Tuesday, 1 November, 2011

CIRCULARS OF RCS FOR THE YEAR 2005 PART I

PLEASE NOTE THAT THESE CIRCULARS ARE NOT CORRECTLY PROOFREAD WITH ORIGINALS. SO KINDLY MAKE SURE THAT THEY MATCH WITH THE ORIGINAL CIRCULARS/ ORDERS. IF THERE IS ANY FONT PROBLEM PLEASE INSTAL ML-TT-KARTHIKA FONTS.


\¼À : Pn (1) 51563/2004                 kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv,
                                          Xncp-h-\-´-]pcw, XobXn 25: 01-þ2005
hnjbw : kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hnhn[ kl-I-cW Øm]-\-§-fnse {]kn-Uâv, sshkv {]kn-Uâv F¶n-hÀ¡pÅ HmW-td-dn-bhpw `c-W-k-anXn AwK-§Ä¡pÅ Zn\ _¯, bm{Xm-_¯, knänMv ^okv F¶n-hbpw ]cn-jvI-cn¨v D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv kw_-Ôn-¨v. 
kqN\ : 1. kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 26/04/2000 se 19/2000 \¼À kÀ¡p-eÀ
2. kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 18/03/2003 se 32/2003 \¼À kÀ¡peÀ
3.  kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 18/06/2003 se 33/2003 \¼À kÀ¡p-eÀ
4.  kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 21/02/2003 se 07/2003 \¼À kÀ¡p-eÀ
5.  kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 13/07/1995 se 19/1995 \¼À kÀ¡peÀ
6.  kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 16/06/2001 se 24/2001 \¼À kÀ¡p-eÀ
7.  kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 16/06/2004 se 22/2004 \¼À kÀ¡p-eÀ
8.  kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 21/12/2002 se kn.-F-kv. (1)  41805/02 \¼À D¯-chv
9.  kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 16/02/2002 se kn.-F-kv. (1)  54280/99 \¼À D¯-chv
10.  kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 26/06/2000 se 35/2000 \¼À kÀ¡p-eÀ
kqN\ 1, 2 {]Imcw tIcf kwØm\ kl-I-cW _m¦v, PnÃm kl-I-cW _m¦v, kwØm-\s¯ kl-I-cW ImÀjnI {Kma hnk-I\ _m¦v F¶n-h-bp-sSbpw AÀ_³ _m¦v, {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä/_m¦p-IÄ  F¶n-h-bnse {]kn-U³cpamcp-sSbpw HmW-td-dnbw, bm{Xm_-¯, Zn\-_-¯, knänMv ^okv F¶nh \nÝ-bn-¨p-sIm­p#w kqN\ 3 {]Imcw kwØm-\s¯ hnhn[ A¸Ivkv, s^U-td-j-\p-I-fp-sSbpw sshkv {]kn-Uâp-am-cp-sSbpw HmW-td-dnbw \nÝ-bn-¨p-sIm­pw kqN\ 4 {]Imcw cPn-kv{Sm-dpsS `cW \nb-{´-W-¯n {]hÀ¯n-¡p¶ tIcf  kwØm\ kl-I-cW I¬kyq-aÀ s^U-td-j³, tIcf tIc IÀjI kl-I-cW s^U-td-j³, tIcf kwØm\ kl-I-cW dºÂ amÀ¡-änwMv s^U-td-j³ F¶o A¸Ivkv Øm]-\-§-fp-sSbpw {]kn-Uâp-am-cpsS HmW-td-dnbw \nÝ-bn-¨p-sIm­pw, kqN\ 5, 6 {]Imcw bYm-{Iaw {]mY-anI luknMv kl-I-cW kwL-§-fnse `c-W-k-an-Xn- Aw-K-§-fpsS Zn\-_-¯, knänMv ^okv, bm{Xm-_¯ F¶n-hbpw {]mY-anI amÀ¡-änMv kl-I-cW kwL-§-fnse {]kn-Uâp-am-cpsS HmW-td-dnbw  `c-W-k-anXn AwK-§-fpsS knänMv ^okpw ]pXp¡n \nÝ-bn-¨p-sIm­pw D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«p-Å-Xm-Wv.  kqN\ 7 {]Imcw kwØm-\s¯ {]mY-anI h\nXm kl-I-cW kwL-§-fnse {]kn-Uâp-am-cpsS HmW-td-dnbw \nÝ-bn¨p \ÂIn-bn-«p-­v.  kqN\ 8, 9 {]Imcw kl-I-cW I¬#v-kyq-aÀ s^U-td-j³ {]k-Uânsâ HmW-td-dn-bhpw `c-W-k-anXn AwK-§-fpsS knänMv ^okpw ]pXp¡n \nÝ-bn-¨p-sIm­pw, kqN\ (1) A\p-k-cn¨v AÀ_³ kl-I-cW _m¦p-I-fnse I½än AwK-§-fpsS bm{Xm-_¯ ]cn-jvI-cn¨pw  D¯-c-hm-bn-«p-­m-bn-cp-¶p.
Ct¸mÄ \ne-hn-epÅ \nc-¡p-IÄ ]pXp¡n \nÝ-bn-¡-W-sa¶ kl-Im-cn-I-fpsS At]£ IW-¡n-se-Sp¯pw C\nbpw HmW-td-dn-b-tam, knänMv ^otkm \nÝ-bn¨p \ÂIn-bn-«n-Ãm¯ A¸Ivkv s^U-td-j-\p-IÄ Dĸ-sS-bpÅ HmW-td-dnbw, bm{Xm-_-¯, Zn\-_-¯, knänMv ^okv F¶nh \ÂtI-­Xv Bh-iy-am-sW¶v I­-Xn-\mepw kwØm-\s¯ hnhn[ kl-I-cW Øm]-\-§-fnse {]kn-Uâv, sshkv {]kn-Uâv F¶n-hÀ¡pÅ {]Xn-amk HmW-td-dnbw XpI kl-I-cW N«w 49 {]Imcw \nÝ-bn¨v/]cn-jvI-cn-¨vsIm­pw kwØm-\s¯ hnhn[ kl-I-cW Øm]-\-§-fnse {]kn-Uâv, sshkv {]kn-Uâv Dĸ-sS-bpÅ `c-W-k-anXn AwK-§-fpsS Zn\-_-¯, bm{Xm-_-¯, knänMv ^okv F¶nh kl-I-cW N«w 48 (5) {]Imcw \nÝ-bn¨v/]cn-jvI-cn-¨p-sIm­pw D¯-c-hm-Ip-¶p.  ]cn-jvI-cn¨ \nc-¡p-IÄ CtXm-sSm-¸-apÅ ]«n-I-bn tNÀ¯n-cn-¡p-¶p.
s]mXp hyh-Ø-IÄ
1. ]cn-jvI-cn¨ \nc-¡n\v 01-þ01-þ2005 apXÂ {]m_-ey-ap-­m-bn-cn-¡pw. 
2.  HmW-td-dnbw ssI¸-äp¶ {]kn-Uâv, sshkv {]kn-Uâv F¶n-hÀ¡v Øm]-\-¯nsâ BØm-\¯p \n¶p \n¶p 8 Intem-ao-äÀ hsc-bpÅ bm{X¡v bm{Xm-_-¯bv¡v AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡p-¶-X-Ã. 
3.  `c-W-k-anIn tbmK-¯n ]s¦-Sp-¡p¶ AwK-§Ä¡v bm{Xm-_-¯bv¡p ]pd-sa- kn-änMv ^okn\pw AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡pw.
4.  hym]mc Bh-iy-¯n-\mbn bm{X sNt¿-­n-h-cp¶ `c-W-k-anXn AwK-§Ä¡v bm{Xm-_-¯¡v ]pdsa Zn\-_-¯¡pw AÀl-X-bp-­m-bn-cn¡pw. 
5. Øm]-\-¯nsâ hml\w D]-tbm-Kn-¡p-¶-hÀ¡pw bm{Xm-_-¯bv¡v AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡p-¶-Ã.   ChÀ¡v AXmXp Øm]-\-§-fnse No^v FIvkn-Iyq-«ohv B^o-kÀ¡v A\p-h-Z-\o-b-amb kÀ¡mÀ \nc-¡n-epÅ C³kn-U³U FIvkvs]³kn\v AÀl-X-bp-­m-bn-cn¡pw (8 Intem-ao-ä-dn\v ]pd¯v bm{X sN¿p¶ ]£w {]kvXpX XpI Gähpw Ipd-ªXv ]IpXn Zn\-_-¯-bm-bn-cn-¡pw. 
6.  hml\w A\p-h-Zn-¨n-«pÅ Øm]-\-§-fnse {]kn-Uâv/`c-W-k-anXn AwK-§Ä bm{X-bv¡mbn hml\w D]-tbm-Kn-¡p-¶nà F¦n AhÀ¡v H¶mw ¢mÊv/c­mw ¢mÊv F.-kn. bnepÅ s{Sbn³ bm{Xm \nc-t¡m, tdmUv amÀ¤-amWv bm{X F¦n FIvkv{]Êv /kq¸À^mÌv _Êv \nc-¡pw, AXmXv Øm]-\-§-fnse No^v FIvkn-Iyq-«ohv B^o-kÀ¡v s{Sbn³/tdmUv bm{X¡pw A\p-h-Z-\o-b-amb C³kn-Uâ FIvkvs]³kn\pw AÀl-X-bp­mbn-cn-¡pw. 
7.  tIcf kÀÆokv dqÄkn hyh-Ø-bv¡-\p-kr-X-ambn `c-W-k-anXn AwK-§Ä¡v AXmXv Øm]-\-§-fnse No^v FIvkn-Iyq-«ohv B^o-kÀamÀ¡v, A\p-h-Z-\o-b-amb \nc-¡n-epÅ lmÄ«v Un.-F. bv¡v AÀl-X-bp-­m-bn-cn-¡pw. 
8.  kwØm-\-¯n\v ]pd¯v bm{X sN¿p-¶-hÀ¡v Zn\-_¯ km[m-cW \nc-¡nepw 50% A[n-I-ambn-cn¡pw IqSmsX apdn-hm-SI C\-¯n AXmXv Øm]-\-§-fnse No^v FIvkn-Iyq-«ohv B^o-kÀ¡v A\p-h-Z-\o-b-amb kÀ¡mÀ \nc-¡n-epÅ XpIbv¡pw AÀl-X-bp-­v. 
9.  Cu D¯-chv {]Imcw HmW-td-dn-bw, bm{Xm-_-¯, Zn\-_-¯, knänMv ^okv F¶nh A\p-h-Z-\o-b-a-Ãm¯ hn`m-K-§-fnÂs¸-Sp¶ kwL-§Ä¡v At]-£n-¡p¶ apdbv¡v Øm]-\-§-fpsS km¼-¯nI ØnXn ]cn-K-Wn¨v cPn-kv{SmÀ {]tXyI D¯-chv \ÂIp-¶-Xm-Wv.  F¶m Cu hn`m-K-§-fnÂs¸Sp¶ kwL§-fpsS Bh-iy-¯n-\mbn GsX-¦nepw Imc-W-h-Èm `c-W-k-anXn AwK-§Ä¡v bm{X sNt¿­n hcp¶ ]£w AhÀ¡v bYmÀ° _Êv bm{Xm \nc¡v hm§m-hp-¶-Xm-Wv. 
10.  Cu D¯-c-hnsâ {]m_ey XobXn apX kqN\ (7) {]Im-c-apÅ cPn-kv{Sm-dpsS kÀ¡p-eÀ d±v sN¿-s¸-Sp-¶-Xm-Wv.
sI. tIi-h³
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀÖv
]«nI


{Ia
\¼À

Øm]\¯nsâ t]cv
{]knUâp amÀ¡pff
HmWtddnbw
sshkv {]knUâp amÀ¡pff
HmWtddnbw
Zn\_¯
(Un.G)
bm{Xm _¯
(Intem aoädn\v)
knänwKv ^okv
(Hcp Znhkt¯¡v)


\nehn
epffXv

cq]
]cnjvIcn ¨Xv

cq]

\nehn
epffXv

cq]
]cnjvIcn ¨Xv

cq]

\nehn
epffXv

cq]
]cnjvIcn
¨Xv

cq]
\nehn
epffXv

cq]/
ss]k
]cnjvIcn ¨Xv
cq] /
k

\nehn
epffXv

cq]
]cnjvIcn
¨Xv

cq]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
tIcf kwØm\ klIcW _m¦v ¢n]vXw
5000
6000
2000
3000
150
200
2.50
3.00
200
300

2
tIcf kwØm\ klIcW ImÀjnI {Kma hnIk\ _m¦v ¢n]vXw
5000
6000
2000
3000
150
200
2.50
3.00
200
300

3
tIcf kwØm\ klIcW I¬kyqtagvkv s^Utdj³ ¢n]vXw
4000
5000
2000
3000
125
150
2.50
3.00
200
250

4
tIcf kwØm\ klIcW amÀ¡änwKv s^Utdj³ ¢n]vXw
4000
5000
2000
3000
125
150
2.50
3.00
150
250

5
tIcf kwØm\ klIcW dºÀ amÀ¡änwKv s^Utdj³ ¢n]vXw
4000
5000
2000
3000
125
150
2.50
3.00
150
250

6
tIcf tIc IÀjI klIcW s^Utdj³ ¢n]vXw
4000
5000
2000
3000
125
150
2.50
3.00
200
250

7
tIcf kwØm\ klIcW luknwKv s^Utdj³ ¢n]vXw
4000
5000
2000
3000
125
150
2.50
3.00
150
200

8
tIcf kwØm\ ]«nIPmXn / ]«nIhÀ¤ hnIk\ klIcW s^Utdj³ ¢n]vXw
3000
4000
\nehnenÃ
2000
\nehnenÃ
150
2.50
3.00
175
200

9
tIcf klIcW tlmkv]nä s^Utdj³ ¢n]vXw
\nehnenÃ
2000
\nehnenÃ
……
125
150
2.50
3.00
\nehnenÃ
150

10
tIcf h\nXm klIcW s^Utdj³
\nehnenÃ
3000
\nehnenÃ
1500
\nehnenÃ
150
2.50
3.00
\nehnenÃ
150

11
PnÃm klIcW _m¦pIÄ
4000
5000
2000
3000
150
150
2.50
3.00
175
250

12
{]mYanI klIcW ImÀjnI {Kma hnIk\ _m¦pIÄ
2500
3500


125
150
1.50
2.50
150
200

13
AÀ_¬ klIcW _m¦pIÄ þ
kvs]jy t{KUv
2500
3500


125
150
0.80
2.00
125
150


¢mÊv I
2000
3000


100
130
@ ASn ¡pdn¸v ImWpI
1.75
125
150


N«§fnse A\p_Ôw III {]ImcapffXv
¢mÊv II
1500
2500


90
120
1.75
100
130


¢mÊv III
1300
2300


80
110
1.50
90
120


¢mÊv IV
1200
2200


70
100
1.50
80
110


¢mÊv V
1000
2000


70
100
1.50
70
100

14
{]mYanI hmbv]m kwL§Ä (ImÀjnI ImÀjntIXc, AÀ_¬ kwL§Ä / tImwt]mknäv hmbv]m kwL§Ä DÄs¸sSbpw luknwKv kwL§Ä HgntIbpw) (N«§fnse A\p_Ôw III {]ImcapffXv)


kvs]jy t{KUv
2500
3500


125
150
0.80
2.00
125
150


¢mÊv I
2000
3000


100
130
0.70
1.75
125
150


¢mÊv II
1500
2500


90
120
0.70
1.75
100
130


¢mÊv III
1300
2300


80
110
0.70
1.50
90
120


¢mÊv IV
1200
2000


70
100
0.70
1.50
80
110


¢mÊv V
1000
1750


60
100
0.70
1.50
70
100


¢mÊv VI ({]hÀ¯\ aqe[\w 10 e£w cq]bn IpdbmsX Dffhív)
800
1500


60
100
0.70
1.50
70
100

15
{]mYanI luknwKv klIcW kwL§Ä (N«§fnse A\p_Ôw III {]ImcapffXv)


¢mÊv I
\nehnenÃ
1500


40
100
@@ ASn ¡pdn¸v ImWpI
1.50
@@@ ASn ¡pdn¸v ImWpI
125


¢mÊv II
\nehnenÃ
1000


..........
90
1.50
100


¢mÊv III
.............
750


……..
80
1.50
90

16
ss{]adn amÀ¡änwKv & t{]mkÊnwKv klIcW kwL§Ä (N«§fnse A\p_Ôw III {]ImcapffXv)

¢mÊv I
1250
2000


\nehnenÃ
75
\nehnenÃ
0.70
125
150

¢mÊv II
\nehnenÃ
1000


\nehnenÃ
75
\nehnenÃ
0.70
100
130

¢mÊv III
\nehnenÃ
750


\nehnenÃ
75
\nehnenÃ
0.70
90
120

¢mÊv IV (hmÀjnI hnäphchv 10 e£w cq]íp apIfnepffh am{Xw)
\nehnenÃ
500


\nehnenÃ
75
\nehnenÃ
0.70
70
100
17
PnÃm sam¯ hym]mc klIcW kwL§Ä
\nehnenÃ
2000
100
125
0.70
1.00
100
125
18
h\nXm klIcW kwL§Ä
(10 e£¯n\p apIfn {]hÀ¯\ aqe[\apff kwL§Ä¡v am{Xw)
750
1000
…………
…….
\nehnenÃ
100
\nehnenÃ
1.00
50
100
19
tIcf tÌäv tImþHm¸tdäohv tlmkv]nä tImw¹Ivkv & skâÀ t^mÀ AUzm³kvUv saUn¡Â kÀÆokkv ¢n]vXw, ]cnbmcw, I®qÀ
\nehnenÃ
5000
\nehnenÃ
3000
\nehnenÃ
200
\nehnenÃ
3.00
\ne
hnenÃ
250
20
tlmkv]nä klIcW kwL§Ä
1
PnÃm tlmkv]nä klIcW kwL§Ä
\nehnenÃ
2500
……..
…….
\nehnenÃ
150
\nehnenÃ
2.00
\ne
hnenÃ
150
2
kvs]jy t{KUv
\nehnenÃ
2000
\nehnenÃ
……
\nehnenÃ
125
\nehnenÃ
1.50
\ne
hnenÃ
125
3
¢mÊv I
\nehnenÃ
1500
\nehnenÃ
…….
\nehnenÃ
100
\nehnenÃ
1.50
\ne
hnenÃ
100

klIcW kwLw cPnkv{SmÀ C³ NmÀÖv
@ 2 tImSn cq]¡p apIfn {]hÀ¯\ aqe[\w Dffhív 1.50 cq]bpw 2 tImSn cq]¡p Xmsg {]hÀ¯\ aqe[\w Dffhív 1.00 cq]bpw
@@ ^Ìv ¢mÊv s{Sbn³ bm{Xm \nc¡v AYhm tdmUv bm{X¡v kvs]jy I¬thb³kv 1 cq] In. aoädn\v
@@@ 1 tImSn cq]¡p apIfnepff hmbv] _m¡n\nÂ]nepff kwL§Ä¡v 75 cq], 1 tImSn cq] hsc hmbv] _m¡n\nÂ]pff kwL§Ä 50 cq]

\¼À. ]n.än (1) 45851/2004.
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, 23.3.2005.
hnjbw:þ kl-I-cW hIp-¸vþ kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³-þ-A-^n-en-tb-j³ ^okv þ hn\n-tbmKw kÀ¡nÄ kl-I-cW bqWn-b-\p-IÄ¡v \nÀtZiw \ÂIp-¶Xv kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þ kÀ¡p-eÀ \¼À. 2/90

kÀ¡nÄ kl-I-cW bqWn-bsâ {]hÀ¯-\hpw ^­p ]ncnhpw kw_-Ôn¨v kqN\ {]Imcw \nÀtZiw ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-cp-¶p-sh-¦nepw ]e kÀ¡nÄ kl-I-cW bqWn-b-\p-Ifpw Sn \nÀtZ-i-§Ä IrXy-ambn ]men-¡p-¶n-Ãm-sb¶v kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmdpsS {i²-bnÂs¸«ncn-¡p-¶p. Sn kml-N-cy-¯n A^n-en-tb-j³ ^okv hn\n-tbmKw kw_-Ôn¨v Xmsg ]dbpw {]ImcapÅ \nÀtZ-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.

kl-I-c-W-Øm-]-\-§-fn \n¶v A^n-en-tb-j³ ^okn-\-¯n e`n-¡p¶ XpI-bpsS 75% kÀ¡nÄ kl-I-cW bqWn-b-\p-IÄ¡v kw-Øm\ kl-I-cW bqWn-b³ \ÂIn hcp-¶p-­v. C{]Imcw e`n-¡p¶ A^n-en-tb-j³ ^oknsâ icn-bmb hn\n-tbmKw F{]-Im-cam-bn-cn-¡-W-sa¶ kqN\ kÀ¡p-eÀ \nÀtZiw IrXy-ambpw ]men-t¡-­-Xm-Wv. A^n-entb-j³ ^okn-\-¯n e`n-¡p¶ hnlnXw kÀ¡nÄ kl-I-cW bqWn-b-\p-IÄ kl-IcW hnZym-`ym-kw, ]cn-io-e\w F¶o Imcy-§Ä¡v th­n-bm-bn-cn-¡Ww hn\n-tbm-Kn-t¡-­-Xv F¶pw HmÀa-s¸-Sp-¯p-¶p. Bb-Xn-\m kqN\ {]Imcw \ÂIn-bn-«pÅ kÀ¡p-eÀ \nÀtZ-i-§Ä IrXy-am-bn ]men-¡p-¶p-t­m-sb¶v tae-t\z-j-W-¯n\pw HmUn-än\pw D¯-c-hm-Z-s¸-«-hÀ Dd¸p hcp-t¯-­-Xm-Wv. kwØm\ kl-I-cW bqWn-bsâ Npa-X-e-s¸« DtZym-K-سamÀ ]cn-tim-[-\bv¡v Bh-iy-s¸-Sp-t¼mÄ BbXv lmP-cm-t¡-­-XmsW¶pw \nÀtZ-in-¡p-¶p. kÀ¡p-eÀ \nÀtZ-i-§Ä¡v hncp-²-ambn {]hÀ¯n-¡p¶ kÀ¡n-Ä kl-I-cW bqWn-b-\p-I-fpsS ta \S-]-Sn-I-Ä kzoI-cn-¡p-¶-Xp-am-bn-cn-¡pw.
H¸v,
sI.tI-i-h³
kl-I-c-WkwLw cPn-kv{SmÀ (C³-þ-NmÀPv)

1. FÃm kÀ¡nÄ kl-I-cW bqWn-b³ sk{I-«-dn-amÀ¡pw/ Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) amÀ¡pw. (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) amÀ¡p-ap-Å-Xv.)
2. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ(-B-Un-äv)-amÀ¡pw (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (BUn-äv) amÀ aptJ-\)
3. Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ/sk{I-«-dn, kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³, Duäp-Ip-gn, Xncph-\-´-]p-cw.
4. tÌm¡v ^bÂ
5. kvs]bÀ
BÚm-\p-k-cWw
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th-­n.kn. Pn. (1) 24788/03                            kl-I-cWkwLw cPn-kv{Sm-dm-^o-kv,
                                                Xncp-h-\-´-]pcw, XobXn 31-þ01-þ2005
hnjbw : {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw þ kÀÆokv kl-I-cW _m¦p-Ifpw eoUv _m¦pIÄ¡v hnh-c-§Ä IrXy-ambn Ab¨p sImSp-¡-W-sa-¶pÅ \nÀt±-iw
kqN\ : kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 16-þ09-þ1996 se 21/96-þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
_m¦nMv taJ-e-bnse PnÃm-X-e-¯nepw kwØm-\-X-e-¯n-ep-apÅ {]hÀ¯-\-§Ä Bkq-{XWw sNbvXv \S-¸n hcp-¯p-¶-Xn-\mbn.  eoUv _m¦v \nÀt±-in-¨n-«pÅ FÂ.-_n.-BÀ. 1, 2, 3 \¼À ^md-§Ä {]Im-c-apÅ hnh-c-§Ä AXy-´m-t]-£n-Xhpw ka-b-_-Ôn-X-hp-ambn eoUv _m¦p-IÄ¡v e`n-t¡-­-Xp-­v.  {]mY-anI hmbv]m kl-I-cW kwL-§-fpsS/kÀÆokv kl-I-cW _m¦p-I-fpsS hnh-c-§Ä IrXy-ambn Ab-¨p-sIm-Sp-¯m am{Xta PnÃm Xe-¯nepw kwØm\ Xe-¯nepw Ah-tem-I\w \S-¯p-¶-Xn\pw Cu taJ-e-bnse kl-I-cW Øm]-\-§-epsS ]¦m-fn¯w hyà-am-¡p-¶-Xn\pw Ign-bp-I-bp-Åq.  hf-sc-tbsd {]m[m-\y-apÅ Cu hnj-b-¯n\v kl-I-c-W-kw-L-§Ä th­{X {]m[m\yw I¸n-¡p-¶nà F¶-Xpw, Øm]-\-§-fpsS `mK-¯p-\n-¶p-apÅ sshap-Jyhpw IW-¡n-seSp¯mWv kqN\ {]Im-c-apÅ kÀ¡peÀ \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«p-Å-Xv.  {]Xn-\n-[n-IÄ t»m¡v eh _mt¦gvkv I½än aoän-§n IrXy-ambn lmP-cm-Im-Xn-cn-¡p-I,  hnh-c-§Ä \ÂIm-Xn-cn-¡pI/sshIn \ÂIp-I, F¶nh XpSÀ¶p hcp-¶-Xm-bpw, PnÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) amsc Adn-bn-¨n«pw bmsXmcp  \S-]-Snbpw ssIsIm-Åp-I-bnà F¶pw, PnÃm Xe Ah-tem-I\w  \S¯n kwØm-\-Xe kan-Xn¡v  dnt¸mÀ«v  \ÂIm³ Ign-bp-¶nà F¶pw eoUv _m¦pIÄ ho­pw   Cu B^o-knsâ {i²-bnÂs¸Sp-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv.  kwØm-\s¯ hnIk\ {]hÀ¯-\-§-fn kl-I-cW taJ-e-bpsS ]¦m-fn¯w C¡m-c-W-¯m {]Xn-^-en-¡-s¸-Sp-¶nà F¶Xv AXy´w Kpcp-X-c-ambn ho£n-¡p-¶-tXm-sSm¸w, taen IÀi-\-ambn ]men-¡p-¶-Xn-te¡v Xmsg ]d-bp¶ \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p. 
1. _n.-FÂ. _n.-kn. aoän-§p-I-fn _Ô-s¸-«-hÀ IrXy-ambn ]s¦-Spt¡-­-Xm-Wv.
2.  eoUv _m¦v \nÝ-bn-¨n-«pÅ FÂ.-_n.-BÀ. 1, 2, 3 ^md-§-fn Hmtcm amk-t¯bpw hnh-c-§-Ä X¿m-dm¡n sXm«-Sp-¯-amkw 7þmw Xob-Xn-¡p-Ån In«-¯¡ h®w  eoUv _m¦n\v \ÂtI-­-Xm-Wv.  PnÃ-bnse tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) ¡v Hcp ]IÀ¸v \ÂtI-­p-X-am-Wv.
3.   PnÃ-bnse {]mY-anI hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä/kÀÆokv kl-I-cW _m¦p-IÄ Sn \nÀt±-i-§Ä hogvN IqSmsX ]men-¡p-sa¶v tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) amÀ Dd¸p hcp-t¯-­-Xpw, Sn kÀ¡p-eÀ \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«p-Å kwL-§-fpsS amkw tXmdp-apÅ hnhcw kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kn-te¡v dnt¸mÀ«v sNt¿-­-Xm-Wv.
sI. tIi-h³
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ C³-þ-NmÀÖv

\¼À : Pn (1) 46249/03                            kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
                                          Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn

hnj-bw : kl-I-c-W-h-Ip¸v þ kwØm-\s¯ kl-I-cW Øm]-\-§-fnse s]mXp tbmK-§-fn ]s¦-Sp-¡p¶ AwK-§Ä¡pÅ `£-W-sNehv þ \nÀt±-iw \ÂIp-¶Xv kw_-Ôn-¨v
kqN\ : 1).  Cu B^o-knse 20/8/1991 þ se 23/91 \¼À kÀ¡p-eÀ
  2). Cu B^o-knse 29/5/1999 se 22/99 \¼À kÀ¡p-eÀ
kqN\ (2) kÀ¡p-eÀ {]Imcw em`-¯n {]hÀ¯n-¡p¶ kl-I-c-W-kw-L-§Ä Ah-bpsS s]mXp-tbm-K-¯n ]s¦-Sp-¡p¶ AwK-§Ä¡v `£Ww \ÂIp-¶-Xn-\mbn Hcw-K-¯n\v ]c-am-h[n 25 cq] F¶ \nc-¡nepw \jvS-¯n {]hÀ¯n-¡p¶ kl-I-cW kwL-§Ä Cu C\-¯n Hcw-K-¯n\v 8 cq]bpw sNehv sN¿p-¶-Xn\v A\p-aXn \ÂIn-bn-cp-¶p.  Sn \nc-¡p-IÄ hfsc hfsc A]-cym-]vX-am-b-Xn-\m Cu C\-¯n sNe-hm-¡p¶ XpI-bpsS \nc-¡p-IÄ hÀ²n-¸n-¡-W-sa¶ kl-I-cn-I-fpsS Bhiyw ]cn-K-Wn¨v kwØm-\s¯ kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS `c-W-\n-b-{´-W-¯n-epÅ kl-I-c-W-kw-L-§-fnse s]mXp-tbm-K-§-fn ]s¦-Sp-¡p¶ AwK-§Ä¡v `£Ww \ÂIp-¶-Xn\pw aäp-ambn sNe-h-gn-¡mhp¶ XpIsb kw_-Ôn¨v kqN\ (2) kÀ¡p-e-dnse \nÀt±iw NphsS tNÀ¯n-cn-¡p¶ {]Imcw ]cn-jvI-cn-¡p-¶p. 
em`-¯n {]hÀ¯n-¡p¶ kl-I-c-W-kw-L-§-fnse s]mXp-tbm-K-¯n ]s¦-Sp-¡p¶ AwK-§Ä¡v `£Ww \ÂIp-¶-Xn-\mbn Hcw-K-¯n\v  ]c-am-h[n 30 (ap-¸Xv ) cq] \nc-¡nepw sNehv sN¿p¶Xn\v A\p-aXn \ÂIp-¶p. 
_Ô-s¸« hIp-¸p-tZym-K-Ø-·mÀ Sn \nÀt±iw Ah-cpsS \nb-{´-W-¯n-epÅ FÃm kl-I-cW Øm]-\-§-fp-sSbpw {i²-bn sIm­p htc-­-Xm-Wv. 
sI. tIi-h³
kl-I-cW kwLw  cPn-kv{SmÀ (C³NmÀÖv)
tIcf kÀ¡mÀ
DtZym-KØ `cW ]cn-jvImc (F BÀ 13) hIp¸v
kÀ¡p-eÀ
\¼À : 19754/FBÀ 13(2) /04/D.-`. ].`.-h.        Xncp-h-\-´-]pcw, 2005, P\p-hcn 1.
hnjbw : kÀ¡mÀ Hm^o-kp-I-fn e`n-¡p¶ At]-£-IÄ¡v ssI]äv ckoXv \ÂI-W-sa-¶Xv kw_-Ôn-¨v. 
kqN\ : 1. 07-þ12-þ1995-þmw Xob-Xn-bnse 21124/Un2/95/D.-`. ].-h. \¼-cn-epÅ kÀ¡p-eÀ
2.  04-þ01-þ2001 se _lp: sslt¡m-S-Xn-bpsS H.-]n. 25678/2000 se  hn[n-\ymbw. 
3.  01-þ04-þ2002 þmw Xob-Xn-bnse 1730/Un2/02 D.-`. ].-h. \¼À kÀ¡p-eÀ. 
s]mXp-P-\-§-fn \n¶pw kÀ¡mÀ Hm^o-kp-I-fn e`n-¡p¶  ]cm-Xn-IÄ, \nth-Z-\-§Ä, At]-£-IÄ  XpS-§n-b-hbv¡v BbXv In«n-bmepS³ ssI¸äv ckoXv \ÂI-W-sa¶v kqN\ H¶nse kÀ¡p-eÀ {]Imcw \nÀt±iw \ÂIn-bn-cp-¶p.  F¶mÂ, {]kvXpX \nÀt±iw FÃm hIp-¸p-Ifpw IrXy-ambn ]men-¡-s¸-Sp-¶n-Ãm--sb¶v kÀ¡m-cnsâ {i²-bnÂs¸-«-Xn-\m kqN\ aq¶nse kÀ¡p-eÀ {]Imcw Sn kÀ¡mÀ \nÀt±iw IÀi-\-ambn ]men-¡-W-sa¶v ho­pw \njvIÀjn-¨n-cp-¶p. 
XpSÀ¶pw CXp kw_-Ôn¨v  \nc-h-[n ]cm-Xn-IÄ s]mXp-P-\-§-fn \n¶pw e`n-¡p¶ ]Ým-¯-e-¯n FÃm  FÃm hIp-¸p-I-tfmSpw {]Xn-]m-Zn-¨n-cn-¡p¶ \nÀt±-i-§Ä IÀi-\-ambn ]men-¡m³ CXn-\m \nÀt±-in-¨p-sIm-Åp-¶p. 
(1).  kÀ¡mÀ Hm^o-kp-I-fn (t]m-eokv tÌj-\p-IÄ DĸsS) s]mXp P\-§Ä t\cn«v \ÂIp¶ ]cm-Xn-IÄ, \nth-Z-\-§Ä, At]-£-IÄ XpS-§n-b-hbv¡vI _Ô-s¸« Hm^o-kp-Xs¶ \nÝnX amXr-I-bn X¿m-dm-¡nb t^md-¯n Hm^okv kotem-Sp-IqSn  ssI¸äv ckoXv \ÂtI-­-Xm-Wv. 
(2).  X]m-en \ÂIp¶ At]-£-IÄ, ]cm-Xn-IÄ, \nth-Z-\-§Ä apX-em-b-hbv¡v ssI¸äv  ckoXv Bh-iy-ap-s­-¦n ]cm-Xn-¡m-c³ kz´w taÂhn-emksagp-Xnb t]mÌv IhÀ ]cm-Xn-tbm-sSm¸w DÅ-S¡w sNbvXn-cn-¡-Ww.  A¡mcyw At]-£-bn tcJ-s¸-Sp-t¯-­-Xp-am-Wv. 
(3).  ta {]kvXm-hn¨ {]Imcw s]mXp-P-\-§Ä tacnt«m X]m-entem \ÂIp¶ ]cm-Xn-IÄ, At]-£-I-fv, \nth-Z-\-§Ä XpS-§n-b-hbv¡v Ipd-ªXv aq¶v Znh-k-¯n-\Iw ssI¸äv ckoXv \ÂIn-bn-cn-¡-Ww.  C¡m-cy-¯n hogvN hcp-¯n-bm _Ô-s¸« sk£³ kq{]­pw ]cmXn ssIImcyw sN¿p¶ ¢mÀ¡pw D¯-c-hm-Zn-I-fm-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. 
hIp¸v A[y-£-·mÀ  C¡m-cy-¯n Ah-c-hÀ hIp-¸nsâ Iogn-epÅ FÃm B^o-kÀamÀ¡pw {]tXyIw \nÀt±iw \ÂtI-­Xpw ta \nÀt±i§Ä \S-¸n hcp-¯n-sb¶v Dd¸p hcp-t¯-­-Xp-am-Wv. 
ta \nÀt±-i-§-fpsS  shfn-¨-¯n  s]mXp-P-\-§Ä¡v Ah-cpsS ]cm-Xn-IÄ, At]-£-IÄ, \nth-Z-\-§Ä XpS-§n-b-h-bpsS ssI¸äv ckoXv Bh-iy-s¸-Sm-hp-¶-Xm-Wv. 
tUm. sI.-Fw. F{_lmw
sk{I-«dn (F.-BÀ).

\¼À. Fkv. kn. än (2) 17174/2004.
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ Hm^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, 4.3.2005

hnjbw: ]me-¡mSv ]«n-I-PmXn kÀhokv kl-I-cW kwLw Ivfn]vXw \w]À. ]n. 418þ kwL-¯n\v sI«nS \nÀ½m-W-¯n-\pÅ kw`m-h\ \ÂIp-¶Xp kw_-Ôn-¨v.
kqN\: 1. kwLw {]kn-Uâv _lp-am-\-s¸« kl-I-cW hIp¸v a{´nbv¡v Ab¨ I¯v kÀ¡m-cnsâ 214/Fw (kn Bâv ]n) /2004/hnsF]n Xob-Xn, 7.4.2004 Câvkv.
2. ]me-¡mSv tPmbnâv cPn-kv{SmÀ P\-d-ensâ 16.8.2004se 1872/04/]n 3þmw \¼ÀI-¯v.
3. Fkv.kn/Fkv.än s^U-td-jsâ 4.2.2005se Pn 2/ 2005/186þmw \¼À I-¯v.

kqN\ (1) I¯p {]Imcw ]n. 418þmw \w]À ]me-¡mSv ]«n-I-PmXn kÀhokv kl-I-cW kwLw {]kn-Uâv kwL-¯nsâ sI«nS \nÀam-W-¯n-\mbn kl-I-cW Øm]-\-§-fn \n¶pw kw`m-h\ ]ncn-¡p-¶-Xn-\pÅ A\p-a-Xn-¡mbn _lp-am-\-s¸« kl-I-c-W-h-Ip¸p a{´nbv¡v At]-£n-¡p-Ibpw Sn At]-£ kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ¡v ta \S-]-Sn-bv¡mbn Ab¨p Xcn-Ibpw sNbvXp. kqN\ (2) se ]me-¡mSv tPmbnâv cPn-kv{SmÀ P\-d-en-sâbpw kqN\ (3) se kwØm\ ]«n-I-PmXn ]«n-I-hÀ¤ s^U-td-j-sâbpw A`n-{]m-b-{]-Imcw Sn kw`m-h\ ]ncn-¡m³ A\p-hmZw \ÂIm³ ip]mÀi sNbvXn-«pÅ kml-N-cy-¯n Sn.]n. 418þmw \¼À ]me-¡mSv ]«n-I-PmXn kÀhokv kl-I-cW kwL-¯n\v sI«nSw ]Wn-bp-¶-Xn\v th­n ]me-¡mSv PnÃ-bnse kl-I-cW Øm]-\-§-fpsS s]mXp \³a-^-­n \n¶pw kw`m-h\ \ÂIp-¶-Xn-\pÅ A\p-hmZw _Ô-s¸« kwL-§Ä¡v \ÂIp-¶p.
H¸v
sI.tI-i-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³-þ-NmÀPv)

1. ]me-¡mSv PnÃ-bnse FÃm kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡pw (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) ]me-¡mSv aptJ-\)
2. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), ]me-¡mSv
3. Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), ]me-¡mSv
4. Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (HmUn-äv), ]me-¡mSv
5. tÌm¡v ^bÂ
BÚm-\p-k-cWw
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th-­n.

\¼À : ]n.än(1) 129/05
kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dm-^o-kv,
Xncp-h-\-´-]p-cw. 05.03.2005.
hnjbw:þ kl-I-cW hIp-¸vþ I®qÀ kl-I-cW ]cn-io-e\ tI{µw sI«nS \nÀ½m-W-¯n\v km¼-¯nI klmbw \ÂIp-¶Xv kw_-Ôn¨v:þ
kqN\:þ kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³ amt\-PnwKv I½n-än-bpsS 21/12/04 se 17þmw \¼À
Xocp-am-\w.
kwØm\ kl-I-cW bqWn-bsâ Iogn I®q-cn {]hÀ¯n-¡p¶ kl-I-cW ]cn-ioe\tI{µ-¯n\v kz´-ambn sI«nSw ]Wn-bp-¶-Xn\v bqWn-b\v kw`m-h\ \ÂIp-¶-Xn\v I®qÀ, ImkÀtImSv PnÃ-I-fnse kvs]jy Ivfmkv Ivfmkv 1 kl-I-c-W-kw-L-§Ä¡v \nÀtZiw \ÂI-W-sa¶v kqN\ {]Imcw At]-£n-¨n-«p­v. BbXnsâ ASn-Øm-\-¯n NphsS tNÀ¡p¶ \nÀtZ-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.
I®qÀ kl-I-cW ]cn-io-e\ tI{µ-¯nsâ sI«nSw ]Wn-¡mbn kl-I-cW N«-§Ä¡pw ss_em¡pw hnt[-b-ambn kw`m-h\ \ÂIp-¶-Xn\v I®qÀ, ImkÀtKmUv PnÃ-bnse kvs]jy Ivfmkv Ivfmkv1 kl-I-cW kwL-§sf A\p-h-Zn-¨n-cn-bv¡p-¶p. taÂ{]-Imcw \ÂIp¶ kw`m-h\ kwØm\ kl-I-cW bqWn-bsâ Iogn {]hÀ¯n-¡p¶ kl-IcW hnZym-`ymk C³kvs{S-IvSÀamÀ apJm-´ncw kwØm\ kl-I-cW bqWn-bsâ ckoXp {]Imcw \ÂIm-hp-¶-Xm-sW¶pw Adnbn-¡p¶p.
H¸v
sI.tI-i-h³,
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³NmÀPv).
1) I®qÀ, ImkÀtKmUv PnÃ-I-fnse FÃm kl-I-cW kwL-§Ä¡pw (tPmbnâv cPnkv{SmÀ P\-d apJm-´n-cw)
2) AUo-j-WÂ cPn-kv{SmÀ/sk{I-«-dn, kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³, Duäp-Ip-gn, Xncph-\-´-]p-cw.
3) tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (HmUn-äv) I®qÀ, ImkÀtKmUv
4) tÌm¡v ^bÂ.
5) kvs]bÀ.
BÚm-\p-k-cWw
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡v th­n.

\¼À: ]n.än(2) 6161/2005
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
Xncp-h-\-´-]p-cw, 23/3/05.

hnjbw: kl-I-c-W-hoYn 2005þ2006 apX 2010þ2011 hsc-bpÅ hcn-kwJy ]pXp-¡p-¶Xpw ]pXnb hcn-¡msc tNÀ¡p-¶Xpw, ]c-ky-§Ä Ab¨p Xcp-¶Xpw kw_-Ôn-¨v.

kl-I-c-W-h-Ip¸v C³^Àta-j³ _yqtdm-bpsS {]Xn-amk {]kn-²o-I-c-W-amb kl-I-c-W-hoYn amkn-I-bpsS 2005þ2006 apX 2010þ2011 hsc-bpÅ A©p hÀjs¯ hcn-kwJy ]pXp-¡p-¶Xpw ]pXnb hcn-¡msc tNÀ¡p-¶Xpw ]c-ky-§Ä Ab¨p Xcp-¶Xpw kw_-Ôn¨v Xmsg ]d-bp¶ \nÀtZ-i-§Ä \ÂIp-¶p.
1) kl-I-c-W-ho-Yn-bpsS 2005þ2006 apX 2010þ2011 hsc-bpÅ hcn-kwJy Ct¸mÄ XpSÀ¶p hcp¶ t]mse 5 hÀj-t¯bv¡v Hcp-an¨v ]ncn-s¨-Sp-¡p-¶-Xn-\pÅ \S-]-Sn-IÄ Bhn-jvI-cn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. 5 hÀj-t¯-¡pÅ hcn-kwJy amkn-I-bpsS hcpw Ime-§-fn D­m-tb-¡m-hp¶ A¨Sn Iqen X]m sNehv F¶n-h-bn-epÅ hÀ²-\hv IqSn IW-¡n-se-Sp-¯p-sIm­v sam¯w 600/þ cq] hoXw Hmtcm hcn-¡m-c-\n \n¶pw ]ncn-¡m-\pÅ \S-]-Sn-I-fmWv kzoI-cn-t¡-­-Xv.
2) kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS `cW \nb-{´-W-¯n \ne-hn-epÅ IW¡p {]Imcw 12400 {]hÀ¯n-¨p-sIm-­n-cn-¡p¶ kwL-§Ä tIc-f-¯n-sem-«msI D­v. F¶m Ct¸m-gs¯ hcn-¡m-cpsS F®w shdpw 4800 am{X-am-Wv. AXn-\m ]c-amh[n kwL-§-sf hcn-¡mÀ B¡p-¶-Xn-\pÅ \S-]-Sn-IÄ ASn-b-´n-c-ambn kzoI-cn-t¡-­-Xm-Wv. Hmtcm PnÃ-bn-ep-apÅ PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fpsS FÃm {_m©p-I-sfbpw ss{]adn kwL-§Ä, AÀ_³ _m¦p-IÄ, ImÀjnI {Kma-hn-I-k\ _m¦p-IÄ F¶n-hbpsS FÃm {_m©p-I-sfbpw IqSmsX kl-I-c-W-h-Ip-¸nsâ \nb-{´-W-¯n AÃm-¯Xpw F¶m kl-I-cW hIp-¸n \n¶pw HmUnäv \S-¯p-¶-Xpamb kwL-§sf IqSn hcn-¡mÀ B¡p-¶-Xn\pw _Ô-s¸« DtZym-K-سamÀ¡pw {]tXyIw {i²n-t¡-­Xpw IÀi\ \nÀtZiw \ÂtI-­-Xp-am-Wv.
3) ta ]dª Imcy-§Ä IW-¡n-se-Sp-¯p-sIm­v Hmtcm PnÃ-bn \n¶pw hcn-¡m-cm-tI­ Gähpw Ipdª kwL-§-fpsS F®w Xmsg ]dbpw {]Imcw \nÝ-bn-¨n-«p­v.
Pnà                        hcn-¡mÀ BtI­ kwL-§-fpsS F®w (Gähpw Ipd-ª-Xv)
1) Xncp-h-\-´-]pcw                                             1000
2) sImÃw                                                        1000
3) ]¯-\w-Xn«                                                  500
4) Be-¸pg                                                      1000
5) tIm«bw                                                      900
6) CSp¡n                                                       350
7) Fd-Wm-Ipfw                                                 1000
8) XriqÀ                                                        1000
9) ]me-¡mSv                                                     500
10) ae-¸pdw                                                      500
11) tImgn-t¡mSv                                                 800
12) hb-\mSv                                                      200
13) I®qÀ                                                       1000
14) ImkÀtKmUv                                               250
4) hcn-kwJy kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS t]cn Xncp-h-\-´-]p-c¯v amäm-hp¶ hn[-¯n 600/þcq-]-bpsS Unamâv {Um^vämbn thWw Ab¨p Xtc-­-Xv. sNt¡m aWn HmÀUtdm bmsXmcp Imc-W-h-imepw kzoI-cn-¡p-¶-X-Ã.
5) ta¸-dª SmÀPäv {]Im-c-apÅ hcn kwJy ]ncn-s¨-Sp-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-km\ XobXn 30/4/05 Bbn \nP-s¸-Sp-¯n-bn-«p-­v.
6) hcn-kwJy C\-¯n e`n-¡p¶ Unamâv {Um^väp-I-sfÃmw hcn-¡m-cpsS ]qÀW-amb taÂhn-emkw klnXw (]n³ tImUv DÄs¸-sS) Cu B^o-kn-tebv¡v Ab¨p Xtc-­Xpw hcn-¡m-cpsS hnh-c-§Ä \nÀ±njvS cPn-Ì-dn IrXy-ambn tcJ-s¸-Sp¯n kq£n-t¡-­-Xp-am-Wv. hcn-¡m-cpsS ]qÀW taÂhn-emkw Ign-bp-¶Xpw ssS¸p sNbvXv (AsÃ-¦n hyà-ambn hmbn-¡m³ km[n-¡p¶ hn[-¯nÂ) Ab¨p Xcp¶ Imcy-¯n {]tXyIw {i² sNep-t¯­-Xm-Wv. amknI IrXy-ambn e`n-¡p-¶-Xn\pw, ]cm-Xn-IÄ Hgn-hm-¡p-¶-Xn\pw ]n³tImUv DÄs¸sSbpÅ ]qÀW-amb ta hnem-kt¯m-Sp-IqSn thWw amknI t]mÌm-^o-kn \ÂtI-­-sX¶v X]m hIp-¸v ta[m-hn-IÄ IÀi-\-ambn \nÀt±-in-¨n-«p­v.
7) kl-I-cW hoYn-bpsS PnÃ-bnse {]hÀ¯-\-§sf kw_-Ôn¨ \S-]SnIÄ¡mbn tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) sNbÀam\pw, tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (BUnäv), I¬ho-\dpw Xmeq-¡p-I-fnse BUn-äv, P\-d hn`mKw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀamcpw, tPmbn-âv cPn-kv{SmÀ B^o-knse `c-Ww, ]vfm\nMv hn`mKw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀamcpw AwK-§-fp-ambn Hcp I½än FÃm PnÃ-I-fnepw Ct¸mÄ \ne-hn-ep-­v. Cu kÀ¡p-eÀ \nÀtZ-i-§Ä \S-¸m-¡p-¶-Xn\pw e£yw ssIh-cn-¡p-¶-Xn-\p-ambn Cu I½nän ASn-b-´nc-ambn tbmKw tNtc-­Xpw kl-I-cW hoYn-bpsS SmÀPäv {]Im-c-apÅ hcn-kwJy ]ncnhv ]qÀ¯n-bm-Ip-¶-Xp-hsc c­m-gvN-bn Hcn-¡Â tbmKw IqSn ]ptcm-KXn hne-bn-cpt¯-­Xpw an\n«vkv Cu B^o-kn-tebv¡v Ab¨p Xtc­-Xp-am-Wv.
8) kl-I-c-W-ho-Yn-bpsS hcn-kwJym ]ncn-hnepw ]c-ky-§Ä tiJ-cn-¡p-¶-Xnepw Xmeq-¡p-I-fnse Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) \pw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (BUn-äv)\pw AhcpsS \nb-{´-W-¯n-epÅ FÃm DtZym-K-سamÀ¡pw Xpey ]¦m-fn¯w D­m-I-W-sa¶v Cu B^o-kn \n¶pw ap³Im-e-§-fn Adn-bn-¨n-«p-Å-Xm-Wv. Ct¸m-gs¯ Cu DuÀÖnX hcn-kwJy ]ncn-hnepw, ]c-ky-§Ä hm§n Ab-bv¡p¶ Imcy-¯nepw FÃm DtZym-K-سam-cp-tSbpw kl-I-c-Whpw {]hÀ¯-\hpw D­m-tI­-Xm-Wv.
9) PnÃm Xe I½n-än-bpsS Xocp-am-\-§Ä \S-¸n-em-¡p-¶-Xn-\mbn Xmeq¡v Xe-¯n Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) sNbÀam\pw, Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (HmUn-äv) I¬ho-\-dpw, P\-d hn`m-K-¯n-sebpw, BUnäv hn`m-K-¯n-sebpw Hm^okv kq{]-­p-amcpw, c­v C³kvs]-IvSÀ/BUn-äÀamÀ AS-§p¶ Xmeq-¡p-Xe I½-änbpw DSs\ cq]o-I-cn¨v Xzcn-XK-Xn-bpÅ \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-t¡-­Xpw Ah-tem-I\ dnt¸mÀ«v Cu Hm^o-kn-tebv¡v Ab¨p Xtc­Xp-am-sW¶v ap³Im-e-§-fn Adn-bn-¨n-«p-Å-Xp-amWv. {]kvXpX I½-änbpsS {]hÀ¯\w DuÀÖn-X-am-t¡-­-Xp-am-Wv.
10) Hmtcm PnÃ-bn \n¶pw Hcp amk-¯n Hcp ]c-ky-sa¶ IW-¡n Ipd-ªXv 10 ]c-ky-sa-¦nepw Hcp hÀj-¯n Hcp PnÃ-bn \n¶pw e`n-¨n-cn-t¡-­Xpw ]ckyw e`n-¡p¶ apdbv¡v Cu Hm^o-kn-tebv¡v Ab¨p Xtc-­-Xp-am-Wv.
11) hcn-kwJy ]ncn-hn-\pÅ ckoXv ]pkvXIw PnÃ-bnÂ\n¶pw Bhiy-s¸-Sp¶ apdbv¡v Ab¨v Xcp-¶-Xm-Wv.
12) Cu ]²-Xn-bpsS Imem-h[n 2005 Pq¬ apX 2011 tabv hsc-bpÅ 60 amk-t¯-bv¡pÅ- Xm-Wv. {]kvXpX 5 hÀj-s¯ Ime-b-f-hn-te-bv¡pÅ hcn-kwJy 600/þ cq] DbÀ¯nb- Xnsâ ASn-Øm-\-¯n kl-I-c-W-ho-Yn-bpsS Hcp hÀjs¯ hcn-kwJy 140 Bbpw kl-I-c-W-ho-Yn-bpsS Hcp {]Xn-bpsS hne 12 cq]-bmbpw \nÝ-bn-¨n-«p-­v.
13) hcn-kw-Jy-bv¡pÅ {Um^väpw, sabn-enwKv enÌpw, cko-Xnsâ tIm¸nbpw tNÀ¯v 30/4/05\p ap¼mbn Cu Hm^o-kn e`n-t¡-­-Xm-Wv. F¶m am{Xta hcn-¡m-cpsS sabn-enwKv enÌv X¿m-dm-¡n, {]nâv sNbvXv ]²Xn Bcw-`n-¡p¶ 2005 Pq¬ amkw apX amknI hcn-¡mÀ¡v \ÂIm³ km[n-¡p-I-bpÅq F¶ Imcyw {]tXyIw HmÀ½-s¸-Sp-¯p-¶p.
14) ta¸-dª Imcy-§sf kw_-Ôn-¨pÅ kwi-b-§Ä¡p kl-I-c-W-kwLw cPnkv{Sm-dpsS Hm^o-knse kl-I-c-W-hoYn FUnä-sdtbm ]n.än. sk£-s\tbm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ Fkv kn/Fkvän, AUn-j-W cPn-kv{SmÀ(-s{I-Un-äv) F¶o DtZym-K-سamcp-amtbm _Ô-s¸-Sm-hp-¶-Xm-Wv.
15) Cu kÀ¡p-e-dnse FÃm Imcy-§-fpw ]men-¡p-¶-Xn hogvN hcm-Xn-cn-¡m³ {]tXyIw {i²n-t¡-­Xm-Wv.
16) Cu kÀ¡p-eÀ ssI¸-änb hnhcw DSs\ Adn-bn-t¡-­-Xp-am-Wv.
H¸v
sI.tI-i-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀPv.
]IÀ¸p-IÄ.
1) Cu B^o-knse FÃm AUo-j-W cPn-kv{SmÀamÀ¡pw.
2) Cu B^o-knse FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw.
3) Cu B^o-knse FÃm sU]yq«n cPn-kv{SmÀamÀ¡pw.
4) Cu B^o-knse FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀamÀ¡pw.
5) FÃm PnÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-d Bâv BUn-äv) amÀ¡pw.
6) FÃm Xmeq¡v Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-d Bâv BUn-äv)-amÀ¡pw.
7) em Hm^o-kÀ.
8) ^n\m³kv Hm^o-kÀ.
9) FUn-äÀ, kl-I-c-W-ho-Yn.
10) ]n.än. skIvj³.
11) tÌm¡p ^bÂ.
BÚm-\p-k-cWw
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th­n

\¼À : kn._n. (1) 13302/05
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
Xncp-h-\-´-]pcw. 31/3/05.

hnjbw: {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä PnÃm kl-I-cW _m¦n \S-¯p¶ \nt£]-§Ä¡v ]eni ]p\À \nÀWbw kw_-Ôn-¨v.
kqN\: 28/2/05Â IqSnb PnÃm _vtfm¡v kt½-f\ Xocp-am-\w.
tIc-f-¯nse {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä hyàn-I-fn \n¶pw kzoI-cn-¡p¶ \nt£-]-§Ä¡v \ÂIp¶ ]en-i, {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fn \S-¯p¶ \nt£-]-§Ä¡v \ÂIp-¶n-söpw kwL-§Ä¡v CXp-aqew henb km¼-¯nI \jvSap­m-Ip-¶p-sh¶pw Bb-Xn-\m {]mY-anI kwL-§Ä hyàn- I-fpsS \nt£-]-§Ä¡v, AXmXv kvfm_p-I-fn \ÂIp¶ ]en-i, PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fn {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä \S-¯p¶ \nt£-]-§Ä¡pw \ÂI-Wsa¶pw PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fpsS \nt£-]-§Ä¡v AXmXp kvfm_p-IÄ¡v \ne-hnepÅ \nc-¡n-t\-¡mÄ 1/4 iX-am\w IqSnb \nc¡v kwØm\ kl-I-cW _m¦pw \ÂtI­Xm-sW¶pw 28/2/05 IqSnb sk³{S _m¦v tIm¬^-d³kn Xocp-am\w ssIs¡m-­n-«p­v.-
ta kml-N-cy-¯n {]mY-anI kl-I-c-W-kw-L-§Ä PnÃm kl-I-cW _m¦n \S-¯p¶ \nt£-]-§Ä¡v {]mY-anI kwL-§Ä hyàn-I-fpsS \nt£-]-§Ä¡v AXmXp kvfm_p-I-fn \ÂIp¶ ]eni, PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ \ÂtI­Xm-sW¶pw PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fpsS \nt£-]-§Ä¡v AXmXv kvfm_p-IÄ¡v \ne-hn-epÅ \nc-¡n-t\-¡mÄ 1/4 iXam\w IqSnb \nc¡v kwØm\ kl-I-cW _m¦pw \ÂtI­Xm-sW¶pw CXn-\m \nÀtZiw \ÂIp-¶p. CXn\v 1/3/2005 apX {]m_eyw D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv.
H¸v
sI.tI-i-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀPv.
1. amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, kwØm\ kl-I-c-W- _m-¦v.
2. FÃm PnÃm kl-I-c-W- _m¦v P\-d amt\-PÀamÀ¡pw.
3. FÃm {]mY-anI kl-I-c-W-kw-L-§Ä¡pw(-tPm-bnâv cPn-kv{SmÀ (P) aptJ-\)
4. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ P\-dÂamÀ¡pw.
5. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ/ (P\-dÂ/BUn-äv) amÀ¡pw.
6. sk{I-«-dn, kl-I-c-W-h-Ip¸v (Bh-cW I¯v kln-Xw)
7. Ub-d-IvSÀ, ]_vfnIv dnte-j³kv hIp-¸v.
8. BUn-äÀ, kl-I-c-W-tPÀWÂ, kwØm\ kl-I-cW bqWn-b³
9. BUn-äÀ, kl-I-c-W-hoYn
10. tÌm¡v ^bÂ.
BÚm-\p-k-cWw
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th­n.
sI.sP. 31/3/05


\¼À Pn (2) 10794/05.
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Smdm^okv,
Xncp-h-\-´-]p-cw, 13.4.2005.

hnjbw :-þ kl-I-c-W-h-Ip-¸v-þ-hm-gqÀ _vtfm¡v ]©m-b-¯v-þ-Im-ªn-c-¸Ån Xmeq-¡m-ip-]{Xn h\nXm inip-hmÀUv sI«nS \nÀam-Wwþ kl-I-c-W-Øm-]-\-§-fn \n¶p kw`mh\ \ÂIp-¶-Xn\v A\p-hm-Zw-þ-D-¯-c-hv-þ-kw_-Ôn¨v
kqN\:þ hmgqÀ _vtfm¡v ]©m-b¯v sk{I-«-dn-bpsS 5.3.05 se I¯v

Imªn-c-¸Ån Xmeq-¡m-ip-]-{Xn-bn hmgqÀ _vtfm¡v ]©m-b-¯nsâ tIcf hnI-k\ ]²Xn 2004þ05Âs¸Sp¯n Hcp tImSn cq] AS-¦Â DÄs¸-Sp¯n Hcp h\n-Xm-þ-inip hmÀUv sI«nS \nÀamWw Bcw-`n-¨p-sh¶pw BbXv ]qÀ¯o-I-cn-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb XpI kw`m-h\ \ÂIp-¶-Xn\v N§-\m-Ècn, Imªn-c-¸Ån Xmeq-¡nse kl-I-cW Øm]-\-§sf A\p-h-Zn-bv¡-W-sa¶v A`yÀ°n-¨p-sIm­v _vtfm¡v ]©m-b-¯nsâ 9.2.05 se Xob-Xn-bnse Xocp-am-\-]-IÀ¸v klnXw kqN\ {]Imcw hmgqÀ _vtfm¡v ]©m-b¯v sk{I-«dn At]-£n-¨n-cn-¡p-¶p.
ta At]£ ]cn-K-Wn-¨p-sIm­pw Imªn-c-¸Ån kÀ¡mÀ Xmeq-¡m-ip-]-{Xn-bn NnIn-Õbv¡mbn F¯p¶ s]mXp-P-\-§-fpsS t£aw IW-¡n-se-Sp¯pw Imªn-c-¸Ån Xmeq-¡m-ip-]{Xn h\nXmþinip hmÀUv sI«nS \nÀamWw ]qÀ¯n-bm-¡p-¶-Xn-\mbn hmgqÀ _vtfm¡v ]©m-b-¯n\v 1969 se tIcf kl-I-cW kwL-§Ä \nb-a-¯nse hIp¸v 56 (2) (Un) bv¡v hnt[-b-ambn kw`m-h\ \ÂIp-¶-Xn\v kl-I-c-W-kwLw cPnkv{Sm-dpsS `c-W-\n-b-{´-W-¯n {]hÀ¯n-¡p¶ Imªn-c-¸Ån Xmeq-¡nse kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v A\p-hmZw \ÂIp-¶p.
H¸v
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ-þ-C³-þ-NmÀPv.
1. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), tIm«-bw.
2. Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), N§-\m-tÈcn.
3. Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ), Imªn-c-¸Ån.
4. sk{I-«dn, hmgqÀ _vtfm¡v ]©m-b¯v tIm«bw PnÃ.
]IÀ¸v:þ 1. tÌm¡v ^bÂ.
BÚm-\p-k-cWw
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th­n.

\¼À: C.Fw.(4) 12718/05.                                               kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
Xncp-h-\-´-]p-cw, 13.4.2005

hnjbw:þ kwØm\ kl-I-cW D]-t`màr s^U-td-j-\nse IcmÀ Poh-\-¡mÀ, Znhk thX\ Poh-\-¡mÀ, kl-I-cW hmbv]m kwL-§-fnse \nt£] ]ncn-hp-ImÀ F¶n-hsc Ønc-s¸-Sp-¯p-¶-Xvþ kw_-Ôn-¨v.
kqN\:þ 29.03.2005þ _lp. kl-I-cW/Xpd-apJ hIp¸v a{´n-bpsS A²y-£-X-bn \nba-k`m aµn-c-¯n h¨v hnfn¨v Iq«nb tbmK-¯nse Xocp-am-\-§Ä.
kwØm\ kl-I-cW I¬kyq-aÀ s^U-td-j-\n IcmÀ ASn-Øm-\-¯nepw ZnhkthX\ hyh-Ø-bnepw akvZqÀ, sl¸À F¶o hn`m-K-§-fn tkh-\-a-\p-jvTn-¡p¶ Xm¡m-enI Poh-\-¡mÀ, hmbv], kl-I-cW Øm]-\-§-fn I½o-j³ hyh-Ø-bn tPmen sN¿p¶ \nt£] ]ncn-hp-ImÀ. F¶n-hsc Ønc-s¸-Sp-¯-W-sa¶ Bhiyw ZoÀL-\m-fmbn Poh-\-¡mcpw kwL-S-\-Ifpw D¶-bn¨p hcp¶-Xm-Wv. kl-I-cW iXm_vZn BtLm-jn-¡p¶ Cu Ah-k-c-¯n am\p-jnI ]cn-K-W-\bpw kmam\y \oXnbpw IW-¡nse-Sp¯v, ta hnh-cn¨ Poh-\-¡msc Ønc-s¸-Sp-¯-W-sa¶v kqN\ {]Imcw kÀ¡mÀ Xocp-am-\n-¡p-I-bp-­m-bn. Cu kml-N-cy-¯n Ipd-ªXv Bdp-am-k-sa-¦nepw tkh\ ssZÀLy-apÅ {]kvXpX Poh-\-¡msc NphsS tNÀ¡p¶ amÀK-\nÀtZ-i-§-fpsS ASn-Øm-\-¯n Ønc-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\v \S-]Sn kzoI-cn-¡p-hm³ CXn-\m D¯-c-hm-Ip-¶p.
1) kwØm\ kl-I-cW D]-t`màr s^Utd-j-\n akvZqÀ, sl¸À, tKmUu¬ Akn-Ìâv, tKmUu¬ Io¸À XpS-§nb XkvXn-I-I-fn IcmÀ/Znh-k-th-X\ ASn-Øm-\-¯n Ipd-ªXv Bdp amk-sa-¦nepw tkh\ ssZÀLy-apÅ Xm¡m-enI Poh-\-¡msc AXmXp XkvXn-I-I-fn Ønc-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv. ChÀ¡v \ne-hn e`n-¨p-sIm-­n-cn-¡p¶ thX\w sam¯ thX-\-ambn IW-¡m-t¡-­-Xm-Wv. ChÀ¡v t£a-\n-[n-bp-sSbpw s]³jsâbpw B\p-Iq-ey-§Ä e`y-am-¡p-¶-Xn\pw \S-]Sn kzoI-cn-t¡-­-Xm-Wv.
2) ta hn`m-K-¯nÂs¸« Poh-\-¡m-cn tbmKy-X-bp-Å-hÀ¡v tkh\ ssZÀLy-¯nsâ ASn-Øm-\-¯n I¬kyq-aÀ s^U-td-j-\nse skbnÂkvam³ t{KUv 2/ t{KUv 1 XkvXn-I-I-fn-te¡v DtZym-K-¡-bäw \ÂIp¶ Imcyw ]cn-K-Wn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. F¶m CXn-\-\p-kr-ambn s^Utd-jsâ t]mjI hn`mKw D] \n_-Ô-\-I-fnepw \nb-a-\-N-«-§-fnepw Bh-iyamb t`Z-K-Xn-IÄ hcp¯n kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-dpsS AwKo-Imcw hm§n-b-Xn\p tij-am-bn-cn-¡Ww ta {]Im-c-apÅ DtZym-K-¡-b-ä-§Ä \ÂtI-­-Xv.
3) s]³j³ ]än ]ncnª Poh-\-¡m-cpsS DtZym-K-سam-sctbm Icm-d-Sn-Øm-\-¯ntem aäp hn[-¯ntem s^U-td-j-\n \nb-an-¡p-¶Xv Hgn-hm-t¡-­-Xm-Wv.
4) hmbv]m kl-I-cW Øm]-\-§-fn \nt£] ]ncn-hp-Im-cmbn \ne-hn Bdpam-k-¯n Ipd-bm¯ tkh\ ssZÀLy-apÅ Poh-\-¡msc AtX XkvXn-Ibn Ønc-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv. ChÀ¡v \ÂIm-hp¶ I½o-j³ Ipd-ªXv c­p iX-am\hpw ]c-am-h[n aq¶p iX-am-\hpw Bbn-cn-¡pw. C{]-Imcw \ÂIm-hp¶ I½o-j³ XpI-bn \n¶pw 500/þcq] {]Xn-amk thX-\-ambn IW-¡m¡n \ÂtI-­-Xm-Wv.
5) \ne-hn-epÅ \nt£] ]ncn-hp-ImÀ¡v Ønc \nb-a-\-§Ä \ÂIp-¶-Xn\v AXmXv Øm]-\-§Ä Bh-iy-amb XkvXn-I-IÄ krjvSn¨v kl-I-c-WkwLw cPn-kv{Sm-dpsS AwKo-Imcw hmt§-­-Xm-Wv. C§s\ Ønc-s¸-Sp¯n \nb-an-¡-s¸-Sp-¶-hÀ¡v aäp XkvXn-I-I-fn-te¡v DtZym-K-¡-b-ä-¯n\v AÀl-Xbp-­m-bn-cn-¡p-¶-X-Ã. Chsc t]mjI hn`m-K-¯n DÄs¸-Sp-¯p-hm\pw ]mSnÃ. C\n apX \nt£] ]ncn-hp-Imsc kwL-§-fn \nb-an-¡p-¶-Xn\v kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS ap³IqÀ A\p-hmZw hm§n-bn-cn-t¡-­-Xpam-Wv.
6) ta {]Imcw Ønc-s¸-Sp-¯p¶ \nt£-]-]n-cn-hp-Imsc s]³j³ t£a-\n[n F¶o t£a-]-²-Xn-I-fn DÄs¸-Sp-¯p-¶-Xn\v _Ô-s¸« kl-I-cW Øm]-\-§Ä \S]Sn-IÄ ssIs¡m-tÅ-­-Xm-Wv.
(H¸v)
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ (C³-þ-NmÀPv)
1) {]kn-Uâv
tIcf kwØm\ kl-I-cW I¬kyq-aÀ s^U-td-j³, KmÔn \KÀ, FdWm-Ip-fw, sIm¨n.
2) amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ
tIcf kwØm\ kl-I-cW I¬kyq-aÀ s^U-td-j³, KmÔn \KÀ, Fd-Wm-Ip-fw, sIm¨n.
3) tPmbnâv cPn-kv{SmÀ/ IÄI-dâv HmUn-äÀ, tIcf kwØm\ kl-I-cW I¬kyq-aÀ s^U-td-j³, KmÔn \KÀ, Fd-Wm-Ipfw, sIm¨n.
4) {]kn-Uâv/P\-d amt\-PÀ PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ, kwØm\ kl-IcW _m¦v.
5) tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ).
6) tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (BUn-äv).
7) kn.F-kv.-sk-£³
8) kn.]n. sk£³
9) kn._n. sk£³
10) tÌm¡v ^bÂ
11) kvs]bÀ.
12) kl-I-cW hoYn, kl-I-cW tPÀWÂ.
BÚm-\p-k-cWw
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th-­n.

\¼À: kn,Pn (2) 24497/04                                               kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
Xncp-h-\´-]p-cw, 31/3/05.-
hnj-bw: tIcf ImÀjnI IS-¡mÀ (Xm¡m-en-Im-izmkw) BIvSv 2001 þ hb-\mSv Pnà þImÀjnI IS§Ä¡v ]eni _m²y-Xþ Kh¬saâv Gsä-Sp-¡p-¶-Xvþ IÀj-IÀ¡v ]eni Cfhv þ\nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv kw_-Ôn-¨v.
kqN\: 1) kl-I-cW-kwLw cPn-kv{Sm-dp-sS28/9/04se 37/04-þmw \¼À kÀ¡p-eÀ
2)18/3/05/se 1958/ kn3/05/ kl- \-¼À kÀ¡mÀ I¯v
kqN\ (1) kÀ¡p-e-dn c­m-as¯ t]Pn (JÞnI 7 \p Xmsg ) Cu]-²Xn A\pkcn¨v F¶p XpS-§p¶ JÞn-I kqN\(2) se \nÀt±-i-¯nsâ ASnØm-\-¯n Xmsg ]cm-aÀin-¡p¶ coXn-bn amäw hcp¯n \nÀt±-i-§Ä ]pds¸-Sp-hn-¡p-¶p.
Cu ]²Xn A\p-k-cn¨v B\p-Iqeyw e`n-t¡­ IÀj-IÀ Sn BIvSnse N«w 5(1) A\p-k-cn¨v ISw FSp-¯n-«pÅ kl-I-c-W-kw-L-¯n\v 15/10/04 \Iw At]£ \ÂIWw. Sn At]£ kl-I-c-W-kw-L-¯n\v \ÂtI­ IrXy-amb XpI. KUp-¡-fmbn ho«p-¶-Xn\v Dt±-in-¡p-¶ Imem-h[n F¶nh N«w 5(2){]Imcw DÄs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. At]-£-I³ IÀj-I-\m-sW¶pw ASbvt¡­ ISw ImÀjnI IS-am-sW¶ Imcyhpw ]cn-tim-[n-t¡-­Xv N«w 5(3) {]Imcw kl-I-c-WkwL¯nsâ Npa-X-e-bm-Wv. tbmKy-amb At]-j-IÄ¡v \nb-a-¯nsâ B\p-Iq-ey-§Ä \ÂIn-s¡m­v kl-I-c-W-kwLw N«w 5(4) {]Imcw At]£ e`n¨v Hcm-gvN-bv¡Iw Xocp-am\w FSp-¡-Ww. C§s\ FSp¯ Xocp-am-\§Ä N«w 5 (5) A\p-k-cn¨v 15 Znh-k-¯n-\p-Ån hb-\mSv PnÃm P\-d hn`mKw kl-I-c-W-kwLw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡pw , PnÃm If-IvSÀ¡pw F¯n-¨n-cnt¡-­-Xm-Wv.
H¸v
sI. tIi-h³
kl-I-c-WkwLw cPn-kv-{SmÀ C³NmÀPv.
1) kl-I-c-W-kwLw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ
2) kl-I-c-W-kwLw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀamÀ (P\-dÂ/BUn-äv)-am-\-´-hmSn, ssh¯n-cn,- kp¯m³ _t¯-cn.
3) Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ/ hmeyp-th-j³ B^o-kÀ {]mY-anI kl-I-cW ImÀjnI {Kma hI-k\ _m¦v ]\-acw ssh¯n-cn.
4) FÃm {]mY-anI ImÀjn-I kl-I-c-W -kw-L-§Ä¡pw.
5) {]mY-anI kl-I-cW ImÀjnI {Kma-hn-I-k\ _m¦p-IÄ (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) aptJ-\).
]IÀ¸v:
1) Kh¬saâv sk{I-«dn, kl-IcW hIp¸v, Kh¬saâv sk{I-«-dn-tbäv Xncp-h-\-´-]pcw (Bh-cW I¯p-k-ln-Xw)
2) Kh¬saâv sk{I-«dn, Irjn hIp-¸v, Kh¬saâv sk{I-«-dn-tbäv Xncp-h-\-´-]pcw(Bh-cW I¯p kln-Xw)
3) PnÃm If-IvSÀ, hb\m-Sv. (Bh-cW I¯v kln-Xw).
4) amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ, tIcf kwØm\ kl-I-cW _m¦v.
5) amt\-PnwKv Ub-d-IvSÀ tIcf kwØm\ kl-IcW ImÀjnI {Kma hnI-k\ _m¦v.
6) P\-d amt\-PÀ, PnÃm kl-I-c-W- m-¦v.
7) Ub-d-IvSÀ, ]»nIv dnte-j³kv hIp-¸v, Xncp-h-\-´-]pcw (Bh-cW I¯p kln-Xw).
8) PnÃm C³^Àtaj³ -B-^o-kÀ, hb-\m-Sv.
9) FUn-äÀ kl-I-c-W-ho-Yn.
10) FUnäÀ kl-I-c-W tPÀWÂ
11) tÌm¡v ^bÂ
12) kvs]bÀ
//BÚm-\p-k-cWw//
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th-­n.\¼À Fkv.-kn.-än. (2) 17563/05         kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv,
                                        Xncp-h-\-´-]pcw, 27-þ04-þ2005 
hnjbw : ]«n-I-PmXn/]«n-I-hÀ¤ kl-I-cW kwL-§-fnse AUvan-\n-kvt{S-äÀ \nb-a\w þ At]£ kaÀ¸n-¡p-¶Xv kw_-Ôn-¨v. 
kqN\ :
]«n-I-PmXn/]«n-I-hÀ¤ kl-I-cW kwL-§-fnse AUvan-\n-kvt{S-äÀam-cpsS Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ At]£ ]e-t¸mgpw hÀj-§Ä¡p tij-amWv kÀ¡m-cn kaÀ¸n-¡m³ Ign-bp-¶-Xv.  AXm-bXv Kpcp-X-c-amb hogvN-bmbn kÀ¡mÀ HmÀ½-s¸-Sp-¯n-bn-«p-­v.  Cu kml-N-cy-¯n FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀamcpw AUvan-\n-kvt{S-ä-dpsS Imem-h[n \o«p-¶-Xn-\pÅ At]£ kaÀ¸n¡pw t]mse Xmsg ]d-bp¶ \nÀt±-i-§Ä ]men-t¡-­-Xm-Wv.
1.  GsX-¦nepw Hcp kwL-¯nse `c-Wm-[n-]sâ Imem-h[n Xocp-¶-Xn\v aq¶p amkw ap¼p Xs¶ Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ At]£ cPn-kv{SmÀ B^o-kn e`y-am-bn-cn-¡-Ww.  AÃm¯ ]£w At]£ Xma-kn-¨-Xnsâ ImcWw hyà-am-¡m³ AXmXv tPmbnâv cPn-kv{SmÀ _m[y-Ø-\m-bn-cn-¡pw.
2.  Hcp-hÀj¯n Ipdª Ime-b-f-hn-te-¡mWv Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ At]£ kaÀ¸n-¡p-¶-sX-¦n B Ime-b-f-hn-\p-Ån sXc-sª-Sp¸v \S¯n ]pXnb `cW kan-Xnbv¡v `cWw ssIam-dm³ Ign-bptam F¶v hyà-am-t¡-­Xpw Ign-bp-I-bn-sÃ-¦n Ipd-ªXv Hcp hÀj-t¯¡v F¦nepw Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ At]£ kaÀ¸n-t¡-­-Xp-am-Wv. 
3.  kwL-¯n Ce-£³ \S-¶p-sh-¦n B Xob-Xn-bpw, ]pXnb `c-W- kanXn NmÀsÖ-Sp¯ Xob-Xnbpw hyà-ambpw tcJ-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv.  ]pXnb `c-W-k-anXn NmÀsÖ-Sp¯ XobXnbpsS Xte Zohkw hsc \ne-hn-epÅ `c-Wm-[n-]sâ Imem-h[n \o«n-bm aXn-bm-Ipw. 
DZm: 2/4/05 sXcsªSp¸v \S-¡p-Ibpw 4/4/05 \v ]pXnb `cW kanXn NmÀsÖ-Sp-¡p-Ibpw sNbvXm  3/4/05 hsc  \ne-hn-epÅ `c-Wm-[n-]sâ Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¨m aXn-bm-Ipw AXp-t]mse Xs¶ 2/4/05 \v Xs¶ ]pXnb `c-W-k-anXn NmÀsÖ-Sp-¯p-sh-¦n 1/4/05 hsc `c-Wm-[n-]sâ Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¨m aXn-bm-Ipw. 
]e At]-£-I-fnepw CXv 4/4/05 AsÃ-¦n 2/4/05 F¶ {Ia-¯n-emWv Xocp-am\w FSp-¡p-¶-Xv. 
4.  At]-£-bn Xmsg ]d-bp¶ tcJ-IÄ D­m-bn-cn-¡-Ww. 
F. t\cs¯ `c-Wm-[n-]sâ Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¨p-sIm-­pÅ D¯-c-hp-IÄ (A-XmXv tPmbnâv cPn-kv{SmÀ BZys¯ Hcp hÀjw Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¨-Xnsâ ]IÀ¸p-IÄ þ 2 tIm¸n hoXw)
_n. kÀ¡m-cmWv Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¨-sX-¦n AXnsâ ]IÀ¸v.
kn. kÀ¡mÀ D¯-c-hnsâ \¼dpw Xob-Xnbpw Fkv.-BÀ. H. \¼cpw tPmbnâv cPn-kv{Sm-dpsS I¯nse kqN-\-bn DÄs¸-Sp-¯-Ww. 
Un. kwLw AUvan-\n-kvt{S-ä-dpsS  Xocp-am-\-¯nsâ AÊ ]IÀ¸p-IÄ 2 tIm¸n (t^m-t«m-Ìmäv ]mSn-Ã). 
        ta \nÀt±-i-§Ä FÃm DtZym-K-Ø-·mcpw IÀÈ\ambn ]men-t¡-­-Xm-Wv. 
sI. tIi-h³
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀÖv


 \¼À.-kn.-_n(5)21757/05                                                kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ B^okv
Xncp-h-\-´-]p-cw, 21.6.2005
hnjbw: kl-I-cWw an{XA{Ko-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼\n enan-ä-Uv-þ-F-d-Wm-Ipfw PnÃ-bnse kl-I-cW kwL-§Ä Hmlcn aqe-[-\-¯n ]¦m-fn-I-fm-¡p-¶-Xv-þ-A-\p-hmZw \evIp-¶Xv þ kw_-Ôn¨v
kqN\: 1. an{X A{Kn-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼\n enan-äUv sNbÀamsâ 19/5/05, 10/6/05 Xob-Xn-I-fnse At]-£.
2. Fd-Wm-Ipfw P\-d hn`mKw tPmbn³cv cPn-kv{Sm-dpsS 1.6.2005 se kn.BÀ.-_n. 3343/05 \¼À I¯v.
3. Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦v P\-d amt\-P-cpsS 16.6.05se I¯v.
Fd-Wm-Ipfw PnÃ-bnse IÀj-IÀ, {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä, amÀ¡äv kl-I-cW kwL-§Ä, kzm{ib kwL-§Ä, IpSpw-_-{io-IÄ F¶n-h-cpsS {]hÀ¯-\-§Ä ka-\z-bn-¸n¨v an{X A{Ko-IĨ-d I¼\n enan-äUv F¶ t]cn I¼\n cPn-ÌÀ sNbvXv {]hÀ¯\w Bcw-`n-¨n-«p-Å-Xm-Wv. IÀj-IÀ¡v Ah-cpsS DXv]-¶-§Ä sa¨-s¸« hnebv¡v hnev¡p-hm-\pw, D]-t`m-àm-¡Ä¡v KpW-ta-·-bpÅ km[-\-§Ä hnX-cWw sN¿m\pw, [mcmfw sXmgne-h-k-c-§Ä krjvSn-¡m\pw I¼-\n-bpsS {]hÀ¯\w sIm­v km[n-¡p-¶-Xm-sW-¶pw, ImÀjnI hn`-h-§Ä kwkvI-cn-¡p-¶-Xn-\pÅ t{]mk-ÊnwKv bqWn-äp-IÄ XpS-§m\pw ssPh kmt¦-Xn-I-hnZy D]-tbm-Ks¸Sp-¯n-bpÅ Irjn coXn-IÄ t{]mÕm-ln-¸n-¡p-¶-Xn\pw AtXm-sSm¸w Hcp kq¸À amÀ¡äv Øm]n¨v DXv¸-¶-§-fpsS hn]-W\w GtIm-]n-¸n-¡p-¶-Xn\pw Dt±-in-¡p-¶-Xmbpw kqN\ (1) {]Imcw I¼\n sNbÀam³ Adn-bn-¨n-«p-­v. I¼-\n-bpsS BÀ«n-¡nÄkv Hm^v Atkm-kn-tb-j-\nse hyhØ {]Imcw I¼-\n-bpsS t_mÀUn\v kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v I¼-\n-bn {]-tXyI {]mXn-\n[yw hyhØ sNbvXn-«n-Ã. I¼-\n-bpsS ]Xn-\©v AwK `c-W-k-an-Xn-bn ]c-am-h[n ]¯v t]À kl-I-cW kwL-§-fpsS {]Xn-\n-[n-I-fm-bn-cn-¡p-sa¶v I¼\n Ub-d-IvSÀ t_mÀUnsâ 4.6.2005se 8þmw \¼À Xocp-am-\-{]-Imcw sFI-I-WvtTy\ Xocp-am-\n-¡p-I-bpw, ASp¯p IqSp¶ BZys¯ s]mXp-tbm-K-¯n sh¨v CXn-te-¡-mh-iy-amb t`Z-KXn \nb-am-h-en-bn hcp-¯p-¶-Xm-sW¶pw I¼\n sNbÀam³ Dd-¸p-\-evIp-I-bpw. Sn I¼-\n-bpsS Hmlcn aqe-[-\-¯n ]¦m-fn-I-fm-¡p-¶-Xn\v kl-I-c-W-kwLw cPn-kv-{Sm-dpsS `c-W-\n-b-{´-W-¯n Fd-Wm-Ipfw PnÃ-bn {]hÀ¯n-¡p¶ kl-I-cW Øm]-\-§Ä¡v A\p-hmZw \evI-W-sa¶pw I¼\n sNbÀam³ kqN\ (1) {]Imcw At]-£n-¡p-Ibpw kqN\ (2) {]Imcw tPmbn³cv cPn-kv{SmÀ At]£ cPn-kv{SmÀ¡v kaÀ¸n-¡p-Ibpw sNbvXn-«p-­v.
an{X A{Kn-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼-\n-bpsS Dt±i e£y-§Ä PnÃ-bnse IÀj-IÀ, {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä, amÀ¡-änwKv kwL-§Ä F¶n-hbv¡v {]tbm-P-\-I-c-am-bn-cn-¡p-sa-¶-Xnsâ ASn-Øm-\-¯n sNbÀamsâ At]-£-bpw, tPmbnâv cPn-kv{Sm-dpsS I¯pw ]cn-K-Wn¨v kl-I-cW kwLw cPnkv{SmdpsS `c-W-\n-b-{´-W-¯n Fd-Wm-Ipfw PnÃ-bnse {]mY-anI hmbv]m kl-I-c-W-kw-L-§Ä/_m¦p-IÄ, amÀ¡-änwKv kl-I-cW kwL-§Ä, aäv ImÀjnI kl-I-cW kwL-§Ä XpS-§nb kl-I-cW Øm]-\-§Ä Ah-cpsS \nb-am-h-en-bnse hyhØIÄ¡pw, tIcf kl-I-cW \nbaw/N«w F¶n-hbv¡pw hnt[-b-am-bn, an{X A{Kn-IĨ-d s{]mUyq-kÀ I¼\n enan-ä-Unsâ Hmlcn FSp-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
H¸v
sI.tI-i-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀPv
sNbÀam³
an{X A{Ko-IĨ-d s{]mUyp-kÀ I¼\n enan-äUv,
Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦v _nÂUnw-Kvkv,
Im¡-\m-Sv, sIm¨n³ þ 632030
]IÀ¸v:
1. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ/BUn-äv), Fd-Wm-Ip-fw.
2. Fd-Wm-Ipfw PnÃ-bnse FÃm kl-I-cW _m¦v/kl-I-cW kwL-§Ä¡pw (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) aptJ-\)
3. P\-d amt\-PÀ, Fd-Wm-Ipfw PnÃm kl-I-cW _m¦v.
4. Cu B^o-knse FÃm sk£³ Xe-h-·mÀ¡pw.
5. FUnäÀ, kl-Ic-W hoYnþ{]kn-²o-I-c-W-¯n-\mbn
6. FUn-äÀ, kl-I-cW tPÀWÂþ {]kn-²o-I-c-W-¯n-\mbn
7. cPn-kv{Sm-dpsS tai-¸p-d-t¯¡v
8. tÌm¡v ^bÂ

BÚm-\p-k-cWw
H¸v
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th-­n.

\¼À. kn_n(3)49746/04.                                              klI-cWkwLw cPn-kv{SmÀ B^o-kv,-
Xn-cp-h-\-´-]pcw:24.5.2005.

hnjbw:þ kl-I-cWw PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ kaÀ¸n-¡p¶ At]-£-I-fpsS ]cntim-[-\- þ-\-S-]Sn {Ia-§Ä eLq-I-cn-¡p-¶-Xn\pw Ime Xmakw Hgn-hm-¡p-¶-Xn\pw \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn¡p-¶p.

kwØm-\s¯ PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fpsS At]-£-IÄ, dnt¸mÀ«pIÄ apX-em-bh Xmeq¡v Xe Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀam-cpsS ]cn-tim-[-\bv¡p tijw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ)-amÀ aptJ\ kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p e`n-¡p¶ \ne-hnse \S-]Sn {Ia-¯n hfsc Ime-Xm-a-k-ap-­m-Ip-¶-Xm-bn Cu B^oknsâ {i²-bn s]«ncn-¡p-¶p. Sn \S-]-Sn-{I-a-§Ä eLq-I-cn¨v ImeXmakw Hgn-hm-¡p-¶-Xn-\mbn NphsS tNÀ¯n-cn-¡p¶ \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p.
1. kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡v kaÀ¸n-t¡­ At]-£-IÄ, dnt¸mÀ«p-IÄ apXem-bh PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ _Ô-s¸« P\-d hn`mKw tPmbnâv cPnkv{SmÀ aptJ\ kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv.
2. Sn At]-£-IÄ dnt¸mÀ«p-IÄ apX-em-bhbpsS ^b-ep-IÄ ]cn-tim-[n¨v tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡v dnt¸mÀ«v kaÀ¸n-¡p-¶-Xn\pw, DÅ-S¡w sNbvXn-cn-¡p¶ tcJ-I-fpsS ]IÀ¸p-IÄ, tÌävsaâp-IÄ XpS-§n-bh km£y-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\pw tPmbnâv cPnkv{SmÀ (P\-dÂ) B^o-knse ¹m\nwKv hn`mKw Akn-Ìâv cPn-kv{Smsd Npa-X-e-s¸-Sp-¯p-¶p. Sn DtZym-K-س Ime-Xm-akw IqSmsX PnÃm kl-I-cW _m¦n t\cn«v ]cn-tim-[\ \S¯n dnt¸mÀ«v tPmbnâv cPn-kv{SmÀ¡v kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv.
3. Sn ]cn-tim-[\ dnt¸mÀ«v e`n-¨m-ep-S³ Xs¶ tPmbnâv cPn-kv{SmÀ dnt¸mÀt«m-Sp-IqSn Sn At]-£-IÄ, dnt]mÀ«p-IÄ apX-em-bh kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ¡v Ab-¨p-X-tc-­-Xm-Wv. Sn dnt¸mÀ«n tPmbnâv cPn-kv{Sm-dpsS hyà-amb ip]mÀi/A`n-{]mbw \nÀ_-Ô-ambpw D­m-bn-cn-t¡­-Xm-Wv. ta \nÀt±-i-§Ä tPmbvâv cPn-kv{SmÀamÀ _Ô-s¸« DtZym-K-سamcpsS {i²-bn sIm­p-h-tc-­Xpw, Ah ]men-¡p-¶p-s­¶v Dd-¸p-h-cp-t¯-­-Xp-am-Wv.
H¸v
sI. tIi-h³
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ-þ-C³-þ-NmÀPv
1. FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ) amÀ¡pw
2. tPmbnâv cPn-kv{SmÀ/I¬I-dâv BUn-äÀ, FÃm PnÃm kl-I-c-W- _m-¦p-IÄ¡pw
3. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ(-¹m-\nwKv) amÀ¡pw tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(P\-dÂ) B^okv (tPmbnâv cPn-kv{SmÀ(-P-\-dÂ) apJm-´n-cw)
4. FÃm Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ (P\-dÂ) amÀ¡pw.
5. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦v {]kn-Uâv amÀ¡pw .
6. FÃm PnÃm kl-I-cW _m¦v P\-d amt\-PÀamÀ¡pw.
7. kn. _n. (1), kn. _n. (5), C. Fw sk£-\p-IÄ¡v
8. tÌm¡v ^b / kvs^bÀ.
// BÚm-\p-k-cWw //
kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ¡p-th-­n.\¼À : F.Un. FÂ. (2) 19305/05              kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{Sm-^okv,
                                                Xncp-h-\-´-]p-cw, XobXn : 28-þ05-þ2005
hnjbw : kl-I-cWw -þ 2001 se ImÀjnI IS-¡mÀ (Xm¡m-enI Bizm-kw) BIvSv þ ImÀjnI IS-§Ä¡v sat½m-dn-bhpw, ]en-i-bn-fhpw þ BUnäv thf-bn Icp-X hbv¡Â þ kzoI-cn-t¡­ \S-]-Sn-IÄ þ kw_-Ôn-¨v. 
kqN\ : 1. kÀ¡p-eÀ \¼À 25/2004
2. Pn.-H. (Fw.-F-kv) 310/04 dh\yq XobXn 15-þ10-þ2004
3. Cu B^o-knse 29-þ04-þ2001 se kn.-Pn. (2) 24497/04 \¼À ]pds¯gp¯v
2001 se tIcf ImÀjnI IS-¡mÀ Xm¡m-enI Bizmk BIvSnsâ  XpSÀ¨-bmbn 23-þ01-þ2004 apX Hcp hÀj-t¯¡v hmbv] Xncn-¨-S-¡p-¶-Xn\v samd-t«m-dn-bhpw Sn Ime-b-f-hn ImÀjnI hmbv]bv¡v AS-bv¡m-\pÅ ]en-ibpw ]ng-]-en-ibpw kwL-¯n\v kÀ¡mÀ doCw-t]gvkv sNbvXv \ÂIp-¶-Xn\pw D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«p-Å-Xm-Wv. 
kqN\ (2) {]Imcw, hb-\mSv  PnÃ-bv¡pÅ kvs]jy ]mt¡Pv  ]²Xn A\p-k-cn¨v 50,000/þ cq] hsc-bpÅ ImÀjnI  hmbv]-IÄ¡v 2000 amÀ¨v 31 \v tijw 5 hÀj-t¯¡v ]en-i-bn-fhv B\p-Iqeyw \ÂIm³ kÀ¡mÀ D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-«p-Å-Xp-am-Wv. 
kqN\ (3)  {]Imcw 29-þ12-þ2001 \v ap¼v FSp-¯Xpw 23-þ01-þ2004  \n\-\n¡p-¶-Xp-amb  hmbv]-IÄ¡pw B\p-Iq-ey-¯n\v AÀl-X-bp-s­¶v hyà-am-¡n-bn-«p-­v. 
ta kml-N-cy-¯n kml-N-cy-¯n hb-\mSv PnÃ-sbm-gn-sI-bpÅ PnÃ-I-fnse IÀj-IÀ¡v 23-þ01-þ2004 apX Hcp hÀj-t¯¡v Ah-sc-Sp-¯n-«pÅ ImÀjnI hmbv]¡v tamd-t«-dnbw A\p-h-Zn-¨n-«p-Å-Xn-\mepw Sn Ime-b-f-hnse ]cn-ibpw ]ng-]-en-ibpw kÀ¡mÀ do Cwt¼gvkv sNbvXv \ÂIp-sa-¶-Xn-\mepw Sn XpI hmbv]-¡m-csâ IW-¡n hchv h¨ tijw kÀ¡m-cn \n¶pw e`n-¡m-\p-Å-Xmbn dnt¸mÀ«n ImWn-t¡-­Xpw Sn ]eni XpIbv¡v BUn-än {]tXyI Icp-X hbv¡p-¶-Xn \n¶pw Hgn-hm-¡p-¶-Xp-am-Wv. 
hb-\mSv PnÃ-bn kqN\ (2) {]Imcw {]Jym-]n¨ {]tXyI ]mt¡Pv ]²Xnb\p-k-cn¨v 01-þ04-þ2001 apX 31-þ03-þ2006 hsc-bpÅ 5 hÀjs¯ ]eni _m²yX Kh¬saâv Gsä-Sp-¯n-cn-¡p¶ kml-N-cy-¯n Sn XpI kÀ¡m-cn \n¶pw e`n-¡m-\p-Å-Xmbn kwLw IW-¡p-I-fn tcJ-s¸-Sp-¯-ep-IÄ hcp¯n Sn XpI kÀ¡m-cn \n¶pw e`n-¡m-\p-Å-Xmbn BUn-än {]tXyIw dnkÀÆv shbv¡p-¶-Xn \n¶pw Hgn-hm-t¡-­-Xm-Wv.  BUnäv Ignª kÀ«n-^n-¡äv hnX-cWw sNbvXn-«pÅ kwL-§-fn {]tXyIw ]mt¡Pv Ime-b-f-hnse BUnäv BWv \S-¡p-¶-sX-¦n B hÀjs¯ BUn-än ap\v\ hÀjs¯ ]eni þ ]ng-¸-eni F¶o C\-§-fn kÀ¡m-cn \n¶pw e`n-¡m-\p-Å-Xmbn ImWn-¨n-«pÅ XpI,   AXmXv hÀjs¯ BUn-änse dnkÀÆn \n¶pw \o¡m-hp-¶-Xm-Wv. 
F¶m kÀ¡m-cn \n¶pw e`n-¡m-\p-Å-Xmbn ImWn-¨n-«pÅ XpI-bnÂ, CXn-\Iw AS¨v XoÀ¯ hmbv]-IÄ¡v Sn Ime-b-f-hn-te¡v AÀl-X-s¸« XpI hmbv]-¡m-c-\v XncnsI \ÂIp-Itbm Snbm\v kwL-¯n-epÅ aäp hmbv]-I-fn X«n-¡n-gn-¡p-Itbm sNbvXn-«p-s­-¦n A¯cw tIkp-IÄ¡v {]tXyIw dnkÀÆv hbvt¡-­-Xm-Wv. 
hmbv]-IÄ Xncn-¨-S-bv¡p-¶-Xn\v samd-t«-dn-bhpw ]en-i-bn-fhpw A\p-h-Zn-¡p¶ kml-N-cy-¯n {]mY-anI kl-I-cW kwL-§Ä PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fn \n¶pw FSp-¯n-«pÅ ImÀjnI hmbv]-I-fpsS Xncn-¨-S-hnepw Ipdhv h¶n-«p-Å-Xmbn {i²-bnÂs¸«n-«p-Å-Xn-\mÂ, PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fnse IpSn-ÈnI hÀ²n-¡p-¶-Xn-\pw, \njv{Inb BkvXn-I-fn DÄs¸-Sp¯n Icp-X hbvt¡­n hcp-¶Xp Imc-Whpw em`-þ-\-jvS-¡-W¡p {]Imcw PnÃm kl-I-cW _m¦p-IÄ \jvS-¯n-em-Im³ km²y-X-bp-Å-Xmbpw {i²n-¡-s¸-«n-«p-­v. 
Cu kml-Ncyw Hgn-hm-¡p¶-Xn\v {]mY-anI hmbv] kl-I-cW kwL-§Ä PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fn \n¶pw FSp-¯n-«pÅ hmbv]-I-fn ImÀjnI ISm-izmk \nb-a-{]-Imcw B\p-Iqeyw AwK-§Ä¡v AwK-§Ä¡v A\p-h-Zn-¨Xp ImcWw AS-bv¡m³ Ign-bm-Xn-cp-¶-{Xbpw ]en-ibpw hmbv]-Xp-Ibpw PnÃm kl-I-cW _m¦p-I-fpsS hmÀjnI A¡u-­n IpSn-Èn-I-bmbn ]cn-K-Wn-t¡-­-Xn-söpw \nÀt±-in-¡p-¶p. 
C{]-Imcw kÀ¡m-cn \n¶pw Int«­ XpI dnt¸mÀ«n tNÀ¡p¶-Xpw Icp-X hbv¡p-¶-Xn\pw \o¡w sN¿p-¶-Xn\pw AXy´w IrXy-X-tbmsS sN¿p¶p F¶v _\v[s¸« DtZym-K-Ø-·mÀ Dd-¸m-t¡-­Xpw CXn-\m-h-iy-amb tÌävsaâp-IÄ kwLw \nb-am-\p-krXw BUn-äÀ¡v kaÀ¸n-t¡-­XpamWv. 
sI. tIi-h³
kl-I-cW kwLw  cPn-kv{SmÀ C³NmÀÖv

\¼À : Fkv. kn. än (1) 23354/05         kl-I-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ Hm^okv,
                                          Xncp-h-´-]pcw, XobXn 14-þ06-þ2005
hnjbw : ]«nIPmXn/]«n-I-hÀ¤ kl-I-cW kwL-§Ä ¹m³ kvIow A\p-k-cn-¨pÅ [\-k-lm-b-¯n\v At]£ kaÀ¸n-¡p-t¼mÄ ]men-t¡­ \S-]-Sn-Isf kw_-Ôn-¨v.  
kl-I-cW hIp-¸nsâ Iogn {]hÀ¯n-¡p¶ ]«n-I-PmXn/]«nI hÀ¤ kwL-§-fn \n¶pw ¹m³ kvIow A\p-k-cn-¨pÅ At]-£-IÄ {Iam-Xo-X--ambn Cu B^o-kn e`n-¨p-sIm-­n-cn¡p-I-bm-Wv.  F¶m C{]-Imcw e`n¨n«pÅ At]-£-IÄ  Bh-iy-amb ]cn-tim-[-\-IÄ \S-¯msXbmWv tPmbnâv cPn-kv{SmÀ B^o-kp-I-fn \n¶pw Cu B^o-kn-te¡v Ab¨p Xcp-¶-Xv.  _Ô-s¸« kwL-§-fpsS \ne-hn-epÅ {]hÀ¯-\s¯ sa¨-s¸-Sp-¯m-\pÅ \nÀt±iw At]-£-I-tfm-sSm¸w D­m-Im-dn-Ã.  am{X-hp-aà ]pXnb s{]mP-IvSp-IÄ kaÀ¸n-¡pt¼mÄ AXnsâ {]mtbm-Kn-I-X, Imcy-£-a-X, F¶nh hne-bn-cp-¯m-dp-an-Ã.  AXp-sIm­v kl-I-c-W-kw-L-§Ä kaÀ¸n-¡p¶ At]£ {Ia-{]-Im-c-amWv F¶p _Ô-s¸« tPmbnâv cPn-kv{SmÀ (P-\-dÂ) km£n-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv.  CXp kw_-Ôn¨v N«w ]cn-tim-[n¨p thWw  C{]-Imcw sNt¿-­Xv.  At]-£-tbm-sSm¸w kaÀ¸n-¡p¶ s{]mPIvSv dnt¸mÀ«v, `c-W-k-anXn Xocp-am-\w, Agn-aXn clnX IpSn-ÈnI clnX kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ, BUnäv kÀ«n-^n-¡-änsâ  ]IÀ¸v, ss_em F¶n-h-sbÃmw bYm-{I-a-amtWm F¶pw, th­ Af-hn  Dt­m F¶pw ]cn-tim-[n¨v IrXy-ambn km£y-s¸-Sp¯n Ab¨p Xtc-­-Xm-Wv.  kwLw \jvSw \nI-¯m³ km[n-¡p¶ s{]mPIvSv {]mtbm-Kn-I-amtWm F¶pw kwL-¯nsâ \jvSw \nI-¯m³ km[n-¡p¶ s{]mPIvSv BtWm F¶pw ]cn-tim-[n¨v hyà-amb ip]mÀi-tbmsS thWw At]£ ]cn-K-Wn-¡m³ Ab¨p Xtc-­-sX¶v \nÀt±iw \ÂIp-¶p.  At]-£-tbm-sSm¸w \nÀ±njvS s{]mPIvSv, \ne-hn-epÅ {]hÀ¯\w F¶nh kw_-Ôn¨v hni-Z-amb Ah-tem-I\w  dnt¸mÀ«v Fkv.kn/Fkv.än Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀ X¿m-dm¡n tPmbnâv cPn-kv{SmÀ km£y-s¸-Sp¯n Ab¨p Xtc-­-Xm-Wv.  ta \nÀt±-i-§Ä FÃm tPmbnâv cPn-kv{SmÀamcpw Akn-Ìâv cPn-kv{SmÀamcpw IÀi-\-ambn ]men-t¡-­-Xm-Wv.v
sI. tIi-h³
kl-I-cW kwLw cPn-kv{SmÀ C³NmÀÖv

GOVERNMENT OF KERALA
No.10280/E3/01/Vig.                                                       Vigilance (E) Department,
Thiruvananthapuram, dated 25.01.2005
CIRCULAR
Sub : Vigilance Department – Parallel Departmental Enquiry and Enquiry by the Vigilance Tribunal on the same allegations – Instructions issued
Ref : G.O. (P) No.65/92/Vig. Dated 12.5.1991
In the Government Order cited, it has interalia been ordered that when an investigation/Enquiry against a Government Servant is pending in the Directorate of Vigilance Investigation, the head of Department/Office concerned shall not initiate a parallel Departmental Enquiry on the same allegation but shall wait for the completion of the investigation/enquiry by the Directorate of Vigilance Investigation.
However, in spite of this, it has come to the notice of Government that in a particular case, departmental proceedings and Vigilance Tribunal Enquiry were conducted simultaneously on the same allegations.
In the circumstances, Government are pleased to clarify that when an investigation/enquiry against a Government servant is pending with the Director of Vigilance & Anti-Corruption Bureau/Vigilance Tribunal, the Head of Department/Office concerned shall not initiate a parallel Departmental Enquiry on the same allegation, But shall wait for the completion of investigation/enquiry by the Director, Vigilance and Anti-Corruption Bureau/Vigilance Tribunal, however if criminal prosecution is required to be launched with regard to the same conduct which leads to the disciplinary proceedings, such prosecutions may be initiated and continued.
N. Ramakrishnan
Additional Chief Secretary & Principal Secretary to Government
GOVERNMENT OF KERALA
No. 5478/E3/04/Vig                                                         Vigilance (E) Department,
Thiruvananthapuram, dated 18.02.2005
CIRCULAR
Sub : Vigilance Department – Finalisation of disciplinary proceedings initiated against Government Servants in connection with Vigilance Cases – Avoidance of delay – Instructions Issued – Reg
Ref : Letter No.A1 (3) 28658/03/GW dated 17.3.2005 from the Secretary Kerala Public Service Commission, Thiruvananthapuram
It has been noticed that there is considerable delay at various levels in the Finalisation of the disciplinary proceedings initiated against Government servants arising out of the Vigilance cases. The Secretary, Kerala Public Service Commission in his letter read above has reported that certain cases are being referred to the Accused Officers. According to the Commission, delay in various stages of disciplinary proceedings helps the delinquent Officers go unpunished.
2. Hence all Heads of Departments/Officers concerned, are directed to initiate appropriate steps to get the disciplinary proceedings finalised with minimum possible delay and to disciplinary proceedings preferably before the date on which the delinquent officer cases to be a Government Servant.
N. Ramakrishnan
Additional Chief Secretary & Principal Secretary to Government

13 comments:

Anonymous said...

I am really loving the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A small number of my blog audience have complained about my blog not working
correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help
fix this issue?

Feel free to surf to my blog free online backup
Feel free to surf my webpage - free online backup

Anonymous said...

Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Ie, it looks fine but when
opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
very good blog!

Visit my web blog; free online backup service
My web blog ; online backup reviews

Anonymous said...

Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful,
as well as the content!

Also visit my blog: online backup service
My website online backup solutions

Anonymous said...

Great post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired!
Extremely helpful information specifically the closing part :) I care
for such information a lot. I used to be seeking this particular
information for a long time. Thank you and good luck.Visit my homepage; insomnia 37 weeks pregnant
My blog insomnia electric president lyrics

Anonymous said...

Thankfulness to my father who informed me on the topic of this webpage,
this weblog is genuinely amazing.

Visit my website: insomnia signs
Feel free to surf my site insomnia sammie

Anonymous said...

Thankfulness to my father who informed me on the topic of this webpage,
this weblog is genuinely amazing.

Feel free to surf to my blog; insomnia signs
Also see my webpage: insomnia yoga poses

Anonymous said...

My brother recommended I would possibly like this blog.

He was once totally right. This post actually made my day.
You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

Here is my site :: insomnia poems
My webpage ; insomnia movie

Anonymous said...

Good way of describing, and fastidious article to obtain data concerning my presentation topic, which
i am going to deliver in university.

My web page :: free online backup service
Feel free to surf my homepage online backup storage

Anonymous said...

excellent points altogether, you just gained a new reader.
What might you suggest about your post that you made some days in the past?
Any sure?

my web page ... online backup service reviews
my web page - online backup

Anonymous said...

Thе belt makes uѕe οf gel pads poѕtioned more than the center abdominalѕ and the outdoors оbliquеs.my web sіte - http://prnewswire.com/news-releases/flex-belt-review-and-latest-coupon-code-savings-now-featured-at-awesomealldaycom-190317331.html

Anonymous said...

Thіs sіte definitely haѕ аll of thе info I wanted concerning
this ѕubject and dіdn't know who to ask.

Feel free to surf to my website http://mywiki.intexonline.org/index.php?title=Usuario:BrandiMil
My site: blu cigs

Anonymous said...

The belt could be worn whereveг sо уou
сan get a ѕupeгb perform out taking a cat nаp or washing home.


my sіte :: imenamoi.ru

Anonymous said...

Therе is defіnitely no hаssle; there аге nо other factors to ԁo aside from
ρutting it аbout your waist.

My weblοg; www.biir.net

allnews International Cooperative Alliance National Cooperative Union of India Kerala State Cooperative Union Cental Ministry of agriculture and Cooperation Kerala Cooperative Department Minister for Cooperation, Kerala Kerala Laws NCDC NABARD Reserve Bank of India NAFED NCCF Cooperative Service Examination Board KPSC KSCB civil services UPSC