Tuesday, 29 November, 2016

CIRCULARS OF RCS FOR THE YEAR 2016

PLEASE NOTE THAT ONLY THE SUBJECTS OF THESE CIRCULARS ARE GIVEN IN THIS BLOG AND THE OFFICIAL DOWNLOAD LINK IS AVAILABLE WITH THE CIRCULAR No. FOR DOWNLOAD KINDLY CLICK IN THE  CIRCULAR No. IF THERE IS ANY FONT PROBLEM PLEASE INSTAL ML-TT-KARTHIKA FONTS. FONT PROBLEMS UPTO A LEVEL CAN BE OVERCOME BY COPYING AND PASTING THE POST IN A WORD DOCUMENT.  IF A LETTER NDA IS MISSING, INSTAL MLTTKARTHIKA FONT AND TYPE ALT+0173 FOR NDA. SOME PARTS OF THIS PAGE INCLUDE ANJALIOLDLIPI FONT TOO.klIcW hIp¸v þ tIcf kwØm\ aÕy sXmgnemfn ISmizmk I½oj³ þ aÕy sXmgnemfnIfpsS IS§Ä¡v {]Jym]n¨ tamdt«mdnbw Hcp hÀjt¯bv¡v IqSn ZoÀLn¸n¨v D¯chmbXv þ amÀ¤ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨vklIcW hIp¸v þ BUnäv þ `h\ \nÀ½mW þ ZoÀLIme ImÀjnI hmbv]m kwL§fpsS BUnäv þ IpSnÈnI hmbv]m, ]eni F¶nhbv¡v BUnän IcpX hbv¡p¶Xv þ am\ZÞ§Ä ]pds¸Sphn¡p¶Xv kw_Ôn¨vklIcW hIp¸v þ klIcW kwLw cPnkv{SmdpsS AwKoImcanÃm¯ hymP ]cnioe\ tI{µ§Ä {]hÀ¯n¡p¶Xv þ ap³IcpX þ kw_Ôn¨vklIcW Øm]\§fpsS s]mXp \· / s]mXp ^WvSv D]tbmKn¨v kÀ¡mÀ kvIqfpIfn ipNnapdn \nÀ½n¡p¶Xv þ kw_Ôn¨vklIcW hIp¸v þ klIcW Øm]\§fnse Poh\¡mÀ¡v {Kmäphnän A\phZn¡p¶Xv þ amÀ¤ \nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶Xv kw_Ôn¨vklIcW hIp¸v þ klIcW kwLw cPnkv{SmdpsS kÀ¡peÀ \nÀt±i§Ä¡p hncp²ambn \nt£]§Ä¡v A[nI ]eni  \ÂIp¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ Hm¬sse³ kwhn[m\w \S¸nem¡p¶Xnt\mS\p_Ôn¨v ]Wbm[mc cPnkvt{Sj³ \S]SnIfn klIcW kwL§Ä¡v ]cnioe\w \ÂIp¶Xv {IaoIcW§Ä GÀs¸Sp¯p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ {]mY-anI klIcW ImÀjnI {Kma hnIk\ _m¦pIÄ þ kÀ¡mcnsâ 21.4.2003 se Pn.H.(]n) 103/2003/kl: \¼À t\m«n^nt¡j³ sXämbn hymJym\n¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ klIcW hIp¸nsâ \nb{´W¯nepff klIcW kwL§fpsS 2015þ2016 hÀjs¯ \¼À kvtäävsaâpw kwL§fpsS ]«nIbpw þ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶Xv kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ klIcW hIp¸nsâ \nb{´W¯nepff klIcW kwL§fpsS 2015þ2016 hÀjs¯ ØnXn hnhc IW¡v tiJcWw þ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶Xv kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ NCDC [\klmbw DÄs¸sS kÀ¡mÀ [\klmb¯n\mbn At]£ kaÀ¸n¡pt¼mÄ þ kÀ«n^n¡äpIÄ \ÂIp¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ klIcW kwL§Ä / _m¦pIÄ C´y³ Id³kn ssIImcyw sN¿pt¼mÄ kzoIcnt¡WvS ap³IcpXepIÄ þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ ICM þ I®qÀ X¿mdm¡nb tUmIypsaâdn ^nenw klImcbpsS kn.Un. klIcW Øm]\§Ä hm§p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ ]«nI hÀ¤ hn`mK¡mÀ klIcW Øm]\§fn \n¶v FSp¯n«pÅXpw 1.4.2014  Xncn¨Shv Imemh[n Ignªv IpSnÈnIbmbXpamb Hcp e£w cq] hscbpÅ hmbv]IÄ¡v (apXepw ]enibpw ]ng -]enibpw aäp sNehpIfpw DÄs¸sS) ISmizmkw þ amÀ¤\nÀt±iw þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ hmbv]m klIcW kwL§fpw/ _m¦pIfpw kzoIcn¡p¶ Ønc \nt£]§Ä¡v \ÂImhp¶ ]camh[n ]eni \nc¡v ]pXp¡n \nÝbn¨v \nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ ]mXncmaW ^vtfm«nwKv sdkvtämdâv þ tbmK§Ä IqSp¶Xn\pw aäpambn D]tbmKs¸Sp¯mhp¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ P]vXn sN¿m¯ hkvXphIIfn P]vXn sNbvXncn¡p¶p F¶ ]cky t_mÀUv Øm]n¡p¶Xv þ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶Xp þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ hmbv]m klIcW kwL§fpw/ _m¦pIfpw hnXcWw sNbvXp hcp¶ ImÀjntIXc hmbv]IfptSbpw, ImÀjnI A\p_Ô hmbv]IfptSbpw ]camh[n ]eni \nc¡v ]pXp¡n \nÝbn¨v \nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ tIcf aÕys¯mgnemfn ISmizmk I½oj³ þ 31.12.2007þ\v ap¼v klIcW Øm]\§fn \n¶pw aÕys¯mgnemfnIÄ FSp¯n«pÅ  hmbv]Ifn ISw AS¨p XoÀ¯hÀ¡v ISmizmk XpI XncnsI \ÂIp¶Xn\v A\paXn þ amÀ¤\nÀt±iw þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ A´ÀtZiob klIcW Zn\w þ Pqsse 2 þ kvän¡dpIÄ kÀ¡nÄ klIcW bqWnb\pIÄ apJm´cw hn¸\ \S¯p¶Xv þ kÀ¡nÄ Xe¯n ]cn]mSnIÄ þ kwLSn¸n¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kzÀ®]Wb hmbv]IÄ A\phZn¡p¶Xpw, kzÀ®¸Wb ]WvS§Ä        `uXnI ]cntim[\ \S¯p¶Xpw þ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ klIcW Øm]\§fnse I¬Idâv BUnäÀamÀ I¯pIfpw þ cPnkvädpw kq£n¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ ]gÈn Nmcnä_nÄ skmsskän þ PnÃIfnse klIcW Øm]\§fn \n¶pw kw`mh\ þ A\phmZw ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ klIcW kwL§Ä ss_em t`ZKXnbv¡mbpff s]mXptbmK t\m«okv þ ]{X¯n {]kn²oIcn¡p¶Xv þ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
ImemhØm[mjvTnX hnf C³jpd³kv ]²Xn \S¸m¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ tIcf¯nse PnÃm klIcW _m¦pIfnse A\[nIrX \nba\§Ä XSbp¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kwØm\ kÀ¡mÀ \S¸nem¡n hcp¶ hnhn[ kmaqlykpc£m s]³j\pIÄ klIcW kwL§Ä/ _m¦pIÄ hgn KpWt`màm¡fpsS hoSpIfn F¯n¨p sImSp¡p¶ ]²Xn þ \nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶p
klIcW hIp¸v þ kwØm\ kÀ¡mÀ \S¸nem¡n hcp¶ hnhn[ kmaqlykpc£m s]³j\pIÄ klIcW kwL§Ä/ _m¦pIÄ hgn KpWt`màm¡fpsS hoSpIfn F¯n¨p sImSp¡p¶ ]²Xn þ \nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶p
klIcW hIp¸v þ ImkÀtKmUv PnÃbnse F³tUmkÄ^m³ tcmKnIfpsS NnInÕmÀ°w FSp¯n«pff IS§Ä¡ptaepff dh\yq dn¡hdn \S]SnIÄ¡v aq¶v amkt¯¡v samdt«mdnbw A\phZn¨v þ amÀ¤\nÀt±iw þ \ÂIp¶Xv kw_Ôn¨v
Procedure for dealing with Court Case – Instruction - Issued
klIcW hIp¸v þ F³tUmkÄ^m³ IS§Ä¡ptaepff dh\yq dn¡hdn \S]SnIÄ¡v {]Jym]n¨ samdt«mdnbw þ t`ZKXn\nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kwØm\ kÀ¡mÀ \S¸nem¡n hcp¶ hnhn[ kmaqlykpc£m s]³j\pIÄ klIcW _m¦pIÄ / kwL§Ä hgn hnXcWw sN¿p¶Xv þ C³jzd³kv ]cnc£ GÀs¸Sp¯p¶Xn\pff \nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶p
klIcW hIp¸v þ klIcW kwLw cPnkv{SmdpsS ]cmXn ]cnlmc sk þ ]cmXnIÄ kab_ÔnXambn XoÀ¸m¡p¶Xv kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ klIcW Øm]\§fnse Xm¡menI \nba\§Ä Øncs¸Sp¯p¶Xv þ amÀ¤\nÀt±iw ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v
{]mYanI ImÀjnI hmbv]m klIcW kwL§Ä/ _m¦pIÄ aptJ\bpff ImÀjnI hmbv]m hnXcWw þ ImÀjntImÂ]mZ\w hÀ²n¸n¡Â þ kÀ¡mÀ k_vknUn {]tbmP\s¸Sp¯p¶Xv þ kw_Ôn¨v
klIcW hIp¸v þ kÀ¡nÄ klIcW bqWnb\pIfpsS {]hÀ¯\w hnebncp¯p¶Xv þ kw_Ôn¨v
500/-þ, 1000/þ cq]m t\m«pIÄ Akm[phm¡nbXv kw_Ôn¨v
500/-þ, 1000/þ cq]m t\m«pIÄ Akm[phm¡nbXv þ XpSÀ \S]SnIÄ þ kw_Ôn¨v
500/-þ, 1000/þ cq]m t\m«pIÄ Akm[phm¡nbXv þ XpSÀ \S]SnIÄ þ kw_Ôn¨v
500/-þ, 1000/þ cq]m t\m«pIÄ Akm[phm¡nbXv þ XpSÀ \S]SnIÄ þ kw_Ôn¨v
500/-þ, 1000/þ cq]m t\m«pIÄ Akm[phm¡nbXv þ XpSÀ \S]SnIÄ þ kw_Ôn¨v500/-, 1000/ രൂപ നോട്ടുകള്‍ അസാധുവാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സഹകരണ മേഖലയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്സഹകരണ വകുപ്പ് – സഹകരണ മേഖല സംരക്ഷണ കാമ്പയിന്‍ - മാര്‍ഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്സഹകരണ വകുപ്പ് – കെ.എസ്. ആര്‍. ഒന്നാം ഭാഗം റൂള്‍ 156 അനുസരിച്ചുള്ള നിയമനം – ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച്സഹകരണ വകുപ്പ് – സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം - നിർദ്ദേശങ്ങള്‍  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്സഹകരണം – ഫിനാന്‍സ് – ശമ്പള പരിഷ്കരണം – 2014 - കെ.എസ്. ആര്‍. ചട്ടം 144 – വിദേശ സേവനം – എല്‍.എസ്. ആന്‍റ് പി.സി., ശമ്പള കുടിശ്ശികകള്‍ ഈടാക്കുന്നത് -  മാര്‍ഗ്ഗ നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്
 

Government Orders
Co-operation Department - Annual Plan - State Plan and NCDC Scheme Monetary Powers of the Registrar of Co-operative Societies in the State Plan and NCDC Scheme - Ceiling Enhanced - Orders issued
Exemption to the Primary Co-operative Agricultural and Rural Development Banks in the State from the provisions of clause (e) of rule 46 of KCS Rules, 1969 for a further period of one year from 01.10.2015
klIcW hIp¸v þ klIcW Bip]{Xn kwL§Ä¡v AXym[p\nI NnInÕm D]IcW§Ä hm§p¶Xn\mbn \nehn \ÂIns¡mWvSncn¡p¶ km¼¯nI klmb hyhØIfn t`ZKXn hcp¯ns¡mWvSv D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
Co-operation Department - Revision of pay and allowances of Employees of Co-operative Urban Banks in Kerala - Modification of scale of pay sanctioned – Fixation of grade scale to various categories allowed - Orders issued
klIcW hIp¸v þ klIcW AÀ_³ _m¦v Poh\¡mcpsS `h\ hmbv] ]cn[n DbÀ¯n D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
Co-operation Department – Transfer and Posting of Joint Registrars of Co-operative Societies and Deputy Registrars of Co-operative Societies - Orders issued
klIcW hIp¸v þ hnIemwKcmb Ip«nIfpff klIcW kwLw Poh\¡mÀ¡v hnZym`ymk _¯ hÀ²n¸n¨v D¯chv ]pds¸Sphn¨Xv þ t`ZKXn hcp¯n D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
Enhancement of the Monetary Limit for submission of Utilization Certificate in respect of Grant in aid given by Government to various institutions – Orders – Issued
Direction that the provisions of sub-section (1) of section 28 of KCS Act, shall apply to all Co-operative Societies where elections are due for a period from 20.04.2016 to 19.05.2016 or where the process of election has already started but not been completed with the modification of substituting the words "five years and forty days" for the words "five years" and permit the Registrar of Co-operative Societies to extend the term of the committees of such societies for a period of forty days with effect from the date of this order.
klIcW hIp¸v þ te_À tIm¬{SmIvSv klIcW kwL§Ä þ IcmÀ hyhØbn tPmen GsäSp¡p¶Xn\pff \n_Ô\ DÄs¸Sp¯nb D¯chv þ t`ZKXn hcp¯n D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ klIcW Øm]\§fn I½oj³ hyhØbn tkh\a\pjvTn¡p¶ \nt£] / hmbv]m ]ncnhpImcptSbpw Ass{]kÀamcptSbpw tkh\ thX\ hyhØIÄ ]cnjvIcn¨psImWvSv  ]pds¸Sphn¨ D¯chn t`ZKXn hcp¯n D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
Co-operation Department - Establishment - Promotion, transfer and postings in the cadre of Joint Registrars of Co-operative Societies - Orders issued
Co-operation Department - Establishment - Promotion, transfer and postings in the cadre of Deputy Registrars of Co-operative Societies - Orders issued
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ hnhn[ klIcW Øm]\§fnse Poh\¡mcpsS £ma_¯ 01.01.2016 apX {]m_ey¯n hÀ²n¸n¨v D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
klIcW hIp¸v þ te_À tIm¬{SmIvSv klIcW kwL§Ä¡v GsäSp¡mhp¶ IcmÀ {]hÀ¯nIfpsS AS¦Â XpIbpsS ]cn[n DbÀ¯n D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
Exemption to the primary Agricultural Credit Societies / Service Co-operative Banks / Farmers Service co-operative Banks / Rural Banks / Regional Banks, Urban Co-operative Banks, Urban Co-operative Societies, Primary Agricultural and Rural Development Banks and Primary Housing Co-operative Societies from the operation of the third proviso to sub - section (1) of section 28 of KCS Act, 1969, for a period of six months from 01.07.2016 or till the date of amendment of the KCS Act or Rules incorporating necessary provisions for clearing off the ambiguity regarding formation of wards as per third proviso to sub-section (1) of section 28 of KCS Act, whichever is earlier.
Direction  that the provisions of sub section (1) of Section 28 of the said Act, shall apply to the Co-operative Societies which had submitted application for conduct of election to the committee to the office of the State Co-operative Chief Election Commission during the period from 01.06.2016 to 19.06.2016 with the modification of substituting the words "five years and ninety days” for the words "five years" and permit the Registrar of Co-operative Societies to extend the term of the committees of those societies for a period ninety days with effect from 01.07.2016 to 28.09.2016.
klIcW hIp¸v þ tIcf¯nse klIcW Bip]{Xn / Unkvs]³kdn kwLw Poh\¡mcpsS tkh\ thX\ hyhØIÄ ]cnjvIcn¨psImWvSv  ]pds¸Sphn¨ D¯chv t`ZKXn sNbvXv D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
Finance Department - Implementation of Home Delivery of Social Security Pensions – through the District Co-operative Banks (DCB) / Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and fixing norms for the receipt of Welfare Fund Board Pensions as addition to the Social Security Pensions – Orders issued
klIcW hIp¸v þ klIcW \oXn saUn¡Â kvtämÀ Poh\¡mcpsS i¼f]cnjvIcWw þ k.D.(]n.) \w. 118/2015 kl \¼À D¯chn t`ZKXn hcp¯n D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
Finance Department - Social Security Pensions for the month of August 2016 / Advance pension for September 2016 - and arrears if any due to the pensioners – Disbursement through the District Co-operative Banks (DCB) / Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and other Credit Societies – Sanctioned - Orders issued
Finance Department - Social Security Pensions for the month of August 2016 / Advance pension for September 2016 and arrears – Funds for payment – Sanctioned - Orders issued
Finance Department - Implementation of Home Delivery of Social Security Pensions – through Primary Agricultural Credit Societies (PACS) and other Credit Co-operatives – Service Charges - Sanctioned - Orders issued
Finance Department - Implementation of Home Delivery of Social Security Pensions – through the District Co-operative Banks (DCB) / Primary Agricultural Credit Societies (PACS) – Constitution of Monitoring Committees - Orders issued
Finance Department - Implementation of Home Delivery of Social Security Pensions – through the District Co-operative Banks (DCB) / Primary Agricultural Credit Societies (PACS) – Delegation of Powers - Orders issued
Exemption to all co-operative societies from the provisions of sub-sections (1), (3) and (4) of Section 29 and sub-sections (4), (8), (9), (10), (11) and (12) of Section 63 and sub-sections (4), (4A), (4B) and (5) of Section 64 and Section 66 C of the Kerala Co-operative Societies Act, 1969 as amended by the Kerala Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013 and also to grant exemption from Rule 64 of KCS Rules, 1969 (Act 8 of 2013) for a further period of one year from 01.01.2016 to 31.12.2016.
Finance Department – Making available the records pertaining to Vigilance / Court cases to Audit without fail - reg
GO(P) No. 93/2016/Coop dated 01.09.2016
Bifurcation of Taluks - Cooperative Circles - Orders issued 
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ hnhn[ klIcW Øm]\§fnse Poh\¡mcpsS £ma_¯ 01.01.2016 apX {]m_ey¯n hÀ²n¸n¨v ]pds¸Sphn¨ D¯chv þ t`ZKXn D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
klIcW hIp¸v þ kwØm\s¯ hnhn[ klIcW Øm]\§fn I½oj³ hyhØbn tPmen sNbvXp hcp¶ \nt£] / hmbv]m ]ncnhpImcmb Poh\¡mÀ¡pw Ass{]kÀamÀ¡pw 2016 HmWt¯mS\p_Ôn¨v DÕh_¯ A\phZn¨v þ D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
klIcW hIp¸v þ klIcW s]³j³ImÀ¡v 2016 hÀjs¯ DÕh_¯ A\phZn¨v D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
klIcW hIp¸v þ tIcf klIcW s]³j³ t_mÀUnse Poh\¡mÀ¡v 2016 hÀjs¯ t_mWkv / DÕh_¯ / AUzm³kv F¶nh A\phZn¨v D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p
Co-operation Department – Formation of Kerala Co-operative Bank by amalgamating/merging Kerala State Co-operative Bank and 14 District Co-operative Banks – Expert Committee for furnishing detailed recommendations – Constituted – Orders issued
Exemption to all societies which are affected by sub-section (1) of section 16A and 19A of the Kerala Co-operative Societies Act, 1969 (21 of 1969) for a further period of one year, one month and fourteen days from 1st January, 2016
klIcW hIp¸v þ klIcW AÀ_³ _m¦v Poh\¡mcpsS i¼f ]cnjvIcWw þ i¼f \nÀ®b¯nse A]mIX ]cnlcn¨v D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p


G.O.(MS) No. 49/2016/Coop dated 16.12.2016
Co-operation Department – Rule Governing the Share Capital limit of Educational Co-operative Societies – Amended – Orders issued
 

 

G.O. (MS) 50/2016/Coop dated 17.12.2016


സഹകരണ വകുപ്പ് – സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സബ്‌ സ്റ്റാഫ്‌ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നാലാം സമയബന്ധിത ഹയര്‍ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചത് – പ്രാബല്യ തീയതി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.


G.O. (P) 117/2016/Coopdated 22.12.2016

 

6 comments:

Miq Classes said...

best cat coaching in bangalore
www.miqclasses.com/cat-coaching-centers-in-bangalore/

Global Ias said...

Top ias coaching centers in bangalore
http://www.globalias.in/top-ias-coaching-center-in-bangalore-india/

Transplant Kidney said...

We are urgently in need of kidney donors in Kokilaben Hospital India for the sum of $450,000,00,For more info
Email: kokilabendhirubhaihospital@gmail.com
WhatsApp +91 7795833215

Miq Classes said...

Best bank coaching in bangalore
.www.miqclasses.com

Shanavas A said...

എനിക്ക് 50/1989ലെ സർക്കുലർ വേണം.
ഇതിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല

Miq Classes said...


best cat coaching in bangalore
http://www.miqclasses.com/cat-coaching-centers-in-bangalore/

allnews International Cooperative Alliance National Cooperative Union of India Kerala State Cooperative Union Cental Ministry of agriculture and Cooperation Kerala Cooperative Department Minister for Cooperation, Kerala Kerala Laws NCDC NABARD Reserve Bank of India NAFED NCCF Cooperative Service Examination Board KPSC KSCB civil services UPSC