Sunday, 2 February, 2014

CIRCULARS OF RCS FOR THE YEAR 2012

PLEASE NOTE THAT ONLY THE SUBJECTS OF THESE CIRCULARS ARE GIVEN IN THIS BLOG AND THE OFFICIAL DOWNLOAD LINK IS AVAILABLE WITH THE CIRCULAR No. FOR DOWNLOAD KINDLY CLICK IN THE  CIRCULAR No. IF THERE IS ANY FONT PROBLEM PLEASE INSTAL ML-TT-KARTHIKA FONTS. FONT PROBLEMS UPTO A LEVEL CAN BE OVERCOME BY COPYING AND PASTING THE POST IN A WORD DOCUMENT.  IF A LETTER NDA IS MISSING, INSTAL MLTTKARTHIKA FONT AND TYPE ALT+0173 FOR NDA. SOME PARTS OF THIS PAGE INCLUDE ANJALIOLDLIPI FONT TOO.


GOVERNMENT NOTIFICATIOS 2012
സഹകരണ വകുപ്പ് – ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് – അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനഃനിർണ്ണയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു

സഹകരണ വകുപ്പ് – സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കായുള്ള സ്വാശ്രയ പെൻഷൻ പദ്ധതി 1994 – പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു

സഹകരണ വകുപ്പ് – കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ ബോർഡ്– രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെൽഫെയർ ബോർഡിൽ പുതിയതായി ചേരുന്നവർക്ക് 2012 നവംബർ 30 വരെ കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കി അംഗത്വം നൽകുന്നതിനു അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു

സഹകരണ വകുപ്പ് – സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ / ബാങ്കുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത 01.07.2012 മുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു

കൃഷി വകുപ്പ് – കർഷക പെൻഷൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു


കൃഷി വകുപ്പ് – കൊപ്ര സംഭരണം 2012 സീസൺ - സംസ്ഥാനത്തെ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി സംഭരിയ്ക്കുന്ന കൊപ്രയ്ക്ക് ക്വിന്റലിനു 500 രൂപ നിരക്കിൽ ഇൻസെന്റീവ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു

CIRCULARS 2012
kl-I-cW hIp¸v þ tIcf kl-I-cW t£a hnIk\ ]²Xn dnkvIv ^WvSv ]²Xn F¶nhbn kl-I-cW kwL§Ä/_m¦pIÄ AwK§fm¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v

സഹകരണ വകുപ്പ് - പനമ്പിള്ളിഗോവിന്ദമേനോൻ ചരിത്ര വഴിയിലെ ദീപശിഖ” (ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം) സഹകരണ ലൈബ്രറികളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

klIcW hIp¸v þ klIcW kwL§Ä enI-zn-tUäv sNbvXp sImWvSv D¯-chv ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ enI-zn-tU-äÀ¡v ]cn-tim-[\m dnt¸mÀ«v, BUnäv kÀ«n-^n-¡-änsâ ]IÀ¸v XpS-§n-bh \ÂIp-¶Xv kw_-Ôn¨v

സഹകരണ വകുപ്പ് – സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ പ്രവർത്തന പരിധിയുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മറ്റു ജില്ലകളിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് – നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

kl-I-cW hIp¸v þ sI.-F-kv.-BÀ H¶mw `mKw dqÄ 156 A\p-k-cn-¨pÅ \nb-a\w þ Bh-tdPv tImÌv ]pXp¡n \nÝ-bn-¨Xv þ kw_-Ôn¨v

kl-I-cW hIp-¸v-þ-{]m-Y-anI kl-I-cW ImÀjnI {Kma hnI-k\ _m¦v-þ-A-kn-Ìâv cPn-kv{SmÀ/hmeyq-th-j³ B^o-kÀam-cpsS Npa-X-e-Ifpw, D¯-c-hm-Zn-Xz-§-fpw-þ-\nÀt±-i-§Ä kw_-Ôn-¨v.

klIcW hIp¸v þ klIcW Øm]\§fpsS BUnän XSªn«pÅXpw, ZoÀLImeambn CuSm¡msXbpw, sImSp¯p XoÀ¡msXbpw \n¡p¶ XpIIÄ BUnäv kÀ«n^n¡än \n¶pw \o¡w sN¿p¶Xv þ Xo{hbXv\ ]cn]mSn þ DWÀhv 2012þ \nÀt±i§Ä ]pds¸Sphn¡p¶Xv þ kw_Ôn¨v.

സഹകരണ വകുപ്പ് – “എന്റെ സംഘം” സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ - 2012 ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 14 വരെ - നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

sIm{] kw`-cWw 2012 þ \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v

kl-I-cW hIp¸v þ C.-Fw.-F-kv. k¼qÀW `h\ ]²Xn þ Xt±i kz-bw-`-cW Øm]-\-§Ä¡v hmbv] \ÂIp-¶-Xnse A]m-IX/ Ime-Xm-akw amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä \ÂIp-¶Xp kw_-Ôn-¨v


kl-I-cW hIp¸v þ ]«n-I-PmXn/]«n-I-hÀ¤/]cn-hÀ¯nX ss{IkvXh hn`m-K-§fpsS hmbv] Fgp-Xn-X-Åepw ISm-izm-khpw ]²Xn þ Imem-h[n ZoÀLn-¸n-¡p¶Xv þ amÀ¤\nÀtZ-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn-¨v
 
kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw kzo-I-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡pw, tkhnwKvkv \nt£-]-§Ä¡pw \ÂImhp¶ ]c-am-h[n ]en-i-\n-c¡v ]pXp¡n \nÝ-bn¨v \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw hnX-cWw sNbvXp-h-cp¶ ImÀjn-tI-Xc hmbv]-I-fp-sS-bpw, ImÀjnI A\p-_Ô hmbv]-I-fp-sSbpw ]c-am-h[n ]eni \nc¡v ]pXp¡n \nÝ-bn¨v \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn-¨v

 CFS – License & Registration under FSS Act - Regarding

kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw kzo-I-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡v \ÂIm-hp¶ ]c-am-h[n ]en-i-\n-c¡v ]pXp¡n \nÝ-bn¨v \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn-¨v

സഹകരണ വകുപ്പ് – എൻ.സി.ഡി.സി. വായ്പ നീക്കിയിരുപ്പ് – കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കൽ - നടപടികൾ - സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ് – സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം – സഹകരണ സംഘം / ബാങ്കുകളുടെ കുടിശ്ശിക കുറയ്ക്കുന്നതിനും കുടിശ്ശികക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി – ആശ്വാസ് 2012 – മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

kl-I-cW hIp-¸v-þ-kw-Øm-\s¯ kl-I-cW kwL-§Ä _m¦p-IÄ aptJ\ hmbv]m hnX-cWw \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ s]³j³ B\p-Iq-eyw þ hnc-an-¡p¶ DtZ-ym-K-Ø-cpsS s]³j³ B\p-Iq-e-y-§Ä e`-y-am-¡p-¶-Xn-\pÅ amÀ¤ \nÀt±iw þ ]pd-s¸-Sp-hn¡p¶Xv þ kw_-Ôn¨v

kl-I-cW hIp¸v þ Bi-zm-kv-þ2012 {]mY-anI kwL§Ä/_m¦p-IÄ F¶n-hÀ PnÃm kl-I-cW _m¦p-Ifnse IpSn-ÈnI XoÀ¡p-t¼mÄ Cfhv A\p-hZn¡p-¶-Xv kw_-Ôn¨v þ t`Z-KXn hcp¯p-¶Xv þ kw_Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ aÕ-y-sXm-gn-em-fn- ISm-izmkw þk-l-IcW kwL-§-fnÂ/_m¦p-I-fn \n¶pw aÕy-sXm-gn-em-fn-IÄ FSp-¯ hmbv]-I-Ä¡v ISm-izmkw þ]pXp-¡nb amÀ¤ \nÀt±i§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v

kl-I-cW hIp-¸vþ 2012 A´ÀtZ-iob kl-I-cW hÀ-jw-þ-tI-c-f-¯n kap-Nn-X-ambn BtLm-jn-¡p-¶-Xn-\p-thWvS \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v

kl-I-cW hIp¸v þ Fsâ kwLw þ kl-I-cW kwL-§-fpsS {]hÀ¯\w DuÀÖn-X-am-¡p-¶-Xn-\p-ff Iym¼-bn³ þ Imem-h[n ZoÀLn-¸n¨psImWvSv \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sphn¡p¶Xv þ kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ ImkÀtKmUv PnÃ-bnse ASbv¡m IÀj-I-cpsS IS-§Ä¡v 31/12/2012 hsc samd-t«m-dnbw {]Jym-]n¨p sImWvSpÅ kÀ¡mÀ D¯-c-hv

kl-I-cW hIp¸v þ]-«n-I-PmXn/]«n-I-hÀ¤ h\nXm kl-I-cW kwL-§Ä¡v Iogn-ep-ff kzm{ib kwL-§Ä¡v C³kâohv A\p-h-Zn-¡p-¶-Xvþ amÀ¤ \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶-Xvþ kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ {]mY-anI ImÀjnI hmbv]m kwL-§Ä/kÀÆokv kl-I-cW _m¦p-IÄ/Fwt¹m-bokv kl-I-cW kwL-§Ä F¶nh Nn«n¡v ]I-c-ambn \S-¯p¶ {Kq¸v sUt¸m-knäv kvIow (Fw.-Un.-F-kv) þ ke-bpsS ]cn[n \nÝ-bn-¡p-¶Xv þ \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw kzo-I-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡v \ÂIm-hp¶ ]c-am-h[n ]en-i-\n-c¡v ]pXp¡n \nÝ-bn¨v \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ kl-I-cW Øm]-\-§-fn t]¸À _mKp-IÄ, XpWn-k-©n-IÄ F¶n-h-bpsS D]-tbmKw hÀ²n-¸n-¡p-¶Xv kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw kzo-I-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡v \ÂIm-hp¶ ]c-am-h[n ]en-i-\n-c¡v ]pXp¡n \nÝ-bn¨v \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ tIcf ImÀjnI ISm-izm-k ]²Xn-þ-AhmÀUv-þ-IÀj-IcpsS hnlnXw AS-¨-hÀ¡v CuSp-h¨ {]am-W-§Ä XncnsI \ÂIp-¶-Xv-þ-\nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv kw-_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hmbv] kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw kzoI-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡v \ÂIm-hp¶ ]c-am-h[n ]eni \nc¡v ]pXp¡n \nÝ-bn¨v \nÀt±-iwþ ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv kw-_-Ôn-¨v

സഹകരണ വകുപ്പ് – തൃശ്ശൂരിൽ സംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്ന 7-മതു സഹകരണ കോൺഗ്രസ് – 16.11.2012നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൊതു അവധി അനുവധിയ്ക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

kl-I-cW kwL-§Ä/_m¦p-IÄ/Øm]-\-§Ä-þ-Po-h-\-¡m-cpsS s]³j³ hnlnXw bYm-k-abw s]³j³ t_mÀUn HSp-¡p-¶Xv--þ 1332/2012 \¼À A¸o-ense hn[n-\ymbw \S-¸m¡n amÀ¤-\nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv -kw-_-Ôn-¨v

]e-hI hn`m-K-¯nÂs¸« kwL-§Ä, h\nXm kl-I-cW kwL-§Ä, shÂs^-bÀkl-I-cWkwL-§Ä F¶n-hbv¡v {_m©v A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v s]mXp-hmb amÀ¤ \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xvþkw-_-Ôn¨v

kl-I-c-W-h-Ip-¸33---þmw \nt£] kam-l-cW bÚwþ2012- Unkw-_À 1 apX 31 hscþamÀ¤ \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶-Xvþ kw_-Ôn-¨v

kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw kzo-I-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡v \ÂIm-hp¶ ]c-am-h[n ]en-i-\n-c¡v ]pXp¡n \nÝ-bn¨v \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn-¨v

{]mY-anI ImÀjnI hmbv] kl-I-cW kwL-§Ä/kÀÆokv kl-I-cW _m¦p-IÄ/eoUv _m¦p-IÄ hnfn¨ptNÀ¡p¶ t»m¡v seh _mt¦gvkv I½nän aoänw-Kn ]s¦-Sp-¡p-¶Xpw dnt«-Wp-IÄ \ÂIp-¶Xpw þ \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶p

No comments:

allnews International Cooperative Alliance National Cooperative Union of India Kerala State Cooperative Union Cental Ministry of agriculture and Cooperation Kerala Cooperative Department Minister for Cooperation, Kerala Kerala Laws NCDC NABARD Reserve Bank of India NAFED NCCF Cooperative Service Examination Board KPSC KSCB civil services UPSC