Sunday, 13 November, 2011

CIRCULARS OF RCS FOR THE YEAR 2010 PART 2

PLEASE NOTE THAT THESE CIRCULARS ARE NOT CORRECTLY PROOFREAD WITH ORIGINALS. SO KINDLY MAKE SURE THAT THEY MATCH WITH THE ORIGINAL CIRCULARS/ ORDERS. IF THERE IS ANY FONT PROBLEM PLEASE INSTAL ML-TT-KARTHIKA FONTS. FONT PROBLEMS UPTO A LEVEL CAN BE OVERCOME BY COPYING AND PASTING THE POST IN A WORD DOCUMENT.  IF A LETTER NDA IS MISSING, INSTAL MLTTKARTHIKA FONT AND TYPE ALT+0173 FOR NDA.


No: EM(1)36843/09                                           Office of the Registrar of Co-operative Societies,
Thiruvananthapuram, Dated: 31/03/2010
Sub:- Co-operation – Recruitment for appointment of employees in Co-operative Societies – Reservation for candidates belonging to scheduled castes/Tribes – partial modification – instructions issued - Regarding.
Ref:-   1) Registrar’s Circular No.46/89 dated: 27.07.89.
2) Registrar’s Circular No. 66/89 dated: 29.11.89.
3) Registrar’s Circular No. 18/91 dated: 07.06.91.
4) Judgment of Hon’ble High Court in W.P(C)Nos. 13257/07 and 14031/07
dated: 12.08.08.
5) Judgment of Hon’ble High Court in W.A. Nos. 2105/08 and 2106/08 dated: 27.01.2009.
As per Circular 1st cited, instructions were issued to ensure 10% reservation for the candidates belonging to scheduled castes/ scheduled tribes for appointment in Co-operative institutions. As per Circular 2nd and 3rd cited, procedure with regard to the recruitment for appointment of employees in Co-operative Societies were issued. Hon’ble High Court as per judgment 4th cited above, has observed that section 80 (4) over rides those circulars and therefore, in its terms, runs beyond the scope of Circulars 46/89 and 18/91. The reservation of ten percent, to satisfy the mandates of section 80 (4) of the Act, has to be on the total number of posts to which direct recruitment is the method of appointment. It is also held by Hon’ble High Court that all appointments made in the bank before 25.02.1985 have to be treated as recruitments without any classification on the basis of caste, creed or colour.
In the judgment referred to 5th cited, the Division Bench of Hon’ble High Court of Kerala have also observed that going by section 80 (4), 10% of the posts are to be reserved and not vacancies. The reservation has to be applied with reference to the number of posts available, having due regard to the vacancies available in those posts at the time of recruitment.
As per the above judgments of Hon’ble High Court, the instructions in Circular No. 46/89, the 6th condition in 1st paragraph of Circular No. 66/89 and the guideline. No. 4(f) in III rd paragraph of Circular No. 18/91 are modified and following instructions are issued with regard to the reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes.
“Ten percentage of the total posts should be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Schedules Tribes”
All Joint Registrars are directed to bring the contents of this circular to the notice of all Co-operative instructions in the District under the administrative control of Cooperative Department for strict compliance.
Sd/-
Rani George. IAS,
Registrar of Co-operative Societies
To
1. All Joint Registrar (General and Audit)
2. All Managing Directors of Apex Co-operative institutions.
3. All General Managers of District Co-operative Bank.
4. All Offices and Section Heads in this Office.
5. Editor Cum Press Relation Officer, Sahakarana Veedhi/Sahakarana Journal.
6. Website – www.Cooperation.Kerala.gov.in.
7. Stock file/Spare.
Approved for issue
Assistant Registrar (E.M)

kn.Fkv. (1) 10039/10.                                             klIcWkwLw cPnkv{SmÀ B^okv,
Xncph\´]pcw, 09.04.2010.
hnjbw: kwØm\s¯ klIcWkwL§Ä \S¯p¶ \oXn saUn¡Â tÌmdpIfnse Poh\¡mÀ¡v i¼f kvsIbn A\phZn¡p¶Xv kw_Ôn¨v.
kqN\: 16.08.08 se Pn.H. (]n) 109/2009/ kl. \¼À D¯chv.

kqN\ {]Imcw kwØm\s¯ klIcWkwL§Ä \S¯p¶ \oXn saUn¡Â tÌmdpIfnse Poh\¡mÀ¡v i¼f kvsIbn A\phZn¨p sIm­v kÀ¡mÀ D¯chmbncp¶p. F¶m km¼¯nI ØnXnbpÅXpw em`¯n {]hÀ¯n¡p¶Xpamb \oXn saUn¡Â tÌmdpIfnse Poh\¡mÀ¡v kqN\bnse D¯chnsâ B\pIqeyw e`n¡p¶nÃmsb¶v kÀ¡mcnsâ {i²bnÂs¸«n«p­v.
ta kmlNcy¯n kqN\bnse Poh\¡mÀ¡v e`yamIp¶Xn\pÅ \S]SnIÄ PnÃIfCse tPmbnâv cPnkv{SmÀ (P\dÂ) ASnb´ncambn ssIs¡mtÅ­XmsW¶v \Àt±in¡p¶p. klIcW kwL§Ä kqN\bnse D¯chv \S¸n hcp¶ps­¶v tPmbnâv cPnkv{SmÀamÀ Dd¸v hcpt¯­XmWv.
(H¸v)
dmWn tPmÀÖv sF.F.Fkv
klIcW kwLw cPnkv{SmÀ.
1. FÃm tPmbnâv cPnkv{SmÀamÀ¡pw (P\dÂ)
2. klIcW hoYn
3. tÌm¡v ^bÂ/kvs]bÀ
// AÚm\pkcWw//
AknÌâv cPnkv{SmÀv (kn.Fkv)

\¼À. kn._n.(1)293/10                                            klIcW kwLw cPnkv{SmÀ Hm^okv
Xncph\´]pcw, XobXn 16.4.2010
Email : keralarcs@gmail.com
Website: www.cooperation.kerala.gov.in
Tel.No. 0471-2330726

hnjbw: kl-I-cW hIp¸v þ kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§Ä/_m¦p-IÄ kzo-I-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡v \ÂIm-hp¶ ]c-am-h[n ]en-i-\n-c¡v ]pXp¡n \nÝ-bn¨v \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v
kqN\: kl-I-cW kwLw cPn-kv{Sm-dpsS 27.2.2010 se 10/2010þmw \¼À kÀ¡p-eÀ

kwØm-\s¯ klI-cW taJ-e-bn 2010 amÀ¨v amkw Bcw-`n¨ \nt£]kam-l-cW Ime-b-f-hn kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw kzo-I-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡p \ÂIm-hp¶ ]c-amh[n ]eni \nc-¡p-IÄ kqN\ kÀ¡p-eÀ {]Imcw \nÝ-bn¨v \nÀt±iw ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-cp-¶p. Sn \nt£] kam-l-cW bÚw 16.4.2010  Ah-km-\n-¡p¶ kml-N-c-y-¯n kwØm-\s¯ hmbv]m kl-I-cW kwL-§fpw/_m¦p-Ifpw kzo-I-cn-¡p¶ Ønc \nt£-]-§Ä¡p \ÂIm-hp¶ ]c-am-h[n ]eni \nc-¡p-IÄ iX-am\ IW-¡n NphsS tNÀ¡pw {]Imcw ]pXp¡n \nÝ-bn¨v D¯-c-hm-Ip-¶p.

{Ia
\¼À
\nt£-]-§-fpsS
Imem-h[n
tIcf kwØm\
kl-I-cW _m¦v
PnÃm kl-I-cW
_m¦p-IÄ
{]mY-anI hmbv]m
kl-I-cW kwL-
§Ä/kÀÆokv
kl-I-cW _m¦p-
IÄ/AÀ_³ kl-
I-cW _m¦p-IÄ
\nehn
ep-ÅXv
]pXp¡n
bXv
\nehn
ep-ÅXv
]pXp¡n
bXv
\nehn
ep-ÅXv
]pXp¡n
bXv
1
15 Znhkw apXÂ
45 Znhkw hsc
3.50
3.50
3.75
3.75
4.00
4.00
2
46 Znhkw apXÂ
90 Znhkw hsc
4.50
4.50
4.75
4.75
5.00
5.00
3
91 Znhkw apXÂ
179 Znhkw hsc
5.25
5.25
5.50
5.50
6.00
6.00
4
180 Znhkw apXÂ
364 Znhkw hsc
7.00
6.75
7.50
7.00
8.00
7.50
5
1 hÀjw apXÂ
2 hÀj-¯n\p Xmsg hsc
7.75
7.25
8.00
7.50
9.00
8.00
6
2 hÀj-¯n\p taÂ
8.00
7.50
8.25
7.75
9.00
9.25

ta \nc-¡p-IÄ¡p ]pdsa apXnÀ¶ ]uc-·m-cpsS Ønc \nt£-]§Ä¡v 1/2% \nc-¡n A[nI ]eni \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. ]pXp¡nb \nc-¡p-IÄ¡v 17.4. 2010 apX {]m_-eyw D­m-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv.
H¸v
dmWn tPmÀÖv.-sF.-F.Fkv
klI-c-W-kwLw cPn-kv{SmÀ

സഹകരണ വകുപ്പ്പ്രാഥമിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ മിച്ചഫണ്ട് ഗവണ്മെന്റ് ട്രഷറി / ദേശസാത്കൃത ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്


സഹകരണ വകുപ്പ്തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന .എം.എസ്. സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതിയ്ക്ക് വായ്പ അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനു അനുമതിപരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്


സഹകരണ വകുപ്പ് - സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ / ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള ജപ്തിനടപടികൾ മൂന്നു മാസത്തേയ്ക്കു കൂടി നിറുത്തി വച്ച് നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്വടക്കേക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽഅമ്മ തൻ ഭക്ഷണംഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു സംഭാവന നൽകുന്നതിനു സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്സഹകരണ മേഖലയിലൂടെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ളവർക്ക് / സ്ഥിരമായ മാസവരുമാനമുള്ള തൊഴിൽ ഇല്ലാതിരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി - മാതൃകാ നിബന്ധനകൾ - നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു.


സഹകരണ വകുപ്പ്തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന .എം.എസ്. സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതിയ്ക്ക് വായ്പ അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനു അനുമതിപരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ് – 2010 നടത്തിയ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കലും കുടിശ്ശിക നിവാരണവും യത്നത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും തുടർന്നും ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ കാര്യക്ഷമമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്ഫിനാൻസ്സർക്കാർ ഓഹരി ധന സഹായംഡിവിഡന്റ്സർക്കാർ വിഹിതം അടക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്


സഹകരണ വകുപ്പ്ഫിനാൻസ്വിവിധ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചകുടിശ്ശിക തുക അടിയന്തിരമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്കേരള സഹകരണ റിസ്ക് ഫണ്ട് പദ്ധതിസഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ അംഗങ്ങളാകുന്നത്സംബന്ധിച്ച്


Co-operation - Disciplinary action against the employees of Co-operative Institutions - Finalization within time limit - Instructions issued - Regarding

സഹകരണ വകുപ്പ്കേന്ദ്ര കാർഷിക കടം എഴുതിത്തള്ളലും, കടാശ്വാസവും പദ്ധതി 2008 – വായ്പാ ഈടു പ്രമാണങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശംസംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്സംസ്ഥാനത്തെ വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ - ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണംപാർട്ട്ടൈം കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്വടകര സഹകരണ ആശുപത്രിഎം. ദാസൻ മെമ്മോറിയൽ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിനു പൊതു നന്മ ഫണ്ടിൽ നിന്നും സംഭാവന നൽകുന്നതിനുള്ള അനുവാദം സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ / പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ  വായ്പ എഴുതി തള്ളൽ പദ്ധതി സ്വന്തം ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകിയ വായ്പകൾ - പുതുക്കിയ  മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്പ്രാഥമിക വായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ മിച്ചഫണ്ട് ഗവണ്മെന്റ് ട്രഷറി / ദേശസാത്കൃത ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നത്രജിസ്ട്രാറുടെ 24/2010 നമ്പർ സർക്കുലർ പിൻവലിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്അർബൺ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മേൽനോട്ടവും നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്സംസ്ഥാനത്തെ  വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകളിൽ അക്കൌണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അനുവദിയ്ക്കുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അനുവദിയ്ക്കുന്ന  വായ്പകളുടെ പലിശനിരക്ക് - സംബന്ധിച്ച്

കയർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സി.ഡി.എസ്. /.ഡി.എസ്./ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് കയർ ഉല്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പ അനുവദിയ്ക്കുന്നതിനു അനുമതി നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്സംസ്ഥാനത്തെ  സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ മുഖേനയുള്ള വായ്പാ വിതരണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്സംസ്ഥാനത്തെ  സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വായ്പകൾ - കുടിശ്ശിക – നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ - തിരിച്ചടവിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം – മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്

Co-operation Department – Updation of Customer Records in Co-operative Societies / Banks - instructions issued - Reg.

സഹകരണ വകുപ്പ്വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്നതിലും ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതും വായ്പകൾക്ക് ഈടാക്കുന്നതും  - ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിനു നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ / പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവർക്കായുള്ള കടാശ്വാസ പദ്ധതി - പുതിയ വായ്പ അനുവദിയ്ക്കുന്നത് - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്സഹകരണ നിക്ഷേപം കേരളീയം 2010 ക്യാമ്പയിൻ സംസ്ഥാനത്തെ  വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്ഇ.എം.എസ്. സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതിയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന വായ്പാ തുകയുടെ വിനിയോഗവും, വായ്പതുകയുടേയും വായ്പാ പലിശയുടേയും തിരിച്ചടവും – മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്സഹകരണ നിക്ഷേപം കേരളീയം 2010 - സംസ്ഥാനത്തെ  വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ / ബാങ്കുകളിൽ മുതിർന്ന പൌരന്മാർ നടത്തുന്ന ദീർഘകാല സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അധിക പലിശ നൽകുന്നതിനു അനുവാദം നൽകി നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ / പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ വായ്പ എഴുതിതള്ളലും കടാശ്വാസവും പദ്ധതി – പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ് – “സഹകരണ നവരത്നം കേരളീയം – “കുടിശ്ശിക നിവാരണം – ശതശതമാനം കേരളീയം 2011” മാർഗ്ഗരേഖകൾ പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സഹകരണ വകുപ്പ്സംസ്ഥാനത്തെ വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ / ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

11 comments:

Anonymous said...

Τhis is my first time pаy a quick viѕit at here anԁ i am reаlly pleassant to read all аt one placе.Look into my web blog: AmericasCardRoom Promotions

Anonymous said...

Thаnκ you, I've recently been searching for info about this subject for a long time and yours is the best I've ԁiѕcovereԁ tіll now.
But, what in regаrds tо the bottom line?
Are you certain in regaгds to the suрply?


my webѕіte ... Americas Cardroom Poker Offer

Anonymous said...

Magnifiсent beat ! I wish to apprentіce while you amend your website, hoω сould i subscribe for
а weblog website? The acсount helρed mе a applicable deal.
І wеre a little bit acquaіnted оf this your broadcast offered vіvid clеaг conceρt

my web-site ... AmericasCardRoom Promotions
Also see my web site > AmericasCardRoom Promotions

Anonymous said...

There's certainly a lot to find out about this subject. I love all the points you have made.

Feel free to visit my homepage - Bankruptcy florida

Anonymous said...

Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything. Do you have any points for novice blog writers? I'd genuinely appreciate it.


my site; Michael Kors Outlet

Anonymous said...

You've made some good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

Here is my webpage: Abercrombie Bruxelles

Anonymous said...

I drop a leave a response whenever I like a post on a blog
or if I have something to valuable to contribute to
the discussion. It is triggered by the sincerness communicated in the post I
looked at. And on this post "CIRCULARS OF RCS FOR THE YEAR 2010 PART 2".
I was actually moved enough to create a thought :-) I actually
do have a couple of questions for you if you do not
mind. Could it be simply me or does it seem like a few of the remarks appear like coming from brain dead folks?
:-P And, if you are writing on other places, I'd like to keep up with everything fresh you have to post. Could you make a list the complete urls of all your shared sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

Look at my webpage; www.tedxyse.com

Anonymous said...

I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It's
pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners
and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.


Feel free to surf to my website :: Michael Kors Canada

Anonymous said...

Appreciating the time and energy you put into your website and detailed information you provide.
It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed information.
Great read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.


Look into my website: Wholesale Jerseys

Anonymous said...

Greetings! I've been following your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to tell you keep up the good job!

My weblog; Air Max Pas Cher

Anonymous said...

Hey there! I realize this is kind of off-topic however
I had to ask. Does managing a well-established website like yours take a lot of work?
I'm completely new to blogging but I do write in my diary everyday.
I'd like to start a blog so I will be able to share
my experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind
of ideas or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!


Take a look at my site - sbobet

allnews International Cooperative Alliance National Cooperative Union of India Kerala State Cooperative Union Cental Ministry of agriculture and Cooperation Kerala Cooperative Department Minister for Cooperation, Kerala Kerala Laws NCDC NABARD Reserve Bank of India NAFED NCCF Cooperative Service Examination Board KPSC KSCB civil services UPSC