯, F¶nh \nÝbn¡p-Ibpw, {]mY-anI luknwKv kwL-§Ä, tIcf h\nXm kl-I-cW s^Utd-j³ F¶n-h-bpsS {]kn-Uâvam-cpsS HmW-td-dnbw, bm{Xm-_¯ Ch-bnÂamäw hcp¯n-s¡m­pw D¯-chv ]pd-s¸-Sphn¡p-¶Xvþ kw_-Ôn¨v.

kqN\:-þ .1. kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS25þ1þ05 se 1/05 \¼À kÀ¡p-eÀ
2. d_vtIm-bpsS amt\-PnwKv Ub-d-IvS-dpsS 22þ8þ05 se \nth-Z\w
3. sdbvUvtIm sNbÀamsâ 22þ08þ05 se I¯v.
4. tImþ Hm¸-td-äohv luknwKv I¬kv{S-£³ Bâv tamÀ«p-tK-Pvskm-sskän Ivfn]vXw \¼À än. 128 sâ {]kn-U-sâ29þ3þ2005 se \nth-Z-\w.

kqN\ (1){]Imcw DÅ kÀ¡p-e-dn kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS `cW \nb-{´-W-¯n hcp¶ hnhn[ kl-I-cW Øm]-\-§-fnse {]kn-Uâv, sshkv{]-kn-Uâv, F¶n-hÀ¡pÅ HmW-td-dnbw, IqSmsX I½nän AwK-§Ä¡pÅ Zn\-_¯ bm{Xm-_¯, knänwKv ^okv F¶n-hbpw \nÝbn¨v/]cn-jvI-cn-¨psIm­v D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-cp-¶p. {]kvXp-X-kÀ¡p-ednse s]mXp-hy-h-Ø-I-fnse 9m as¯ JÞn-I-bnÂ, Cu kÀ¡p-eÀ {]Imcw HmW-td-dn-btam aäv Ae-h³kp-Itfm , A\p-h-Z-\n-b-a-Ãm¯ kwL-§Ä¡v {]tXyI At]£ ]cn-K-Wn¨pw km¼¯nI ØnXn t\m¡nbpw {]tXyIw D¯-chv \ÂIp-¶-Xm-sW¶v tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cp-¶p.
kqN\2 A\p-k-cn¨ tIcfm tÌäv dºÀ tImþ-Hm-¸-td-äohv enan-äUv (d_vtIm) amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, {]kn-Uânsâ HmWtd-dnbw 5000 cq]-bmbn \nÝ-bn¨pw, bm{Xm-_¯, Zn\-_¯, kn-änwKv ^okv Ch- hÀ²n-¸n¨pw D¯-c-hm-I-W-sa¶v I½nän Xocp-am\w klnXw At]-jn-¨n-cp-¶p,
doPn-b-W At{Km C³Skv{So-b Uh-e-¸vsaâv tImþ Hm¸-td-äohv tIcfm enan-äUv (sdbvUvtIm) sâ sNbÀamsâ 22þ08þ2005 se I¯v {]Imcw sNbÀamsâ HmW-td-dnbw 5000 cq]-bmbn hÀ²n-¸n¨pw bm{Xm-_-¯, Zn\-_-¯, knänw-Kv^okv F¶nh hÀ²n-¸n¨pw D¯-c-hm-Im³ I½n-än Xocp-am\w klnXw kqN\ 3 {]Imcw At]-£n-¨n-cn-¡p-¶p.
{]mY-anI luknwKv kl-I-cW kwL-§-fnse {]kn-Uânsâ HmW-td-dnbw, I½än AwK-§Ä¡p-Å- bm-{Xm-_¯, Zn\-_-¯, knänwKv ^okv F¶nh kqN\ 1 {]Imcw ]cn-jvI-cn-¨-Xn A]m-IX Ds­¶pw Bb-Xn-\m A¡mcyw ]p--\x]cn-tim-[n-t¡-­-Xp-s­-¶pw kqN\ 4 {]Imcw At]-£n-¨n-cn-¡p-¶p.
tIcf h\nXm kl-IcW s^U-td-jsâ {]kn-Uân-sâbpw I½nän AwK-§-fpsSbpw bm{Xm-_¯ kqN\ 1 {]I-mcw \nivN-bn-¨-Xn A]m-IX Ds­¶v I­-Xn-\m Bb-Xn amäw hcp-t¯-­-Xmbpw t_m[y-s¸-«n-«p-­v.
IqSmsX tIcfm tÌäv At{Km tImþ Hm¸-td-äohv enan-äUnsâ (A{Ko³tIm) sNbÀam\pw I½än AwK-§Ä¡pw bYm-{Iaw HmW-td-dnbw, bm{Xm-_¯ Zn\-_-¯, knänwKv ^okv, F¶nh \nÝ-bn¨v \ÂtI-­-Xp-s­¶pw t_m[y-s¸-«n-«p-­v.
ta \nth-Z-\-§Ä ]cn-KWn¨pw, kqN\ 1 kÀ¡p-e-dnse 9þmas¯ hyh-Ø-IW¡n-se-Sp¯pw tIc-fm-tÌäv dºÀ tImþ-Hm-¸-td-äohv enan-ä-Unsâ (d_vsIm) {]kn-Uân\v HmW-td-dnbw \nÝ-bn-¨p-sIm-­pw I½än AwK-§Ä¡pÅ ( {]kn-Uâv DÄs¸-sS) bm{Xm-_¯, Zn\-_-¯, knänwKv ^okv F¶nh ]cn-jvI-cn-¨p-sIm-­pw, doPn-bW At{Km C³U-kv{Sn-b Uh-e-¸vsaâv tImþ Hm¸-td-äohp tIcf enan-ä-Unsâ (sdbvUvtIm) sNbÀamsâ HmWtd-dnbw XpIbpw sNbÀam³ DÄs¸-sS-bpÅ I½än AwK-§-fpsS bm{Xm-_-¯, Zn\-_-¯, knänw-Kv^okv F¶nh ]cn-jvI-cn-¨p-sIm-­pw, tIc-f-tÌ-äv At{Km tImþ Hm¸-td-änhv enan-ä-Unsâ (A{Ko³tIm) sNbÀamsâ HmW-td-dnbw \nÝ-bn-¨p-sIm­pw, sNbÀam³ DĸsS I½än AwK-§-fpsS bm{Xm-_-¯, Zn\-_-¯, knänwKv ^okv F¶n-hbpw kl-I-c-W-N-«-§-fn-se -A-\p-_Ôw III  s]Sm¯ DbÀ¶ \nc-¡n {]hÀ¯\ aqe-[\w DÅ {]mYanI luknwKv kl-IcW kwL-§-fpsS {]kn-Uâvam-cpsS HmW-td-dn-bhpw, I½nän AwK-§-fpsS knd-dnwKv ^okv F¶n-hbpw, kl-I-c-W-N«w 48(5), 49 Ch {]Imcw \nÝ-bn¨v/]cnjvI-cn-¨p-sIm­pw D¯-c-hm-Ip-¶p. AtXm-sSm¸w kqN\ I kÀ¡p-e-dnse ]«nI 1  DÄs¸-Sp-¯n-bn-«pÅ tIcf h\nXm kl-I-cW s^U-td-j³ {]kn-Uânsâ bm{Xm-_-¯, N«w 48(5){]Imcw {Iao-I-cn-¨p-sIm-­pw D¯-c-hm-Ip-¶p. ]cn-jvI-cn¨ \nc-¡p-I-Ä A\p-_Ôw I  tNÀ¯n-cn-¡p-¶p. {]kvX-p-X-\n-c-¡n\v 1þ10þ 05 apX {]m_eyw D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. HmW-td-dnbw, Zn\-_-¯, knänwKv ^okv bm{Xm-_¯ F¶nh AXmXv Øm]-\-§-fpsS ss_em hyh-Ø-IÄ¡v hnt[-b-am-bn-cn-¡p-¶-Xn\v ]pdta kqN\ 1{]Imcw DÅ kÀ¡p-e-dnse 2 apX 8 hscbpÅ s]mXp-hy-h-Ø-I-Ä Cu D¯-c-hn\pw _m[-I-am-Wv.
H¸v.       
sI. tIi-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀPv.

1. _Ô-s¸« Øm]-\-§-fn-se {]kn-Uâv,- No^v FIvkn-Iyq-«ohv, I¬I-dâv BUnäÀ F¶n-hÀ¡v .
2. FÃm PnÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), (BUnäv) F¶n-hÀ¡v
3. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), BUn-äv) F¶n-hÀ¡v (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ aptJ-\)
4. sk{I-«dn, kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³, Xncp-h-\-´-]pcw.
5. Cu B^o-knse _Ô-s¸« sk£-\p-I-Ä¡pw, FÃm Hm^o-kÀamÀ¡pw
]IÀ¸v. kÀ¡p-eÀ_p¡v, tÌm¡v ^bÂ, kl-I-c-W-hoYn


 FUn-FÂ. (2)19305/05
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ Hm^okv
Xncp-h-\-´-]pcw
XobXn: 27....10....2005

hnjbw:þ kl-I-cWwþ 2001 se ImÀjn-I- I-S-¡mÀ(XmÂIm-enI Bizm-kw) BIvSvþ ImÀjnI IS-§-Ä¡v tamd-t«m-dn-bhpw , ]en-i-bn-fhpwþImÀjn-tI-X-c-IS-§Ä Xn-cnsI CuSm¡p-¶-Xn-ep-­m-bn-«pÅ Ipdhv BUnäv thf-bn Icp-X hbv¡p-¶Xp kw_-Ôn¨v
kqN\:-þ kÀ¡p-eÀ \¼À 15/05
..................
2001se tIcf ImÀjnI IS-¡mÀ Xm¡m-enI Bizmk BIvSnsâ XpSÀ¨-bmbn 23/1/2004 apX Hcp hÀj-t¯bv¡v hmbv] Xncn-¨-S-bv¡p-¶-Xn\v samd-t«m-dn-bhpw SoIm-e-b-f-hn ImÀjn-I-hm-bv]bv¡v AS-bv¡m-\pÅ ]en-ibpw ]ng ]en-ibpw kwL¯n\v kÀ¡mÀ doCw-t]gvkv sNbvXp \ÂIp-¶-Xn\pw,hb-\mSv PnÃ-bn-epÅ kvs]jy ]mt¡Pv ]²-Xn-bn³ {]Imcw 2001 amÀ¨v 31 \p tijw 5 hÀj-t¯-bv¡v ]en-i-bn-ÃmsX B\p-Iqeyw \ÂIm\pw ]eni kÀ¡mÀ doCwt]gvkv sNbvXp-\ÂIp-¶-XmsW¶pw D¯-c-hm-Ip-Ibpw BbXnsâ ASn-Øm-\-¯n kÀ¡m-cnÂ\n¶pw In«m-\pÅ XpIbv¡v dnkÀhv hbv¡p-¶-Xns\ kw_-Ôn¨v kqN\ {]Imcw \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-Ibpw sNbvXp.
F¶m taÂ{]-Imcw samd-t«m-dn-bhpw, ]en-i-bn-fhpw A\p-h-Zn-¨n-cn-¡p¶ kml-N-cy-¯n BbXv ImÀjn-tI-Xc hmbv]-I-fpsS Xncn-¨-S-hn-t\bpw _m[n-¨n-«p-Å-Xn\m So Ime-b-f-hn dnkÀÆv hbv¡p-¶-Xns\ kw_-Ôn¨v \ÂIn-bn-«pÅ \nÀt±iw ImÀjn-tI-Xc hmbv]-IÄ¡pw IqSn _m[-I-am-¡-Wsa¶ kl-Im-cn-I-fpsS `mK-¯p-\n¶pw Bhiyw DbÀ¶n-«pÅ kml-N-cy-¯nepw, Bhiyw ]cn-K-W-\mÀl-am-sW¶v I­-Xn-\m kqN\ kÀ¡p-e-dp-I-fn ]cm-aÀin-¨n-«p-Å- \nÀt±-i-§Ä ImÀjn-tI-Xc hmbv]-IÄ¡pw _m[-I-am-sW¶v Adn-bn¡p-¶p.
H¸v
sI tIi-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kvSmÀ (C³NmÀPv)
1. FÃm {]mY-anI ImÀjnI kl-I-cW kwL-§Ä¡pw þ{]m-Y-anI ImÀjnI hnI-k\ _m¦p-IÄ¡pw (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ) aptJ-\)
2. FÃm kl-I-c-W-kwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ) (BUn-äv)-amÀ¡pw
3. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) (BUnäv) amÀ¡pw aptJ\
4. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ kwØm\ kl-I-cW _m¦v, Xncp-h-\-´-]pcw
5. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, kwØm\ ImÀjn-I-hn-I-k-\-_m¦v Xncp-h-\-´-]p-cw.
6. P\-d amt\-PÀ PnÃm-k-l-I-cW _m¦p-IÄ.
7. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ / I¬I-dâv BUn-äÀamÀ kwØm\ kl-I-c-W-_m¦v/PnÃm kl-I-c-W-_m¦v
8. FUn-äÀ, kl-I-c-W-hoYn
9. FU-näÀ kl-I-cW tPÀWÂ, kl-I-c-W-bq-Wn-b³
10. Cu Hm^o-knse FÃm sk£³ Xe-h³amÀ¡pw
11. P\-d sk£³
12. kl-I-cWkwLw cPn-kv{Sm-dpsS/ AUo-j-WÂ cPn-kv{Sm-cpsS tai-¸p-d¯v
13. tÌm¡v ^bÂ
14. kvs]bÀ

BÚm-\p-k-c-Ww,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th­n
\¼À: kn._n(4)21766/2005.                                            kl-I-cWkwLw cPn-kv{SmÀ B^ok,v
Xncp-h-\-´-]p-cw. XobXn: 31. 10.2005.

hnjbw:-þ kl-I-c-Wkw-L-§Ä/ _m¦p-IÄ F¶nh imJ-IÄ amän Øm]n-¡p-t¼mgpw {]hÀ¯\ kabw amäp-t¼mgpw ]men-t¡­ amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þk-l-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 04.11. 2000 se 48/2000-þmw\¼À kÀ¡p-eÀ.

kwØm-\s¯ FÃm kl-I-cW Øm]-\-§-fp-sSbpw {]hÀ¯-\-¯n Hcp GIo-I-cW kz`mhw Ah-ew-_n-¡p-I-sb¶ Dt±i e£y-t¯msS kqN\ {]Imcw ]pd-s¸-Sp-hn¨ kÀ¡p-e-dnse amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä¡v A\p-k-cn¨v `c-Wm-\p-aXn thK-¯n e`y-am-¡p-¶-Xn\pw Iw]yq-«Àh¡-c-W-s¯- Xp-SÀ¶v kl-I-c-W-kw-L-§Ä¡pw/_m¦p-IÄ¡v e`n¨ A[n-I-k-abw ^e-{]-Z-ambn D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\pw km¼-¯nI \b-§Ä¡-\p-kr-X-ambn aäp taJ-e-bnse [\-Im-cy-Øm-]-\-§-fpsS aÕ-cs¯ AXn-Po-hn-¡p-¶-Xn-\p-ambn C\n ]d-bp¶ Xc-¯n amÀ¤-\nÀt±-i-§fn amäw hcp-¯n-bn-cn-¡p-¶p.

1. A\n-hm-cy-amb ImcWw IqSm-sXbpw cPn-kv{Sm-dpsS AwKo-Imcw hm§m-sXbpw Hcp {]tZ-i¯v A\p-h-Zn¨p \ÂInb imJ-IÄ asämcp Øe-t¯bv¡v amän Øm]n-¡m³ ]mSp-Å-X-Ã.
2. A\p-h-Zn-¨p-\ÂInb imJ asämcp Øe-t¯bv¡v amän Øm]nt¡­-Xp-s­-¦n Bb-Xnsâ ImcWw ImWn-¨pÅ `c-W-kanXn Xocp-am\w tPmbnâv cPn-kv{SmÀ aptJ\ Cu B^o-kn \ÂIn A\phmZw hmt§-­-Xm-Wv.
3. FÃm kl-I-c-W-Øm-]-\-§fpw \ne-hn-epÅ {]hÀ¯n-Zn-\-§fpw , {]hÀ¯-\-k-a-bhpw ]men-t¡- ­-Xm-Wv.
4. {]mYanI kÀÆokv kl-I-c-kw-L-§Ä /_m¦p-IÄ F¶n-h-bpsS {]hÀ¯n-Zn-\-§-fnepw , {]hÀ¯\ ka-b-¯n\pw amäw hcp-t¯-­-Xp-s­-¦n B-b-Xnsâ ImcWw ImWn-¨pÅ `c-W-k-anXn Xocp-am\w ssIs¡m­v AXmXv PnÃm kl-I-c-W-kwLw P\-d hn`mKw tPmbnâv cPn-kv{SmÀam-cn \n¶pw ap³IqÀ A\p-hmZw hmt§-­-Xm-Wv.
5. _m¦nw-Kv dKp-te-j³ BIvSnsâ ]cn-[n-bnÂs¸-Sp¶ Øm]-\-§-fpsS At]-£IÄ tPmbnâv cPn-kv{SmÀ aptJ\ Cu B^o-kn \ÂIn A\p-hmZw hmt§-­-Xm-Wv. C¡m-cy-¯n dnkÀhv _m¦v \ÂIp¶ \nÀt±-i-§fpw ]men-t¡-­-Xm-Wv.
CukÀ¡p-eÀ \nÀt±iw FÃm Øm]-\-§fpw IÀi-\-ambpw ]men-t¡-­-Xm-Wv.
H¸v
sI. tIi-h³
kl-I-cW-kwLw cPn-kv{SmÀ C³-þ-NmÀPv.
]IÀ¸v:þ
1. FÃm {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä¡pw.(tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ) aptJ-\)
2. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ)-amÀ¡pw
3. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (BUn-äv) amÀ¡pw.
4. kwØm\ kl-I-c-W-_m¦v, Xncp-h-\-´-]p-cw.
5. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ¡pw
6. FUn-äÀ kl-I-c-W-ho-Yn.
7. FUn-äÀ, kl-I-c-W-tPÀWÂ
8. kwØm\ kl-I-c-W-bq-Wn-b³, Xncp-h-\-´-]p-cw.
9. Cu B^o-knse FÃm B^o-kÀamÀ¡pw sk£³ Xeh³amÀ¡pw.
10. tÌm¡v ^bÂ/ kvs]bÀ

// BÚm-\p-kcWw //
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th-­n.

No comments:

allnews International Cooperative Alliance National Cooperative Union of India Kerala State Cooperative Union Cental Ministry of agriculture and Cooperation Kerala Cooperative Department Minister for Cooperation, Kerala Kerala Laws NCDC NABARD Reserve Bank of India NAFED NCCF Cooperative Service Examination Board KPSC KSCB civil services UPSC